Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166071
Nomenament com a funcionaria de carrera Tècnica Auxiliar d’Arxiu del personal funcionari de l’Ajuntament de Palma, pertanyent a l’Escala de l’Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el procés selectiu de la convocatòria pública del concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu de personal funcionari d'aquest Ajuntament  pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018.El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va acordar el nomenament de funcionaria de carrera de la persona que ha superat el procés selectiu.

ANTECEDENTS DE FETS

1. Decret número 609, de 22 de gener de 2021,  d'aprovació de la Convocatòria i  de les bases específiques del Concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça vacant de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu de personal funcionari d'aquest Ajuntament  pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, corresponent a la taxa d'estabilització de la feina temporal de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, publicada al BOIB núm. 161 de 25 de desembre de 2018.

2. Vista a l'acta del tribunal de l'esmentada convocatòria la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu, s'ha de procedir a adjudicar al personal funcionari de carrera de nou ingrés el corresponent lloc de treball després d'haver presentat la documentació pertinent.

NORMATIVA APLICABLE.

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Disposició addicional primera del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local i l'article 27 Reial decret 364/1995, de 10 de març, que aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat.

4. La base desena de les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari prevista en la oferta pública d'ocupació publicades en el BOIB núm. 129 de 21 de setembre de 2019.

5. Decret de Batlia núm. 13.026 de 28 de juny de 2019, relatiu a l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, i l'Acord de Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2019 de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les àrees i àrees delegades.

Per tot l'anterior s'anomena funcionaria de carrera Tècnica Auxiliar d'Arxiu del personal funcionari d'aquest Ajuntament  pertanyent a l'Escala de l'Administració Especial, Subescala serveis especials, Classe comeses especials , grup C, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament a:

  • Sra. Marina Stella Frederiksen Reyes, DNI: ***1546**(Decret 973 de data 27/01/22)

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l''ha dictada (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques).També poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu (articles 8.1. 14.1.2ª i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de març de 2022)

 

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón