Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 169531
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de març de 2022 per la qual es corregeixen les errades de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, metge/metgessa d’Urgències d’Atenció Primària i facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’Àrea i en Equips d’Atenció Primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- El dia 10 de març de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 35 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, metge/metgessa d'Urgències d'Atenció Primària i facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d'Àrea i en Equips d'Atenció Primària dependents del Servei de Salut.

2.- És necessari modificar l'Annex 3, Relació de places bàsiques que es convoquen en aquest concurs de trasllats de la categoria professional de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, per afegir una plaça més en la Zona Bàsica de Salut Llevant (Son Servera) de l'Àrea de Salut de Mallorca i, també, s'ha de canviar la redacció del punt 5.2 de l'Annex 1, Bases de la convocatòria.

3.- Com a conseqüència d'aquestes modificacions, s'ha d'obrir un nou termini d'un mes per presentar sol·licituds en aquest concurs de trasllats.

Fonaments de dret

1.-L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que aquestes poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.- L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes

de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.- Modificar l'Annex 3, Relació de places bàsiques que es convoquen en aquest concurs de trasllats de la categoria professional de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, per incloure una plaça més en la Zona Bàsica de Salut Llevant de l'Àrea de Salut de Mallorca.

2.- Rectificar el  punt 5.2 de l'Annex 1, Bases de la convocatòria. Aquest canvi i el que figura en el punt anterior estan en l'Annex d'aquesta resolució.

3.- Establir l'obertura d'un nou termini de presentació de sol·licituds, que serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

4.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web www.ibsalut.es.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en base als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, 23 de març de 2022

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX

a.- En l'Annex 3, Relació de places bàsiques vacants que es convoquen en aquest concurs de trasllats de la categoria professional de metge/metgessa de Família en Equips d'Atenció Primària, en la taula que afecta a la Zona Bàsica de Salut Llevant (Son Servera) de l'Àrea de Salut de Mallorca

On diu

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330102V

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330111A

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330112G

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330113M

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330114Y

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330115F

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330117D

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330118X

1

Ha de dir

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330102V

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330111A

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330112G

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330113M

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330114Y

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330115F

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330116P

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330117D

1

ZBS Llevant (Son Servera)

Son Servera, Sant Llorenç

1401330118X

1

 

b.- En el punt 5.2 de  l'Annex 1, Bases de la convocatòria,

On diu:

5.2.-Les persones aspirants que estiguin en una situació administrativa diferent a la de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar —a més dels documents als quals es refereix la base 5.1— una còpia autèntica del document en el qual figuri la diligència de presa de possessió de la última plaça ocupada en propietat i, en el seu cas, una còpia autèntica del document que genera el dret a la reserva de plaça.

Ha de dir

5.2.-Les persones aspirants que estiguin en una situació administrativa de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar —a més dels documents als quals es refereix la base 5.1— una còpia autèntica del document en el qual figuri la diligència de presa de possessió de la última plaça ocupada en propietat i, en el seu cas, una còpia autèntica del document que genera el dret a la reserva de plaça.