Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 656689
Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 8 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit (car sharing) en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional desubvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

2. Els beneficiaris indicats en les lletres d) i e) de l'apartat anterior es consideren pime si el nombre de treballadors és inferior a 250, en cas contrari es consideren gran empresa.

3. Als beneficiaris dels ajuts dels programes 1 i 2, atès que l'activitat incideix en el mercat, i del programa 3 amb activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat se'ls aplica el Reglament 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de juny de 2014), pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, en la secció 7 sobre ajudes per a la protecció del medi ambient. D'aquest Reglament s'aplica l'article 36 en els programes d'incentius 1 i 2 i en el programa 3 amb activitat econòmica.  Els beneficiaris dels ajuts del programa d'incentius 3 sense activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat queden fora dels ajuts d'estat i, per tant, exempts de l'aplicació del Reglament 651/2014.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. Els beneficiaris no es poden trobar en cap dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa o sentència judicial ferma.

6. No poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Qui es trobi en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte se'n fa en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

 

c) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-lo declarat ajut il•legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

d) Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a) i 37.3.a) de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

e) Qui es trobi en els supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

Segon Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit (car sharing) en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) que s'instal•lin a les Illes Balears.

2. Els fons d'aquesta convocatòria procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i estan finançats per la Unió Europea – Next Generation EU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

3. Aquesta convocatòria s'engloba dins els paquets d'actuació de la inversió 2 (I2), «Energia sostenible a les illes», del component 7 (C7), «Desplegament i integració d'energies renovables dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears».

4. Es compleixen les exigències establertes en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Tercer Bases reguladores

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020); per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i pel Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes destinades al finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Quart Quantia

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 4.000.000 d'euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025, i, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* MR052, amb la distribució d'anualitats següent:

Any 2022:                    0,00 €

Any 2023:      1.000.000,00 €

Any 2024:      2.000.000,00 €

Any 2025:      1.000.000,00 €

2. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'ha d'assignar a l'anualitat següent d'aquest programa.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

4. Aquesta convocatòria està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE).

 

Cinquè Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 14 de novembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2023 o el dia del possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

 

Palma, 8 de novembre de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez