Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 166067
Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Nomenament assessora de comunicació de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 3.733 de 8 de març de 2022, va acordar el següent: 

PRIMER.- Nomenar la Sra. Aina Maria Cantallops Cifre com a personal eventual per ocupar el lloc de feina d'assessora de comunicació, tota vegada que el lloc de treball a ocupar es troba pressupostat a la plantilla de personal eventual.  

SEGON.- Aquest nomenament tindrà efectes a partir de dia 14 de març de 2022, sempre i quan hagi presentat la documentació exigida. Així mateix, el cessament en el seu lloc de feina es podrà resoldre lliurement per l'òrgan que ha proposat el seu nomenament i, en tot cas, el seu cessament serà automàtic en cessar l'autoritat a la qual presta les funcions de confiança o assessorament especial.  

Per altra banda, en cap cas l'ocupació d'un lloc de feina reservat a personal eventual constitueix mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna, tot això, en aplicació del l'article 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 20 de la llei 3/2007, de 27 de març de Funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears. 

TERCER.- Notificar el present decret a la persona  interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.  

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa. 

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient. 

 

Palma, 15 de març de 2022

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón