Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 656069
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27 de gener de 2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017; BOIB nº 167 de 4 de desembre de 2021; BOIB nº 66 de 21 de maig de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment la modificació del text de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27 de gener de 2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017; BOIB nº 167 de 4 de desembre de 2021; BOIB nº 66 de 21 de maig de 2022), per Acord del Ple de data 29 de setembre de 2022, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè pugui ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, el text de la modificació de l'Ordenança municipal estarà a la disposició dels interessats al portal web de l'Ajuntament  [ https://www.ajsantamargalida.net].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord de modificació de l'esmentada Ordenança sense necessitat d'acord exprés.

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica (7 de novembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich