Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Núm. 653590
Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola infantil municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola infantil municipal, per Acord del Ple de data 2 de novembre del 2022, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè pugui ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, el text de la modificació de l'Ordenança municipal estarà a la disposició dels interessats al portal web de l'Ajuntament adreça https://www.ajestellencs.net.

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord de modificació de l'esmentada Ordenança sense necessitat d'acord exprés.

 

Estellencs, 8 de novembre del 2022

El batle Bartomeu Jover Sánchez