Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 652132
Extracte de la Resolució del conseller Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica el text de l'extracte de la convocatòria de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Són destinatàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals que es descriuen a continuació:

a)   Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 17/2022, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració General de l'Estat o que en depenen, i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.

b)    Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: les universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrada en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals correspon majoritàriament a les administracions públiques.

c)    Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica: d'acord amb el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen aquests centres.

d)    Empreses privades d'R+D i/o innovació: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

Segon. Finalitat:

Atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar vint-i-dos ajuts  per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral.

Tercer. Bases reguladores:

Ordre de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (BOIB núm. 25, de 13 de febrer).

L'import màxim per cofinançar els contractes predoctorals en concepte de sou i quota patronal de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març,  pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació, serà de:

−    Els dos primers anys: 44.274,00 € (22.137,00 € anuals).

−    El tercer any: 23.718,00 € anuals.

−    El quart any: 29.648,00 € anuals.

−    Cada any es meriten 12 mensualitats.

La dotació màxima de cada ajut en concepte de taxes acadèmiques per a cada persona investigadora en formació adscrita a les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment d'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és de 1.259,00 euros per a tot el període de l'ajut.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, (signat electrònicament: 7 de noembre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ​​​​​​​Miquel Company i Pons