Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 168943
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de març de 2022 per la qual es modifica la relació de membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El dia 22 de març de 2022 es va publicar en el BOIB la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

2. S'ha detectat un error en la composició del Tribunal Qualificador que obliga a canviar la composició dels membres.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per això, dict la següent

Resolució

1. Modificar el punt 7.1 de l'Annex 1 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor, pel qual s'estableix la composició del Tribunal Qualificador.

2. Nomenar Margarita Sureda Vicens com a vocal titular del Tribunal Qualificador d'aquest procés de provisió en substitució del senyor Alexandre Soler Pinya.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant aquesta Gerència, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOE núm. 98, de 24 d'abril de 2003).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Manacor, 23 de març de 2022

La directora gerenta de l'Hospital de Manacor Catalina Vadell Nadal Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)