Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 168867
Resolució per la que s’acorda aprovar la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir una plaça vacant de la categoria de subinspector o subinspectora per promoció interna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET 2022-0247

Expedient  núm.  670/2021

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent

RESOLUCIÓ

Antecedents de fet

1. Per acord de la Junta de Govern Local de dia 16 de març de 2021 es varen aprovar les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, una plaça vacant de la categoria de subinspector o subinspectora de la policia local per promoció interna, les quals varen ser publicades al BOIB núm. 47 de dia 8 d'abril de 2021.

2. Dins el termini establert a l'efecte, d'acord amb la convocatòria publicada al BOE núm. 93 de dia 19 d'abril de 2021, es va presentar un únic aspirant el qual va quedar admès.

3. Finalitzades les proves corresponents del procés, el passat dia 15 de març de 2022 el Tribunal Qualificador va acordar que, si dins el termini establert no es presentaven al·legacions a la llista provisional de puntuacions obtingudes a la fase d'oposició juntament amb la corresponent a la fase de concurs, una vegada realitzats tots els tràmits elevar a l'òrgan competent la puntuació de l'única persona aspirant que ha superat el procés selectiu.

4. Dia 23 de març de 2022 s'ha fet públic l'anunci del Tribunal qualificador amb la relació definitiva de l'aspirant que ha superat totes les proves del concurs- oposició.

Fonaments de dret

I. Els diferents sistemes d'accés als cossos de policia local venen regulats en el títol IX del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, entre els quals s'hi troba el sistema de promoció a la categoria de subinspector o subinspectora.

II. La clàusula primera de les Bases que regeixen el concurs oposició estableix l'objecte de la convocatòria, que és la cobertura com a personal funcionari de carrera, d'una plaça de subinspector o subinspectora de la Policia Local vacant i dotada pressupostàriament corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021.

III. La clàusula desena de les Bases de referència determina que el termini de presentació dels documents acreditatius de compliment dels requisits que exigeix la convocatòria s'inicia des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques.

IV. Tal i com es disposa a la clàusula onzena, la fase d'oposició es completa amb la superació d'un període de pràctiques, període que està integrat per la superació del corresponent curs de capacitació de la categoria de subinspector/a com de la fase de pràctiques en el municipi. Respecte del curs de capacitació, la clàusula dotzena conclou que les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques hauran de realitzar-lo i superar-lo, excepte en el supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització del mateix.

V. De conformitat al disposat a l'art. 24 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al batle totes les atribucions en matèria de personal que no siguin competència del Ple. No obstant això, en virtut del Decret 2020-0819 de dia 06.10.2020 el batle va delegar la competència en la Junta de Govern Local. Així per tant, de la present Resolució se n'haurà de donar compte a la propera reunió de la Junta.

VI. Finalment cal dir que, en atenció a l'art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per prioritat en la tramitació de l'expedient, el batle coneix i resol aprovar la relació de l'aspirant que ha superat les proves del procés selectiu per cobrir una plaça vacant de la categoria de subinspector o subinspectora per promoció interna.

D'acord amb els antecedents de fet i fonaments de drets exposats,

RESOLC

Primer. Avocar el coneixement i la resolució corresponent a l'aprovació de la relació de l'aspirant que ha superat el procés selectiu per cobrir una plaça de subinspector de la Policial Local de l'Ajuntament de Felanitx per ser nomenat funcionari en pràctiques.

Segon. Aprovar la relació amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, i que serà nomenada personal funcionari en pràctiques, d'acord amb el següent:

ORDRE

DNI

1

***3339**

Tercer. Publicar la present Resolució en el BOIB i en la pàgina web de l'ajuntament www.felanitx.org., amb la qual s'obri el termini de 20 dies hàbils perquè els interessats aportin la documentació detallada en la clàusula desena de les Bases, i si escau, la documentació que acrediti que l'aspirant ja disposa del curs de capacitació de la categoria de subinspector/a o superior.

Quart. Donar compte d'aquesta Resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

El batle, Jaume Monserrat Vaquer. D'acord amb la funció de fe pública prevista a l'art. 3.2h) del RD 128/2018, faig anotar dins l'exp. 670/2021, la present Resolució. El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 23 de març de 2022.

 

Felanitx, en el dia de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer