Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 164615
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés a diversos cossos facultatius superiors de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici pel torn lliure

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 es van aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 33, de 12 de març).

2. Mitjançant resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019) es varen aprovar les convocatòries, les bases, el barem de mèrits i la designació de tribunals qualificadors de les proves selectives per a l'ingrés, entre d'altres, a les següents especialitats de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Cossos facultatius superiors:

 • Escala d'arquitectura.
 • Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic.
 • Escala científica, especialitat biologia.
 • Escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma.
 • Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports.
 • Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial.
 • Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística.
 • Escala sanitària, especialitat farmàcia.
 • Escala científica, especialitat geologia.
 • Escala de tecnologies de la informació i telecomunicació, especialitat informàtica.
 • Escala sanitària, especialitat medicina del treball.
 • Escala sanitària, especialitat medicina.
 • Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia.
 • Escala científica, especialitat química.
 • Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament.
 • Escala sanitària, especialitat veterinària.

3. Mitjançant la Resolució de 13 de febrer de 2020 (BOIB núm. 22, de 20 de febrer) es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés a diversos cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, esmentats anteriorment.

4. Una vegada finalitzat el termini previst en la base 7.1 de les bases generals perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives esmentades, amb indicació del lloc i data de realització del primer exercici pel torn lliure.

5. Els Tribunals Qualificadors dels cossos facultatius superiors esmentats, en respectives sessions, han acordat la data de realització del primer exercici pel torn lliure.

 

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

4. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 33, de 12 de març).

5. Les Resolucions de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per les quals s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i es designen els Tribunals Qualificadors de les proves selectives per a l'ingrés, entre d'altres, a les especialitats de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 9 de maig), esmentades anteriorment.

Per tot l'anterior dict la següent:

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses a les proves selectives per a l'ingrés a diversos cossos i escales de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per les resolucions de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019). Aquestes llistes, separades per cossos, per torn d'accés i per illes, són les que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Respecte a les persones que figuren assenyalades amb la llegenda «(admès condicionalment)*» a la llista esmentada, la seva admissió quedarà condicionada a què presentin la resolució d'homologació del nivell de català expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, abans de la finalització del termini de vint dies naturals establert en el punt 13.1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses en les proves selectives, amb indicació de les causes de l'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Declarar la pèrdua del dret a esmenar el defecte o presentar el document preceptiu, previst al punt 7.1 tercer paràgraf, de les bases generals que regeixen aquest procés selectiu en relació a les persones excloses o omeses que no l'hagin exercit.

4. Aprovar la data, l'hora i els llocs de realització del primer exercici del torn lliure de les proves selectives dels cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i convocar les persones aspirants admeses de conformitat amb el que estableix al l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la conselleria competent en matèria de funció pública. Així mateix, es podrà consultar en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, en el dia de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Llistes definitives de persones aspirants admeses

CFS arquitectura Mallorca torn lliure

Llinatges, nom               

DNI

ALEMANY BENNASAR, FRANCISCO

***9793*

APALATEGUI AIZPURU, MIREN

***9795*

BALAGUER MONTANER, RAFAEL

***5808*

BARCELO PERELLO, JUANA MARIA

***1398*

CABRER RIVERA, PEDRO LUIS

***8052*

CALVIÑO FRAU, CATALINA

***2795*

CAÑELLAS SUÑER, MIQUEL

***6872*

CARRASCO DE LA CRUZ, PAZ

***0495*

COLOM SEGUI, LAURA

***5991*

COMPANY POMAR, MONICA

***6290*

DE LA FUENTE MARTINEZ, IVAN DANIEL

***3659*

DRUDIS FERNANDEZ, CRISTINA

***1461*

DUQUE TARDÁGUILA, LUZ MYRIAM

***8300*

ESCOBAR BONET, MARIA

***2985*

FELIU SASTRE, DANIEL

***1676*

FERNANDEZ PUIG, AGUSTIN

***1737*

GALMES TRUEBA, LLUIS MIGUEL

***2244*

GARCIA PERAIRE, ANA

***9510*

GARCÍA SACRISTÁN, ANA BELÉN

***2153*

GELABERT GASPAR, FRANCISCA

***4097*

GOMEZ MEDINA, JOSE JAVIER

***3789*

GONZALEZ CABANELLAS, MARIA

***1564*

HERRERO COTARELO, LUCIA

***1059*

JIMÉNEZ IBÁÑEZ, MANUEL

***7850*

JUAN DE SENTMENAT GARCIA-RUIZ, ANTONIO

***5187*

LLULL GILET, JUAN

***7762*

MANZANEDO SANZ, LUCIA

***0307*

MARTÍNEZ IÑÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD

***7685*

MARTÍNEZ SHARPE, CAROLINA

***4317*

MAS GRACIA, MIGUEL

***1213*

MAYANS SUREDA, JAIME ONOFRE

***6123*

MAYOL LAVERDE, DAVID

***2429*

MERINO GARCÍA, LYDIA ISABEL

***2438*

MESQUIDA MAS, GABRIEL

***2157*

MONER CARAYOL, MARINA

***8447*

MORLA VILLALONGA, ANTONIO

***9890*

MUÑOZ FAUS, MARIA DEL MAR         

***1873*

NADAL ALEMANY, BERNAT

***7912*

NADAL MARTI, BERNAT PERE

***2668*

NOGUERON VILLAR, MARIO

***8747*

OLIVER HERRERO, MARIA EUGENIA

***3327*

PALOU DE COMASEMA SAMPOL, BEGOÑA

***2690*

PASCUAL PAULES, PATRICIA CAROLINA

***7192*

PEREIRO BARCELO, DAVID

***2821*

PIZA SEGURA, MARIA CRISTINA

***3643*

POL MARTI, JOAN VICENÇ

***2038*

REUS FRONTERA, JAUME

***5051*

RODRIGUEZ CARBALLES, MARIA DEL CARMEN

***8136*

ROSSI ., SEBASTIANO

****4808

RUIZ ORTEGA, MONTSERRAT

***7852*

SALAS CANTARELLAS, CRISTOFOL

***2066*

SALVA CABRER, JUANA ANA

***0924*

SASTRE VICENS, JAIME

***7838*

SEGUI CAPO, MARIA ISABEL

***1137*

SERRANO GOMILA, OSCAR

***0595*

SUÁREZ FERNÁNDEZ, JAVIER

***9313*

TAPIA MARTINEZ, EMMA

***9455*

CFS enginyeria agrònoma Mallorca torn lliure

Llinatges, nom 

DNI

BARCELO AVILA, ANTONIO

***6659*

CALDENTEY POZO, FRANCISCA ANA

***2004*

CANO PIQUERAS, MIGUEL DE LOS SANTOS

***2984*

CASANOVA VILLAPLANA, BEATRIZ

***0184*

CRUZA QUILES, SALVADOR

***0367*

DE PRADO BAUTISTA, MARIA ISABEL

***8249*

ESPINOSA PASCUAL, MARIA

***2796*

FORTUNY LUNA, ANA MARIA

***9360*

FRASQUET PARIS, VICENT

***2039*

GALLARDO ACEDO, MARIANO

***3634*

GARCIA LOPEZ, JUAN DE DIOS

***3123*

GELABERT VIDAL, FELIP

***3489*

HIGUERAS PUÉRTOLAS, MIGUEL

***4447*

JORDA MONCHO, AGUEDA

***6186*

JUAN LLORCA, JUAN

***0106*

LLORET PEREZ, INES

***2689*

LÓPEZ SERRA, MARTA

***9153*

LORENTE GARCIA, MARIA JOSE

***7337*

MARCH VILANOVA, LLORENÇ

***1970*

MESTRE RAMOS, ANTONI

***2853*

MIRO RAYNAUD, ADRIAN

***6708*

MOLINA BLÁZQUEZ, HERMINIO JAVIER

***7169*

OLTRA CEBOLLA, MARIA ISABEL

***6558*

PASCUAL LUCAS, AURA ESTELA

***8955*

POZUELO NIETO, FERNANDO

***9091*

RIPOLL ROMAGUERA, JAIME

***6153*

RUL·LAN POMAR, JUANA ANA

***5568*

SINTES GARCIA, ELISABET

***6533*

TROBAT SBERT, JERÒNIA

***3418*

VÁZQUEZ MUÑOZ, PATRICIA ALEJANDRA

***9876*

CFS enginyeria agrònoma Mallorca promoció interna vertical

Llinatges, nom 

DNI

CANOS FRANCH, GEMMA

***7454*

CFS enginyeria industrial Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

 

BARCELO GRIMALT, SALVADORA

***1450*

 

BENITO LLINAS, ENRIC

***2570*

 

BISBAL RIERA, RAFAEL

***9686*

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

BLANCO RUIZ, SANDRA

***6910*

 

CARRIO GRAU, MATEO

***0919*

 

CASANOVA FLORES, CARLOTA

***7468*

 

CAYUELA REXACH, ROBERTO MARIA

***4657*

 

DE PABLO ESCOLÀ, MARCOS

***3550*

 

FERNANDEZ DURAN, JULIO

***0714*

 

FONS ROPERO, ANTONI

***2987*

 

FORTEZA AMORÓS, GASPAR

***5930*

 

GIL TRUYOLS, CARLES

***2782*

 

GONZÁLEZ GARCÍA, ANTÒNIA

***0329*

 

GONZALEZ SANZ, ALBERTO

***0058*

 

GRIMALT FUSTÉ, JAUME

***4529*

 

GRIMALT FUSTE, JORDI

***4530*

 

MARCOS VALLESPIN, SILVIA

***3494*

 

MARQUES MORELL, ASUNCION

***6975*

 

MESTRE OLIVER, MARGALIDA

***2479*

 

MITJÀ SERRA, PERE

***3451*

(admès condicionalment)*

MONSERRAT QUETGLAS, CATALINA

***3889*

 

MONSERRAT QUETGLAS, MIQUEL

***7430*

 

MORENO MIRALLES, IGNACIO

***1367*

 

ORTIZ LÓPEZ, MANUEL

***7780*

 

PASCUAL COLINAS, MIKEL

***1601*

 

PEÑA GARCIA, MARIA PILAR

***1153*

(admès condicionalment)*

PRADO BENNASAR, ESTER

***6142*

 

RAMALLO TORRES, LUIS

***9173*

 

ROSSIÑOL MIRALLES, BERNAT

***3455*

 

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

***2952*

 

SANCHIS ALTAVA, FERRAN

***4635*

 

SERRA RIUTORT, GABRIEL

***2514*

 

SUREDA GOMILA, BARBARA

***2511*

 

USANDIZAGA COLL, MANUEL

***4617*

 

VICENS COMPANY, FRANCESC

***4944*

 

(admès condicionalment)*:

Admissió condicionada a la presentació de la resolució d'homologació del nivell corresponent de coneixements de llengua catalana per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, abans de la finalització del termini de 20 dies naturals establert en el punt 13.1 de les bases generals (BOIB núm. 33, de 12 de març de 2019).

CFS enginyeria industrial Mallorca promoció interna vertical

Llinatges, nom

DNI

ABRAMO CARRA, FACUNDO

***3770*

PEÑALVER BONET, JUAN

***6693*

CFS informàtica Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ABIA DIAZ, BEATRIZ

***6508*

AIZCORBE MASON, SARA MARIA

***0147*

ANTICH SASTRE, SALVADOR

***3627*

BAUZA PICO, PEDRO

***5251*

BAUZÀ POU, GABRIEL

***5670*

BELTRAN MOLLA, MARIA

***7732*

BLANCH VICENS, VICTOR

***9711*

BOERNER -, DANIEL

****8112

BONET BONET, PEDRO

***3918*

BORDONS XAMMAR, MARIA

***7753*

BOSCH VEGA, DANIEL

***6730*

BÜHLER OLIVE, JAN

***1302*

CALAFAT GARCÉS, SIMÓ

***0138*

CALDENTEY FERRER, JUANA MARIA

***2398*

CANTALLOPS CIFRE, FRANCESC

***1534*

CAÑELLAS FRAU, JOSÉ

***1280*

CINTES SASTRE, DOMÈNEC

***8957*

COLOM ESTEVA, MARIA ANTONIA

***7265*

GAGO HUGUET, JOSE MIGUEL

***5982*

GENOVARD ABAD, MAGDALENA

***0924*

GONZÁLEZ GARCÍA, CARLOS

***2049*

GUAL DE TORRELLA CERDA, BERNARDO

***7562*

HELLIN GARCIA, DIEGO

***3809*

JIMENEZ CORTES, MARIA DEL PILAR

***0997*

MANZANO AGUILAR, MARTI

***8295*

MARI MARI, FRANCISCO JAVIER

***5727*

MAS FIOL, MIQUEL

***1922*

MIÑANO MALDONADO, FRANCISCO DE BORJA

***5188*

NAVARRETE TERRASA, ANTONIO

***7925*

NUÑEZ JIMENEZ, JOSE FERNANDO

***8775*

PACHECO VILLANUEVA, DAVID

***4007*

PERALTA AVELLA, MARGARITA

***9702*

PEREA PEREZ, JUANA MARIA

***9275*

PEREZ SANCHEZ, LUIS

***3437*

POU MOLINA, JUAN ANTONIO

***5077*

REYES GONZALEZ, FRANCISCO

***4985*

ROGEL BARREIRO, ANTONIO

***0206*

ROMAN MARTINEZ, JUAN LUIS

***4013*

ROSSELLÓ CAMPINS, GABRIEL

***5421*

RUBÍ AGUILÓ, FERNANDO

***8500*

SANCHEZ BAEZ, JOSE MANUEL

***0279*

SANCHEZ NAVARRO, FELIX

***6958*

SEGUI GARI, MIQUEL ANGEL

***1540*

SIQUIER CAMPINS, PAU LLUIS

***1294*

TOUS DURAN, PEDRO

***7437*

TRIAS NICOLAU, FELIU

***3727*

USERO RUIZ, ALEJANDRO

***5358*

VAZQUEZ LLABRES, ALEJANDRO

***0459*

VERGER VIDAL, SEBASTIA ANTONI

***4090*

CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

AGUADERO CIFUENTES, MARIA

***9201*

AGUILÓ FIOL, JORDI XAVIER

***2868*

AGUILÓ LÓPEZ, EVA

***2273*

AIZCORBE MASON, SARA MARIA

***0147*

ALONSO SANDE, MARIA

***7749*

ALVAREZ LEGAZPI, EVA MARIA

***9838*

ALVAREZ MOLARES, MARIA JOSE

***4437*

AMENGUAL ALVAREZ, JOAN

***7765*

AMER PONS, CATALINA

***2395*

ANGOSO MASCO, MARIA JOSE

***0936*

ARANGO QUICENO, MARIA JOSE

***6040*

ARIZA MARTÍN, ANTONIO JAVIER

***9407*

ARMENGOL SOCIAS, MARIA MAGDALENA

***1507*

BARCELO AVILA, ANTONIO

***6659*

BELTRAN MOLLA, MARIA

***7732*

BENNASAR BELTRAN, CATALINA MARIA

***1866*

BERNABEU HERNAIZ, MERCEDES

***0931*

BIASINI , IVONNE

****9332

BLASCO CLAR, MARIA TERESA

***6933*

BOHIGAS BRAVO, EMILIO

***6453*

BONET RADO, RONNIE

***6267*

BORDOY AMENGUAL, MARIA

***4901*

BORRÀS RHODES, DIANA ROBERTA

***3192*

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

***8010*

BUSQUETS PASTOR, MARTA

***7140*

CAAMAÑO HERAS, MARTA

***4462*

CABRERA ALONSO, ANDREA

***6272*

CANALS MEDINA, PEDRO

***4378*

CÀNAVES BAUÇÀ, FRANCISCA

***9395*

CARRILLO GARAU, JUAN JOSE

***7565*

CASTILLA ALVAREZ, CARLOS

***9995*

CAZORLA LÓPEZ, NOELIA MARIA

***9326*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

***3691*

CRESPÍ ROIG, LLUC

***8604*

CUART PUJOL, MATEU

***6565*

DE ARMAS BERMÚDEZ, GRACIELA

***3423*

DE DIEGO FEMENIA, MIGUEL

***0901*

DEL HOYO BLANES, CARMEN

***5460*

DOCAL ARMADA, RUTH

***3456*

DOMENGE SANSO, ISABEL

***6944*

DURAN ABAD, MARTA

***8965*

ESTELA BLANCO, MARÍA

***7902*

FERNANDEZ LOSADA, EDELMIRA

***8857*

FERNÁNDEZ QUETGLAS, MARIA NEUS

***9106*

FERRER GINARD, MARIA

***3718*

FERRER MELGAREJO, GUADALUPE

***8862*

FIGUEROLA ALORDA, MARIA MAGDALENA

***2260*

FORCEN NUÑEZ, MARIA LUISA

***9297*

FORTEZA AMENGUAL, MERCÈ

***7227*

FRONTERA BORRUECO, MARGARITA

***3677*

GALINDO WALSER, EVELYNE

***8559*

GARCIA BALAGUER, PATRICIA AINHOA

***2745*

GARCIA BAUTISTA, VANESA

***0918*

GARCIA FIDALGO, MARIA DEL CARMEN

***3821*

GARCIA FRAU, XAVIER

***5654*

GARCÍA GIMENO, LARA

***1921*

GARCIA GOMEZ, AINA

***2228*

GARCÍA GÓMEZ, MARIA

***7889*

GARCIA GOMEZ, NURIA

***8274*

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

***3761*

GARCIA LOPEZ, JUAN DE DIOS

***3123*

GARCIA MARTINEZ, MIGUELINA A.

***2650*

GARCIA MORALEDA, MARIA DOLORES

***3736*

GARÍ NICOLAU, CATALINA

***1545*

GARNERIA PICO, IRENE

***8060*

GAYA FERRER, ANTONI JOAN

***1473*

GELABERT BENESTAR, ANTONIO MIGUEL

***1416*

GENOVART CAPELLA, JUAN MIGUEL

***3516*

GIMÉNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO

***1521*

GOMEZ MUÑOZ, ARIADNA

***3816*

GOMILA ENSEÑAT, ANA MARIA

***0266*

GOMILA SARD, MARGARITA

***1618*

GONZALEZ LOPEZ, CLARA

***4027*

GONZALEZ LOPEZ, MANUEL

***5991*

GONZÁLEZ PEÑA, ESPERANZA

***5742*

GONZALEZ POZO, VERONICA

***3640*

GONZÁLEZ-ROBLES CORRALES, ERNESTO

***7808*

GRIMALT FUSTÉ, JAUME

***4529*

GUAL COLL, INMACULADA

***1354*

GUARDIOLA SERRANO, FRANCISCA

***5885*

GUIXA GARCIA, BLANCA

***4552*

HERNANDEZ MOLANO, MARIA DEL CARMEN

***2014*

IBAÑEZ GARCIA, MARIO

***8705*

IRLES PRUNÉS, INGRID

***2275*

JAUME BARCELO, JOSEFA

***3426*

JOY BAUZA, CATALINA

***2493*

JUAN ALBA, MARIA DE LLUCH

***3737*

KORTA HERNANDEZ, IMANOLE

***4011*

LAHSEN RODRIGUEZ, MUSA

***7710*

LEZA SALORD, AINA MARIA

***5856*

LLABRES MATEU, JOANA

***1333*

LLABRES SABATER, CARLOS

***5047*

LLADO ARRIETA, FCO. JAVIER

***8144*

LLINAS BOSCH, PATRICIA

***7636*

LOPEZ CABALLOL, JUAN RAMON

***0326*

MACIAS NUÑEZ, JOSE ANTONIO

***8061*

MARCOS VALLESPIN, SILVIA

***3494*

MARO MONTORO, JOSE

***5079*

MARTI CAPO, MARGARITA

***4379*

MARTIN CASTILLA, LIDIA

***5742*

MARTINEZ FAJARDO, MARIA DOLORES

***3185*

MARTÍNEZ ORTEGA, ANTONIA

***4691*

MAS TOUS, MARIA DEL CARMEN

***8874*

MATEU BATLE, CATALINA

***5762*

MEDINA FUSTER, PAULA

***5582*

MENA RIBAS, IGNACIO

***4611*

MESTRE RIUTORT, MARIA ANTONIA

***4445*

MILLÁN PONS, AINA

***5920*

MIQUEL RIERA, ELISA

***3712*

MIR ROSSELLÓ, BARTOMEU

***1419*

MIRA NAVARRO, ANTONI

***9622*

MIRALLES LLULL, BARTOMEU

***3998*

MONSERRAT QUETGLAS, CATALINA

***3889*

MONSERRAT QUETGLAS, MIQUEL

***7430*

MOYA MESA, OSCAR

***8311*

MOYA PAIS, CARMEN

***1354*

MUÑOZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

***5271*

NÚÑEZ LOSADA, RICARDO

***6442*

NUÑO RODRIGUEZ, JUAN SEBASTIAN

***0157*

OLIVA LLABRES, ROSA Mª

***3676*

OLIVER AGUILÓ, MARIA

***0186*

OLIVER BENNASAR, PAULINA

***4852*

OLIVER MATARÓ, FRANCISCA

***3235*

OLIVERO BONILLA, MªANGELES

***2226*

PALOU DE COMASEMA SOLIVELLAS, CRISTINA

***0475*

PASCUAL ALBERTI, MARIA CARMEN

***6905*

PAYERAS BUADES, MARIA ISABEL

***0748*

PEDROL CAÑELLAS, VIRGINIA

***6831*

PERELLO RIGO, JUAN

***2671*

PERELLÓ TERRASA, COLOMA MARIA

***8486*

PERELLO ZARZA, SILVIA

***5907*

POZO GONZALEZ, MARIA JOSE

***6846*

PRATS SASTRE, EIRA

***2902*

PUIGSERVER SALES, JAUME

***0689*

QUINTANA ABRAHAM, CARLOS

***8989*

RADO VAÑÓ, AGNÈS

***9593*

RAMIREZ GOROSTIZAGA, IKER

***9356*

RECHE LIZANCOS, SONIA

***7036*

REOLID ROSSELLÓ, MARIA CRISTINA

***3862*

REUS RIERA, ANTONIA MARIA

***3044*

RIBERA ALONSO, JOSEFINA

***0788*

RIBOT MESTRE, MARGALIDA

***3703*

RIERA BATLE, Mª INMACULADA

***9732*

RODRIGO RAMÍREZ, TOMÁS

***8172*

RODRÍGUEZ DESCLAUX, MARINA

***4409*

RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA ESTRELLA

***6808*

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ADRIAN

***7328*

RODRIGUEZ VILLATORO, YOLANDA TERESA

***4552*

ROSSELLÓ CAMPINS, GABRIEL

***5421*

ROSSELLO CASTILLO, CATALINA ANA

***2876*

RUBI TOMAS, JULIA

***9630*

RUIZ BONET, CRISTINA

***4440*

SAEZ GOÑALONS, ENCARNACION ANA

***6449*

SALAS ROSSELLO, JAIME

***2877*

SALVÀ GARVÍ, MIQUEL

***7284*

SALVADOR LAVADO, MARTA

***2981*

SAMPOL BIBILONI, MARIA ESTHER

***0484*

SAMPOL MENA, RAFAEL

***0521*

SANCHEZ BERNAL, IVAN

***6155*

SANSO JAUME, SEBASTIA

***2662*

SANTANDREU PONS, MARGALIDA

***4780*

SEGUI JULIA, JUAN

***1607*

SENDRA SANCHEZ, JOAN

***2924*

SERRA CAPO, BARTOLOME

***4845*

SERRA MARCH, TONI

***3961*

SERRA SITJAR, MARGALIDA

***1623*

SERRA SOLER, JOANA ISABEL

***5896*

SERVERA MORA, MAGDALA

***2384*

SERVERA RUIZ DE VELASCO, ARANZAZU

***0804*

SERVERA VIVES, GABRIEL - ANGEL

***1586*

SIMONET ALBENDEA, CAROLINA

***5155*

SOLER GENESTRA, CLARA

***4008*

SOLIS PERICÁS, KARLA

***2458*

SUARI RIVERA, ARIADNA

***1354*

SUAU DE CASTRO, ELENA

***0401*

TAMAYO BALLESTEROS, GABRIEL

***2149*

TERRASA LOZANO, ANTONIO

***9381*

THOMAS REINES, MARTA

***2818*

TOBARUELA ARBONA, MERCE

***2383*

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANTONIA

***9585*

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528*

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***3589*

TOSTON GIL, MARIA ESTHER

***9142*

TOUS DURAN, PEDRO

***7437*

TROBAT SBERT, JERÒNIA

***3418*

TUR JAUME, SILVIA

***1270*

TUR LOPEZ, MARIA

***7119*

VALLS PASCUAL, ROSA MARIA

***1278*

VENINI BAUZÁ, MARTA

***6309*

VICENS MORRO, JORDI

***1363*

VILLAR ROIG, ANTONIA

***3637*

VILLAR YEATES, ELISABET

***2635*

VIVES TOMÀS, ANTÒNIA

***6036*

CFS estadística Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

AGUILÓ FIOL, JORDI XAVIER

***2868*

ALOMAR LLORENTE, LAURA

***7222*

AMENGUAL ALVAREZ, JOAN

***7765*

BENNASAR SEVILLA, ALEJANDRO

***3749*

BERNABEU HERNAIZ, MERCEDES

***0931*

BLASCO CLAR, MARIA TERESA

***6933*

BONNAIL MARTÍN, MARTA

***1348*

BORRÀS RHODES, DIANA ROBERTA

***3192*

CABRERA ALONSO, ANDREA

***6272*

CANALS MEDINA, PEDRO

***4378*

CARRILLO GARAU, JUAN JOSE

***7565*

CENAMOR CALATAYUD, CARMEN

***9264*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

***3691*

DE DIEGO FEMENIA, MIGUEL

***0901*

GALINDO WALSER, EVELYNE

***8559*

GARCIA GOMEZ, NURIA

***8274*

GARCIA HERRERA, SABRINA

***1166*

GARCÍA ILLÁN, ENCARNACIÓN

***2441*

GARCIA MARTINEZ, MIGUELINA A.

***2650*

GARCIA MAS, MARIA DEL ROCÍO

***3337*

GAYA FERRER, ANTONI JOAN

***1473*

GELABERT BENESTAR, ANTONIO MIGUEL

***1416*

GONZALEZ LOPEZ, MANUEL

***5991*

GONZÁLEZ PEÑA, ESPERANZA

***5742*

GRIMAL AGELL, XAVIER

***2007*

GRIMALT FUSTÉ, JAUME

***4529*

GUAL COLL, INMACULADA

***1354*

GUIXA GARCIA, BLANCA

***4552*

JIMÉNEZ GÓMEZ, CARMEN ALICIA

***1078*

JIMENEZ PEREZ, LIDIA

***7134*

LEON ROSSELLO, MARTA

***4345*

LLABRES SABATER, CARLOS

***5047*

MARCOS VALLESPIN, SILVIA

***3494*

MARTÍ LÓPEZ, RAMÓN

***8306*

MATEU COLOM, JOAN

***0333*

MATEU SBERT, JOSEP

***9062*

MAYOL SERRA, CATALINA

***7870*

MEDINA FUSTER, PAULA

***5582*

MESTRE RIUTORT, MARIA ANTONIA

***4445*

MIQUEL RIERA, ELISA

***3712*

MIRA NAVARRO, ANTONI

***9622*

MIRALLES LLULL, BARTOMEU

***3998*

MONCHO ESCRIVA, ESTER

***4507*

MONSERRAT GELABERT, ANDRÉS

***7709*

MONSERRAT QUETGLAS, CATALINA

***3889*

MONSERRAT QUETGLAS, MIQUEL

***7430*

NUÑO RODRIGUEZ, JUAN SEBASTIAN

***0157*

PARES SANCHO, FRANCISCA

***2412*

PERELLÓ TERRASA, COLOMA MARIA

***8486*

PEREZ GARCIA, NOEMI

***8037*

POL GARCIA, FRANCISCO JAVIER

***0947*

RAMIREZ GOROSTIZAGA, IKER

***9356*

REYES GONZALEZ, JUAN MANUEL

***9608*

RIERA MESTRE, JUAN

***7223*

RODRIGO RAMÍREZ, TOMÁS

***8172*

RODRÍGUEZ DESCLAUX, MARINA

***4409*

SAEZ GOÑALONS, ENCARNACION ANA

***6449*

SALVÀ GARVÍ, MIQUEL

***7284*

SANTANDREU PONS, MARGALIDA

***4780*

SASTRE CONTRERAS, M ANTONIA

***3227*

SEGUI JULIA, JUAN

***1607*

SENDRA SANCHEZ, JOAN

***2924*

SERRA MARCH, TONI

***3961*

SERVER CLOQUELL, ANTONIA

***5468*

SERVERA MORA, MAGDALA

***2384*

SOLIS PERICÁS, KARLA

***2458*

SUAU DE CASTRO, ELENA

***0401*

THOMAS REINES, MARTA

***2818*

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANTONIA

***9585*

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528*

TUGORES PONS, MARIA ANTONIA

***2321*

TUR LOPEZ, MARIA

***7119*

VILLAR YEATES, ELISABET

***2635*

VIVES TOMÀS, ANTÒNIA

***6036*

YBAÑEZ BOSCH, DAMASO

***9758*

CFS biologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

AGUILO CABOT, LAURA

***8951*

AGUILÓ CARBONELL, MIRIAM

***6068*

AGUILO QUES, PEDRO ANTONIO

***2691*

ÁLVAREZ PÉREZ, ELVIRA

***9193*

ÁLVARO BARTOLOMÉ, MARÍA

***3706*

AMENGUAL VILLARINO, JOSEP

***9262*

ARDUÑA ESCRIG, MARIA

***9898*

ARROM ALOY, MATEU

***8942*

BESTARD RULLAN, NEUS

***3160*

BLASCO FERRER, MARC

***1515*

BLASCO THIELE, CRISTINA

***9825*

BOI , MARZIA

****6954

BORDOY AMENGUAL, MARIA

***4901*

BOSCH ROSSELLO, PASCUAL

***1645*

CAMPINS MARROIG, RUTH PATRICIA

***2809*

CANALS RIERA, JUAN

***1577*

CAPÓ BAUZA, SEBASTIA

***8575*

CAPOTE CIFRE, MARIA FRANCISCA

***7669*

CARRERAS RIVERA, MARTA

***0368*

CASAS RIUTORD, MARIA DEL MAR

***8171*

CASTRO DELISLE, JOSE MARIA

***2728*

CERDÀ AMENGUAL, JUANA MARIA

***6292*

CIFRE FERRIOL, AINA

***5440*

COMPANY CONTRERAS, EVA

***8286*

CONTESTÍ RUBERT, GUILLEM JOSEP

***8403*

CORTÉS FERNÁNDEZ, IVÁN

***2219*

CRESPO MARTINEZ, JORGE

***5665*

DE MESA SALLERAS, AINA

***3571*

DIAZ RUIZ, NURIA

***2196*

DOCAL ARMADA, RUTH

***3456*

ESCRIBANO DENGRA, RUTH MARIA

***6907*

FERNÁNDEZ DÍAZ, JAVIER

***1281*

FÉRRIZ MURILLO, INMACULADA

***4487*

FLORIT SUAU, SUSANA

***4271*

FONT CARRASCOSA, MARCEL

***3684*

FRONTERA BORRUECO, MARGARITA

***3677*

FUSTER AMER, GASPAR

***1808*

FUSTER BEJARANO, FRANCISCO

***6411*

FUSTER OLMO, ANA

***2263*

GARCÍA DE MIGUEL, MARÍA DE LLUC

***1902*

GARNERIA PICO, IRENE

***8060*

GOMEZ CALATAYUD, PILAR

***3411*

GOMEZ MUÑOZ, ARIADNA

***3816*

GUARDIOLA MIR, MARIA MAGDALENA

***1495*

GUASP BOSCH, ELISABET MARIA

***4083*

JAUME BARCELO, JOSEFA

***3426*

JOY BAUZA, CATALINA

***2493*

LERMA JUAN, MARGARITA

***4164*

LLABRES CARO, VIRGINIA

***4154*

LLABRÉS NOGUERA, VICTORIA GREGORIA

***1406*

LLOMPART BELTRAN, PERE JOAN

***5905*

LLOMPART PUJOL, JOAN MIQUEL

***3251*

LLOP SUREDA, JUAN

***7845*

MARQUÉS PRIETO, ALICIA

***0450*

MAS FERRER, RAFEL ENRIC

***8628*

MATAMALAS RODRÍGUEZ, NEUS

***7422*

MAYOL ALCOVER, ELVIRA

***0475*

MAYOL SERRA, JUAN B.

***4226*

MEDINA PONS, FRANCISCO JAVIER

***3559*

MENA RIBAS, IGNACIO

***4611*

MOYA MESA, OSCAR

***8311*

MOYA PAIS, CARMEN

***1354*

MUÑOZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

***5271*

MURILLO NAVARRO, RAFEL

***3999*

NEVADO ROCA, CECILIA

***2660*

ORDINAS SALETAS, JOAN

***1457*

PASCUAL ALBERTI, MARIA CARMEN

***6905*

PASCUAL RAMON, MARIA CLARA

***2283*

PERELLO SUAU, SEBASTIAN

***3958*

PEREZ MANRIQUE, ANA

***6056*

PÉREZ PUJOL, JOAQUIM

***8423*

PÉREZ TORRES, ASVIN

***4742*

POL CASTAÑEDA, HUMBERTO

***7148*

POMAR CLOQUELL, MANUEL

***9550*

PONS FABREGAS, CATALINA

***0485*

PRATS ROTGER, LLUCIA

***6325*

QUETGLAS QUETGLAS, GUILLEM

***3217*

RAMON MANERA, CRISTINA

***8807*

RAMON NADAL, JAUME

***9719*

RAMONEDA OLIVER, MARTA

***4418*

RAYO AGUILAR, AURORA

***2074*

REINA MAS, JAVIER

***4047*

REUS RIERA, ANTONIA MARIA

***3044*

RIERA BATLE, Mª INMACULADA

***9732*

RIGO CABOT, VICTORIA

***2690*

RIOS HUETE, MARIA DE LOS ANGELES

***9879*

RIVERA BENNASSAR, MARIONA

***1190*

RODRÍGUEZ DESCLAUX, MARINA

***4409*

RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA ESTRELLA

***6808*

ROIG JUAN, SÍLVIA

***6201*

ROMAN HERNANDEZ, ALVARO

***3084*

ROSADO RECIO, ELENA

***2483*

SAEZ GOÑALONS, ENCARNACION ANA

***6449*

SALGUERO MARTINEZ, JUAN

***7314*

SARDIÑA QUES, ROSA MARIA

***6577*

SEGURA DOMENECH, ALBERT ANTONI

***5599*

SERRA MARIN, PAU ENRIC

***9867*

SERRA SITJAR, MARGALIDA

***1623*

SERRA TEJEDOR, MARTA

***0591*

SERVERA MARTINEZ, JAUME

***1810*

SOLIVELLAS PRATS, JAUME

***1809*

THOMAS REINES, MARTA

***2818*

TOMÀS FERRER, JOAQUIM

***7117*

TOMÁS MIR, MAGDALENA

***3730*

TORAL LOPEZ, ALBERTO FELIPE

***3672*

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***3589*

VALENS MOYÁ, SILVIA

***1943*

VAZQUEZ ZAS, JAVIER

***3925*

VERDAGUER MASSANA, MARIA MERCÈ

***5915*

VERGER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

***8850*

VICH GARCIA, MARIA MAGDALENA

***0524*

VIDAL MATEU, AURA

***5675*

VIDAL RIGO, MARIA

***1161*

VIDAL RIVERA, MARIA ESTER

***9840*

CFS biologia Eivissa torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ARDUÑA ESCRIG, MARIA

***9898*

BAYONA MARQUÉS, MARTA

***0302*

BELMONTE NOGUERA, LAURA

***5078*

CASTELLÓ ROGER, MARTA

***1188*

GALLUDO ORTIZ, MARIA

***5538*

GARCIA CALVO, ROCIO

***5894*

LÓPEZ BONET, OLIVIA

***5892*

ORTEGA JUAN, NEUS

***0678*

TUR RIERA, MARTA

***6014*

VALDÉS CARDONA, PABLO

***5907*

VALLVEY GIMENEZ, ISRAEL

***4354*

VALVERDE COSTA, NURIA

***5505*

VIÑAS TORRES, NATALIA

***5949*

CFS ciències ambientals Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ALAÑON RIBAS, MARIA DEL PILAR

***6000*

AMENGUAL MAÑOSA, NURIA

***5976*

AMENGUAL MORRO, CATERINA

***2289*

ANDREU SUNYER, NEUS

***3495*

ANTON MARCOS, MARIA

***7674*

BALLE LLABRÉS, FRANCISCA

***8510*

BARCELO GRIMALT, SALVADORA

***1450*

BORRAS TEJEDOR, RICARDO

***0394*

BUJOSA SOCIAS, ANTONIO FRANCISCO

***9667*

CABRERA ALONSO, ANDREA

***6272*

CALLEJO PUÉRTOLAS, CRISTINA

***8687*

CARBONELL BAUZÀ, FRANCISCA

***9284*

CASTELLÓ ROGER, MARTA

***1188*

COLL COLOM, MARIA EUGENIA

***2947*

CONTI GELABERT, AINA

***5891*

DE PRADO BAUTISTA, MARIA ISABEL

***8249*

DÍAZ DIEGO, MIGUEL

***1698*

GARCÍA GIMENO, LARA

***1921*

GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO

***4461*

GARÍ NICOLAU, CATALINA

***1545*

GINER ADROVER, GUILLERMO

***1825*

GONZÁLEZ DURÁN, FRANCISCA

***9816*

HERNANDEZ GARCIA, NOELIA

***6911*

LLADÓ SEÑÁN, JOAN

***6786*

LLOMPART CAPÓ, BARTOMEU

***9760*

MARTINEZ LACASA, RAUL

***9078*

MASCARO TRIAY, MARC

***4538*

MATEU COLOM, JOAN

***0333*

MEDINA PONS, FRANCISCO JAVIER

***3559*

MIQUEL RIERA, ELISA

***3712*

MORATO TROBAT, MERCE

***7218*

MORENO BAILEN, REBECA

***4861*

MULET CLADERA, FRANCESC BERNADÍ

***3910*

MUT COMAS, ANTONI

***6115*

NOGUERA FERRANDO, MIQUELA

***5239*

NUÑEZ SANCHEZ, ALFONSO

***6721*

PERELLÓ BORDOY, MIQUEL XAVIER

***3138*

PRATS ROTGER, LLUCIA

***6325*

PUIGSERVER FERRER, JOAN

***8597*

RIBAS VILLALTA, BLANCA

***1519*

RIPOLL MATAS, MARIA MAGDALENA

***7215*

ROSSELLO GOMILA, BARBARA

***1816*

RUIZ GUAL DE TORRELLA, ANTONIO

***6132*

SABATÉ BARBERO, FERNANDO

***3587*

SABATER TOUS, JAUME

***8393*

SAGRERA NUÑEZ, DANIEL

***7569*

SALVÁ MAS, INÉS

***3368*

SANCHIS FORTEZA-REY, ROSA MARIA

***9285*

SANS PICORNELL, VIOLETA

***9532*

SANSO JAUME, SEBASTIA

***2662*

SEGURA PALMER, DANIEL

***9259*

SUÁREZ GARCÉS, MARIA GUADALUPE

***2356*

TOMÁS RIBOT, ELENA JINÁMAR

***1313*

TUGORES FERRA, MARIA DEL PILAR

***3147*

VALENS MOYÁ, SILVIA

***1943*

VALERO CABRERA, MANUEL

***8507*

CFS geologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

BERNAT TRIAS, CATALINA EVA

***7575*

FARRIOL CRISTOBAL, SUNNA

***5506*

GONZALEZ POZO, VERONICA

***3640*

LORES CALERO, BEATRIZ

***7565*

MARTORELL SERRA, JOAN

***1532*

OLIVER MUNAR, MATEU

***4577*

PAU BLASCO, BEGONYA

***2089*

PERELLÓ BORDOY, MIQUEL XAVIER

***3138*

PUIG LOPEZ, JOSEP MARIA

***5712*

PUIGURIGUER MIRALLES, PAU

***5167*

TORRES ROIG, ENRIQUE

***5180*

CFS química Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

BADENAS JOVANI, JOSEP FERRAN

***6637*

BARÓN GONZÁLEZ, ENRIQUE

***7604*

BONED VARGAS, PAU

***5681*

DE ARMAS BERMÚDEZ, GRACIELA

***3423*

FERRARI BLANCH, FRANCESCA MERCE

***2817*

FORCEN NUÑEZ, MARIA LUISA

***9297*

GARCIA BAUTISTA, VANESA

***0918*

GARCIA GOMEZ, AINA

***2228*

GÓMEZ SOLIVELLAS, ANTONIO

***8618*

GOMEZ VEGA, SILVIA

***1948*

GOMILA SARD, MARGARITA

***1618*

GONZALEZ LOPEZ, ALBA

***1194*

GONZÁLEZ-ROBLES CORRALES, ERNESTO

***7808*

JIMENEZ NADAL, FRANCISCO JAVIER

***4890*

LOPEZ BELLAN, ALICIA

***0842*

MACIAS NUÑEZ, JOSE ANTONIO

***8061*

MIR CARMONA, FRANCISCO

***4265*

MIRALLES JIMÉNEZ, JOANA

***8812*

ONETO CARMONA, BEATRIZ

***3245*

REOLID ROSSELLÓ, MARIA CRISTINA

***3862*

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ADRIAN

***7328*

ROSENDE MUSTILLO, MARIA EMILIA

***6188*

SALAS ROSSELLO, JAIME

***2877*

TOMAS SALOM, LLORENÇ

***8095*

VIANA CLADERA, JOSE

***1831*

CFS psicologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

AGUAYO SIQUIER, MARTA

***9404*

AGUILAR MORILLO, MARIA

***4396*

AGUILAR ROVIRALTA, DAVID

***8445*

ALBIS GARCIA, FRANCISCA

***1376*

ALCALDE LLABRES, IRENE

***1533*

ALFARO MOLINA, ROSA

***4515*

ALZAMORA MARTORELL, MARIA MAGDALENA

***7547*

AMENGUAL VICENS, MARTA

***2383*

ANDREU TORRES, MARIA EUGENIA

***7668*

ARIZA ARIZA, MARIA JESUS

***2040*

ARQUES FERRAGUT, CATALINA

***9299*

ARROM MÉRIDA, ANA MARIA

***1326*

BAUZA CAÑELLAS, MIQUEL

***9901*

BAUZA FERRER, ANTONIA

***5904*

BAUZÀ MAS, NÚRIA

***2079*

BESTARD CONTI, Mª MAGDALENA

***6551*

BLANCO PEÑA, INMACULADA

***2396*

BONET ARBOS, MARIA

***9035*

BONET MANRESA, AINA

***7405*

BONET RADO, RONNIE

***6267*

BRONCANO GARCIA, NOELIA

***0145*

BUADES BELTRÁN, ANA MARIA

***2865*

BUENDÍA GÓMEZ, ANTONIA

***8085*

CALABRIA GARAU, ESTANISLAU

***6514*

CALAFAT VILLALONGA, CATALINA

***8537*

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

***2420*

CAMACHO CASTILLO, ISABEL

***2290*

CAMARGO RUEDA, MARIA FRANCISCA

***3327*

CAMBRON MARTINEZ, JOSE IGNACIO

***8979*

CANTO SANCHEZ, PATRICIA

***9244*

CAÑELLAS BARCELÓ, IRENE

***3328*

CARDALDA GONZALEZ, GERARD

***1849*

CARRASCO COLOM, LOURDES

***2990*

CARRASCO OSUNA, Mª DEL CARMEN

***3868*

CASTAÑO MARTÍNEZ, YASMINA

***0248*

CASTILLO BENITO, HERMINIA

***5384*

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

***7761*

CATALÁN ARMENTEROS, MARÍA SAMPEDRO

***2196*

CHECA FERRA, MARIA DEL MAR

***8940*

CLAPÉS MARÍ, SANTIAGO

***0534*

CLAR VIDAL, FRANCISCA

***8996*

COLOM VACAS, SARA

***6742*

COSTA PEREZ, MARIA JOSE

***0159*

COSTA RIBA, SANDRA

***1778*

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

***3691*

DE JUAN MAS, IRENE

***5423*

DÍAZ CAPÓ, DANIEL

***8214*

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, NURIA

***4613*

DURAN ROSSELLO, CATALINA MARIA

***6639*

FARRE OCHOA, MERCE

***0665*

FARRÉ SECALL, ROGER

***8749*

FEMENIAS ROIG, MARIA ANTONIA

***2449*

FIOL I AMENGUAL, JOANA MARIA

***2680*

FIOL NADAL, LOURDES

***9935*

FIOL SEGUI, MARIA

***3510*

FLUXA TERRASA, MARIA

***5143*

FONT DOMENECH, EVA

***8149*

FONTIRROIG REINES, LAURA CAROLINA

***7004*

FORTEZA AMENGUAL, MERCÈ

***7227*

FRAU LOSA, CRISTINA

***0676*

FUSTER ROCA, MARIA LOURDES

***7096*

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

***3761*

GARCIA MARTINEZ, MIGUELINA A.

***2650*

GARRIDO DURÁN, LAURA

***4762*

GENOVARD ABAD, ANTONIA

***0099*

GIJON ROMANI, AINA

***3920*

GITU CHACÓN, CARMEN

***6241*

GODOY MUÑOZ, DANIEL

***1567*

GÓMEZ TUR, ANDRÉS

***5611*

GUAL DE TORRELLA BENNASAR, LUISA

***7659*

GUIXA GARCIA, BLANCA

***4552*

GUTIERREZ REYES, ROSA NURIA

***2092*

HERNÁNDEZ BLANES, CRISTINA

***3664*

JIMÉNEZ HOLM, FRIDA TERESA

***6557*

LIGERO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN

***2866*

LLAMBIAS CORTES, PATRICIA COLOMA

***2894*

LLOBERA MARTORELL, JOANA

***1794*

LLULL AMER, MARÍA FRANCISCA

***9520*

LLULL RIERA, MAR

***1469*

MARTÍNEZ CANTO, CARMEN

***3573*

MARTÍNEZ TORRECILLA, CARLOTA

***2018*

MAS FERRIOL, PEDRO

***0286*

MAS PEREZ, Mª ANTONIA

***8393*

MAS TOUS, MARIA DEL CARMEN

***8874*

MAYA SEVILLA, MARÍA

***9605*

MESEGUER ROSELL, CARLA

***0303*

MESTRE GOMEZ, SEBASTIANA

***5710*

MIRALLES ISERN, MARIA CRISTINA

***6788*

MIRANDA GOMEZ, SARA

***8307*

MOLINA POMAR, SILVIA

***3146*

MONTES GARCIA, GEMA

***7776*

MONTIJANO CAMACHO, VICTOR

***8152*

MONTOLIU RODA, ROSA

***3207*

MORALES POL, ANA MARIA

***2668*

MORIANA DÍAZ, VERÓNICA

***1356*

MOYA MORENO, ISABEL

***7282*

MUT VALLES, MARIA

***3136*

NAVAS JIMÉNEZ, ALMUDENA

***6944*

NEVADO CHAPARRO, ANA MARÍA

***7125*

OBRADOR SALVÀ, MARIA FRANCESCA

***7282*

OLIVA LLABRES, ROSA Mª

***3676*

OLIVER TORRES, PILAR

***2915*

ORÓ MASSANET, JESSICA

***2481*

ORTEGA HIGUERAS, Mª DEL CARMEN

***8386*

PARRA RAMIREZ, MARIA JOSE

***6896*

PASCUAL CALLEJA, LUCIA

***6069*

PERELLO ALONSO, CRISTINA

***7832*

PERELLÓ TERRASA, COLOMA MARIA

***8486*

PICO VILLALONGA, MARIA MAGDALENA

***3951*

PLOMER CAPÓ, CATALINA

***7312*

POMAR MIRO, MARIA CRISTINA

***6178*

PROHENS FERRER, MARIA DEL MAR

***1436*

PUJULA FONT, CRISTINA

***7580*

QUETGLAS CANTARELLAS, JUANA MARIA

***5739*

RAMIREZ BERRON, BLANCA VIRGINIA

***1136*

RAMIS LLABRES, JUDITH

***8296*

RAMIS RAMIS, MARIA VICTORIA

***0838*

RIBAS GALUMBO, ELISA

***5715*

RIBAS LUZON, MARGARITA

***7121*

RIBAS MAS, MARIA MARGALIDA

***1618*

RIBERA ALONSO, ANGELES

***0361*

RODRIGO RAMÍREZ, TOMÁS

***8172*

ROMAN GARCIA, FRANCISCO

***0685*

ROMERA ROMERA, MARIO

***8532*

RONDA CAÑAVERAS, ANA

***1626*

RUBIO AGUILO, JORGE

***5228*

RUIZ HERNÁNDEZ, CARMEN

***4190*

SALOM FRENICHE, ELENA

***9357*

SANCHEZ BAUZA, JESSICA

***8458*

SANCHEZ MARTINEZ, EVA

***3007*

SANCHEZ MIÑAN, ESPERANZA

***8890*

SANCHEZ ROJAS, MACARENA

***6745*

SÁNCHEZ VILAR, ANA BELÉN

***6894*

SANS CRISOL, AINA

***7450*

SANTANA MORRO, MARGARITA

***1225*

SANTIAGO JUAN, LAURA MARÍA

***0911*

SASTRE LLODRA, JUAN

***1808*

SERRA LANGFORD, GABRIELA BÁRBARA

***1262*

SERRANO BUJALANCE, ELENA MARIA

***8797*

SIMÓ MESQUIDA, MARÍA FRANCISCA

***0139*

SIMONET VIDAL, MARGALIDA

***2488*

SOLER PRATS, LLUIS

***4831*

SOLER RISCO, MARIA ISABEL

***1671*

SOLIVELLAS ADROVER, MARIA COLOMA

***8745*

SÚJAR POZO, OLGA

***5362*

TORRANDELL SANTANDREU, JOANA MARIA

***9585*

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528*

TORRES RUIZ, ISABEL

***7369*

TRÍAS SALOM, SEBASTIÁN

***7134*

TUR ROIG, JUAN MARCOS

***5922*

UMBERT CIFRE, MARIA MAGDALENA

***1579*

VADELL CARREÑO, PAU

***3591*

VALLESPIR CALDES, CATALINA INMACULADA

***5681*

VIAL YAGÜE, OMAR SAMUEL

***5376*

VIDAL PEREZ, Mª ISABEL

***1849*

VILA PÉREZ, IRENE

***4551*

ZAFRA SERRANO, MARIA DEL CARMEN

***1430*

CFS veterinària Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ABAD MAS, MARÍA

***8203*

ALORDA GAYA, PAU

***3870*

ANDRES CANTERO, DIEGO

***5726*

BARCELO ANGUIANO, MARIA DEL PILAR

***7494*

BENITEZ RODRIGUEZ, ROCIO

***7818*

CAPLLONCH JUAN, CARMEN PIA

***0680*

CASTAÑER ABAD, MARIA ANTONIA

***5914*

CASTILLO LÓPEZ, VANESA

***1233*

CAVALLER FORTUNY, JUAN

***6225*

CIFRE FERRIOL, MARTA

***5440*

CLARÀ WUEST, SILVIA

***8059*

COLOM REUS, SILVIA

***3482*

COMPA FERRER, TERESA

***8527*

CORONADO PEREZ, ROSA ANA

***9475*

EGURROLA HORMAETXEA, XABIER

***5692*

ESCOBAR SALOM, NEUS

***7759*

FIGUEROLA OLIAS, AMANDA

***7065*

FONDARELLA SALES, LAURA

***9744*

FRAU GREENFIELD, EMMA

***2173*

GAMUNDI LEYES, NEUS

***6932*

GARCIA PONS, MARIA DOLORS

***1784*

GASCONS OTIN, BARBARA

***2606*

JAUME SASTRE, MARGARITA EVA

***4575*

JIMÉNEZ BARTOLOMÉ, MARÍA

***0404*

LED GRAU, JESUS

***2769*

LEIVA PEREZ, ESTHER

***1973*

LENNIE BARCELO, CARLOTA ANNE

***6297*

LLECHA JOFRE, MARIA CRISTINA

***9932*

LLITERAS CAPÓ, MARIA ANTONIA

***5358*

LLOBET MOREY, ALICIA

***0589*

LOPEZ BURGOS, EDUARDO

***8360*

LÓPEZ HILL, NATALIA

***5995*

MAROTE TORRES, ISABEL

***8587*

MARTINEZ EGAÑA, MARIA ISABEL

***6949*

MARTINEZ JIMENEZ, CRISTINA

***0580*

MELE , SALVATORE

****4871

MELERO SOLER, SÍLVIA

***1972*

MESTRE GENOVART, MARIA AMALIA

***2326*

MUNAR VILA, JUANA ANA

***5282*

MUNILLA GARCÍA, ZAIDA

***2800*

MUT VICENTE, EDUARDO DAVID

***7903*

NÚÑEZ LOSADA, RICARDO

***6442*

OBRADOR GAYA, JOAN

***4083*

OLIVER MORAGUES, MARIA MARINA

***8598*

OLIVER ROCA, TERESA

***1089*

PAX MARTÍNEZ, PEDRO JOSE

***1284*

PLASENCIA GUTIERREZ, ANTONIO IVAN

***3751*

POL COMPANY, MARIA VICTORIA

***8009*

PONS FERRER, MARGALIDA

***1661*

PRIETO MULET, MIGUEL

***3129*

RIERA OLIVER, PATRICIA FRANCISCA

***8649*

ROSSELLO SERVERA, PETRONILA

***1680*

SALAZAR TRUYOLS, MARIA

***6028*

SÁNCHEZ FRAU, XISCA

***8821*

SÁNCHEZ GRAU, MARC

***5303*

SASTRE MATAS, MARIA ANTÒNIA

***8965*

SELMA NAVARRO, RICARDO JESUS

***3468*

SERRA BISQUERRA, CATALINA MARIA

***4205*

SIMONET ALBENDEA, CAROLINA

***5155*

SUAU PONSETI, JUAN MANUEL

***0072*

TOBARUELA ARBONA, MERCE

***2383*

TOMAS SANGENIS, ANNA

***0152*

TORANDELL AXARTELL, FRANCISCA

***8877*

VIDAL BONET, CATALINA DE SENA

***1550*

VILA MERINO, NOEMI

***9935*

VILELA REDEL, CRISTINA

***3904*

CFS veterinària Menorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ARANDA CARDONA, ANA LIDIA

***0946*

BORRAS TUDURI, IGNASI

***0753*

CRUZ DALMAU, SERGI

***6758*

LATEUR BIBILONI, ANDREA

***8053*

MASSIP GRAUPERA, LIDIA

***9559*

MAYANS TORRES, CLARA

***4440*

SALORD MOLL, PEDRO

***4125*

SINTES VINENT, DAVID ANTONIO

***0512*

CFS veterinària Eivissa torn lliure

Llinatges, nom

DNI

BLASCO CIVERIO, EMILIO

***9536*

CARDONA ROIG, MARIA

***5483*

COSTA FERRER, MARIA ANGELA

***5898*

EGEA MIRO, MARIA

***1120*

GARCIA RODRIGUEZ - BUSTELO, IRENE

***5159*

GIL OCHOA, MARIA DEL CARMEN

***6856*

PEREZ MOLINA, EVA ANGELA

***5032*

VENTAYOL ESPINAZO, MARINA

***4185*

CFS medicina Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

BALAGUER PEREZ, ANA MARGARITA

***5521*

ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

***0018*

FIOL PIZA, MARIA ANGELES

***3673*

NUÑEZ JIMENEZ, CATALINA

***3816*

PONS VIVER, JAIME

***3891*

CFS medicina Menorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

JUNOY SALAS, JUAN

***6311*

CFS medicina Eivissa torn lliure

Llinatges, nom

DNI

CASQUEIRO BARREIRO, AURORA

***8409*

RIERA MARI, MARIA NIEVES

***4020*

CFS medicina del treball Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

REBOLLO MIGUEL, ELENA

***6746*

CFS medicina del treball Menorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

SINTES VINENT, MARIOLA

***0136*

CFS farmàcia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

ALEMANY BENNASAR, FRANCISCA

***2785*

ALONSO MESTRE, FRANCISCA

***2090*

ALONSO SANDE, MARIA

***7749*

AMER ESTEVA, MARGALIDA AUBA

***0751*

AOUKHIYAD LEBRAHIMI, LAYLA

***5081*

BORRAS SEGUI, JOANA MARIA

***7286*

BORRAS VAQUER, MIREIA

***2243*

BOSCH FERNANDEZ, MARTA

***3719*

CAMPOS GALLEGO, LUISA

***7715*

CISNEROS BARROSO, MARIA EUGENIA

***5616*

CORRALES PEREZ, MARIA JOSE

***9380*

DURAN ABAD, MARTA

***8965*

ESCOBAR MORA, SUSANNA

***0382*

FARRIOL SUTORIUS, OLGA

***1850*

FELIU ROMAN, JUAN

***2438*

GARCIA FIDALGO, MARIA DEL CARMEN

***3821*

GOMILA ENSEÑAT, ANA MARIA

***0266*

GRIMALT MERCADAL, MARIA DEL CARME

***2729*

GUZMAN DAVIU, JULIA

***2550*

JAUME GAYA, SEBASTIAN

***3683*

LLULL LLITERAS, BARTOLOME

***9201*

LOPEZ BURGOS, CRISTINA

***4247*

MATEU ESTRANY, ESPERANÇA MARIA

***7135*

MIRO CAMPS, JOSEP MIQUEL

***5874*

MONTES ROBLES, MANUEL

***0553*

MORENO ALBERTO, ELISA

***0738*

OCHOGAVÍA OLIVER, CATERINA

***9299*

OLABARRIA VAQUERO, SONIA ADRIANA

***3977*

OLIVIERI ROTGER, MARIA ISABEL

***6210*

PALMER COCARD, BRIGITTE VERONIQUE

***6722*

PENALVA MARTORELL, JUAN SEBASTIAN

***6396*

PEREA CARRO, IRENE

***2886*

PIJUAN BARCELO, MARTINA

***0403*

PONS PERELLO, COLOMA

***3749*

PUIGROS NICOLAU, PERE

***2077*

RIGO ADROVER, MARIA DEL MAR

***2494*

ROSSELLÓ SALAMANCA, MARIA DEL CARME

***8338*

SALVA LILLO, ESPERANZA

***1767*

SERRA LLOBET, SARA

***1053*

SIMONET COLL, JOANA MARIA

***8991*

THOMAS LLOBERA, JOAN

***8175*

TRENAS MARTÍNEZ, ALEX

***1725*

VALLS PASCUAL, ROSA MARIA

***1278*

YÁÑEZ GÓMEZ, FERNANDO

***5500*

CFS assessorament lingüístic Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

AMER SERRA, JOAN

***3620*

BIBILONI VICH, MARIA NEUS

***3361*

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

***8010*

CAAMAÑO HERAS, MARTA

***4462*

CALAFAT PICORNELL, IRENE

***3596*

CÀNAVES BAUÇÀ, FRANCISCA

***9395*

CANTALLOPS PERELLÓ, ELISABET

***6872*

CARRERA OLLER, LAIA

***7374*

CARRIO MARTINEZ, JUAN

***6433*

CAYUELA PONS, ESTHER

***4550*

COMPANY VIDAL, CATALINA MARIA

***5083*

DARDER MOLL, AUGUST

***1942*

FARRÉ SECALL, ELISENDA

***2637*

FERNÁNDEZ QUETGLAS, MARIA NEUS

***9106*

FONT SBERT, BARTOMEU

***4556*

GARCIA FRAU, XAVIER

***5654*

GAVIÑO VADELL, CRISTINA

***3971*

GAYA FERRER, ANTONI JOAN

***1473*

GOMILA BORRAS, FRANCESCA

***2122*

GOMILA GARCIES, MIQUEL

***8867*

GUTIERREZ MARTINEZ, MARTA

***0177*

JANER TORRENS, MARTI

***6100*

JUAN GARCIA, MARIA TERESA

***2746*

LLABRES SABATER, CARLOS

***5047*

MARTI CAPO, MARGARITA

***4379*

MARTORELL FIOL, MARTÍ ANTONI

***6875*

MAS FERRA, JAUME

***0693*

MASSANET MEDRANO, MARIA ANTONIA

***6188*

MATAS ALOMAR, JOANA MARIA

***0937*

MELIS VILA, MARIA ÀNGELA

***2459*

MOREY COLL, RAMON

***0995*

MUNAR FAR, JOAN CARLES

***9430*

MUNAR OLIVER, JUANA MARIA

***9576*

MUT MUNAR, JOAN

***1757*

OLIVER MATARÓ, FRANCISCA

***3235*

PENALVA VADELL, VICTOR

***7986*

PERELLO ALONSO, CRISTINA

***7832*

PERELLÓ GAMUNDÍ, ANTONIA

***7718*

POLLS TOLEDANO, CRISTINA

***2863*

PROHENS COLOM, MAGDALENA

***0540*

PUIGSERVER SALES, JAUME

***0689*

QUETGLAS CERDA, CATALINA MARIA

***7539*

QUINTANA ABRAHAM, CARLOS

***8989*

RAMIS AMENGUAL, ANTÒNIA

***9264*

RIBOT MESTRE, MARGALIDA

***3703*

RODRIGUEZ ANGLADA, MARIA ISABEL

***3046*

RUBI TOMAS, JULIA

***9630*

RUIZ BONET, CRISTINA

***4440*

SAMPOL MENA, RAFAEL

***0521*

SANCHEZ CURTO, CRISTIAN RAUL

***1406*

SANSO JAUME, SEBASTIA

***2662*

SERRA BENNÀSSAR, ANTÒNIA

***1509*

SERRA MARTINEZ, ISABEL MARIA

***5656*

SERRA VIDAL, CATALINA MARIA

***1794*

SERVERA MORA, MAGDALA

***2384*

SERVERA SITJAR, LLUIS

***3928*

SUAU MAYOL, TOMÀS

***9763*

TERES FUSTER, EMMA

***3950*

VILA SALBANYA, ARIADNA

***6288*

 

 

ANNEX 2 ​​​​​​​Llistes definitives de persones aspirants excloses

CFS arquitectura Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

MORALES ANADON, MARIA LOURDES

***2131*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

OLIVER COLELL, GABRIEL MARTÍN

***1371*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD

PONS GARCIAS, VICTORIA

***2898*

EL DNI NO ES CORRESPON AMB LES DADES PERSONALS

CFS enginyeria industrial Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

BARBERO MAS, ANTONIO NADAL

***4262*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

MORENO RABASCO, MARIA DEL CARMEN

***1537*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

SOCÍAS BOSCH, JOAN XAVIER

***4333*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS informàtica Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

MEGIAS CHAVEZ, MARTA

***7623*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

RABADÁN SOLDADO, DAVID

***4134*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ REQUERIDA

VILA SALVA, PEDRO BARTOLOME

***2681*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

SERVERA SERVERA, AN

***2679*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD

VELASQUEZ SANCHEZ, PAULA FABIOLA

***6442*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS estadística Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

SERVERA SERVERA, AN

***2679*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD

CFS biologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

ABELLAN PEREZ, RUBEN

***9032*

TAXA INSUFICIENT

GIMÉNEZ CARRERO, MARIA PALOMA

***2746*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS ciències ambientals Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

LACRUZ MANRIQUE, ANGELA

***2730*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS geologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

FERRER PEDRAZAS, JUAN FELIX

***2113*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

RIBAS MAS, PERE

***1557*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

 

​​​​​​​CFS química Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

SOLER SEGUI, MARIA SALOME

***4975*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS psicologia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

FRIAS BUTRON, CINTHIA PATRICIA

****4237

NO TÉ LA NACIONALITAT ESPANYOLA O D'UN ESTAT MEMBRE DE LA UE, NO ACREDITA RELACIÓ CONJUGAL O FAMILIAR AMB PERSONA ESPANYOLA O NACIONAL ESTAT MEMBRE (ART.57 TREBEP

CFS veterinària Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

MARTINEZ DIONISIO, ANA

***2458*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

MOLINER ROCA, PALOMA

***9437*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS medicina del treball Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

COVACHO CORDERO, DANIEL

***0769*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS farmàcia Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

MONCHO ESCRIVÀ, MARIA DEL MAR

***8935*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS veterinària Menorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

CASTRO BRACERO, LORENA

***7713*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

CFS assessorament lingüístic Mallorca torn lliure

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

TUDURÍ CLADERA, LAURA

***7997*

NO ACREDITA LA TITULACIÓ EXIGIDA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

COSSOS O TORNS NO CONVOCATS O NO INDICATS

Llinatges, nom

DNI

Motiu de l'exclusió

MARTI CHALAUX, ANA BELEN

***8482*

NO SOL·LICITA CAP COS o ESPECIALITAT

 

 

ANNEX 3

La data, hora i lloc de realització del primer exercici de torn lliure de les proves selectives per a l'ingrés, als cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma que es detallen a continuació de les Illes Balears es durà a terme:

Data: Dissabte, dia 7 de maig de 2022

Hora: 9:30 h

Llocs:

Mallorca: Campus de la UIB a Palma (Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma)

Menorca: Seu universitària de Menorca UIB (C. Santa Rita, 11, Ca'n Salort, 07730 Alaior).

Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera UIB (C. del Calvari, 1, antic edifici de la Comandància, 07800 Eivissa).

Els cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocats a realitzar l'exercici pel torn lliure son el següents:

 • Escala d'arquitectura.
 • Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic. .
 • Escala científica, especialitat biologia.
 • Escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma.
 • Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial.
 • Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística.
 • Escala sanitària, especialitat farmàcia.
 • Escala científica, especialitat geologia.
 • Escala de tecnologies de la informació i telecomunicació, especialitat informàtica.
 • Escala sanitària, especialitat medicina del treball.
 • Escala sanitària, especialitat medicina.
 • Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia.
 • Escala científica, especialitat química.
 • Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament.
 • Escala sanitària, especialitat veterinària.