Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 639944
Traspàs sepultura 1/2 part, núm 422 a/c via beat Juníper Serra

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Guillem Antoni Bauza Ballester, ha sol·licitat la inscripció a favor seu dels drets funeraris sobre una mitja part de la sepultura número 422 A/C de la Via Beat Juníper Serra, del Cementiri Municipal de Campos, per cessió de l'anterior propietari.

La precedent sol·licitud es fa pública perquè qualsevol persona interessada pugui presentar en aquest Ajuntament, en hores d'oficina, durant el termini d'un mes - comptat a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB- les al·legacions que consideri oportunes.

 

Document signat electrònicament (26 d'octubre de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa