Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166074
Aprovació de la llista definitiva de les persones integrants del borsí de Tècnic/a Auxiliar d’Arxiu del personal funcionari de l’Ajuntament de Palma pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d’estabilització de la feina temporal de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 2952 de 23 de febrer de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador del concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu de personal funcionari d'aquest Ajuntament  pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018,  la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

  

ANNEX I

Llista definitiva dels integrants del borsí de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu

 

ORDRE

DNI

NOM

PUNTUACIÓ

1

***6259**

SASTRE BESTARD, TERESA MARIA

64,58

2

***9250**

MARQUES ISASI, MARINA

57,76

3

***3164**

ROTGER LEBRON, MARTIN

56,31

4

***1819**

JUAN BALLESTER, MARIA ANTONIA

48,37

5

***8625**

CAÑAVATE OCHOA, ANDREA

24,18

6

***4780**

SANTANDREU PONS, MARGALIDA

23,84

7

***6030**

NOGUERA LOPEZ, OLIVIA

15,95

8

***1406**

TERRASA GARCIA, XAVIER ARNAU

10,50

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de març de 2022)

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón