Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 167678
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria metge/metgessa d’admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En l'article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, es regulen les causes per efectuar nomenaments de personal estatutari temporal, que són les següents:

Article 9. Personal estatutari temporal

 

1. Per raons de necessitat, d'urgència o per al desenvolupament de programes de caràcter temporal, conjuntural o extraordinari, els serveis de salut poden nomenar personal estatutari temporal. 

Els nomenaments de personal estatutari temporal poden ser d'interinitat, de caràcter eventual o de substitució.

2. El nomenament de caràcter interí s'expedeix per a l'acompliment d'una plaça vacant dels centres o serveis de salut, quan sigui necessari atendre les funcions corresponents.

S'ha d'acordar el cessament del personal estatutari interí quan s'hi incorpori personal fix, pel procediment legal o establert per reglament, a la plaça que ocupi, i també quan aquesta plaça quedi amortitzada.

3. El nomenament de caràcter eventual s'expedeix en els casos següents:

 

a) Quan es tracti de la prestació de serveis determinats de naturalesa temporal, conjuntural o extraordinària.

b) Quan sigui necessari per garantir el funcionament permanent i continuat dels centres sanitaris.

c) Per a la prestació de serveis complementaris d'una reducció de jornada ordinària.

 

S'ha d'acordar el cessament del personal estatutari eventual quan es produeixi la causa o venci el termini que es determini expressament en el nomenament, i també quan se suprimeixin les funcions que en el seu dia el van motivar.

Si es realitzen més de dos nomenaments per a la prestació dels mateixos serveis per un període acumulat de 12 mesos o més en un període de dos anys, és procedent l'estudi de les causes que els van motivar, per valorar, si s'escau, si és procedent la creació d'una plaça estructural a la plantilla del centre.

4. El nomenament de substitució s'expedeix quan és necessari atendre les funcions de personal fix o temporal, durant els períodes de vacances, permisos i altres absències de caràcter temporal que comportin la reserva de la plaça.

S'ha d'acordar la cessació del personal estatutari substitut quan es reincorpori la persona a qui substitueixi, i quan aquesta perdi el dret a la reincorporació a la mateixa plaça o funció.

5. Al personal estatutari temporal li és aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general del personal estatutari fix.

2. L'article 33.1de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, els quals s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s'han d'establir havent-los negociat prèviament en les meses corresponents.

3. En l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears encara no s'han dictat disposicions reglamentàries que regulin la selecció i la provisió del personal estatutari, per la qual cosa continua vigent amb rang reglamentari el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la seguretat social, de conformitat amb l'apartat 1.c) de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003. Per això, mentre no s'aprovi una norma reglamentària que reguli la selecció de personal estatutari, la Mesa Sectorial de Sanitat —per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 (BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018)— regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

4. El punt 26 de l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 (BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016), que va ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial d'11 de novembre, estableix un procediment especial de selecció de facultatius especialistes d'àrea, quan ho requereixin l'ocupació i l'especificitat del lloc. Amb aquest efecte, com a requisit previ a l'inici del procediment selectiu, cal adjuntar l'informe justificatiu oportú en què s'enumerin les característiques especials del lloc que s'hagi de cobrir i que motiven l'aplicació del procediment especial de selecció.

El 17 de març de 2022, el Subdirector de Relacions Laborals ha emès el l'informe justificatiu esmentat.

5. El director general del Servei de Salut ha de dictar una resolució que aprova la convocatòria d'aquest procediment especial en la qual s'identifiquen les places que cal cobrir, l'obertura del termini de deu dies hàbils per presentar-hi sol·licituds, la composició de la Comissió de Selecció i la informació sobre els mèrits que s'han d'acreditar per valorar-los. A l'efecte de publicitat, s'han de publicar la convocatòria i les bases íntegres en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (<http://boib.caib.es>) i en el portal web del Servei de Salut (<http://ibsalut.es>).

6. En virtut del punt 1 de la Resolució de la consellera de Salut de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020), el director general del Servei de Salut és competent per convocar i resoldre els procediments de selecció de personal estatutari temporal, establir les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció i la resta de facultats que, en relació amb les anteriors, corresponguin al titular de la conselleria de Salut i Consum segons la legislació vigent.

7. A aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català prevista en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es disposa en aquella i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 1r de desembre de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir dues places de la categoria metge/metgessa d'admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Aplicar-hi l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016, publicat en el BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018, publicat en el BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018), que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

3. Eximir el compliment dels requisits de coneixements de català, en aplicació del que es preveu en el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

4. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria (annex 1 d'aquesta resolució) i el barem de mèrits que s'aplicarà a la fase de concurs (annex 2).

5. Aprovar el model de prova teoricopràctica que s'ha de presentar i el model d'acta d'entrevista per a l'exposició i defensa, que figuren en els annexos 4 i 5 respectivament.

6. Informar que la Comissió de Selecció és l'òrgan encarregat de tramitar el procediment i de proposar les resolucions que se'n derivin i que estarà formada per les persones que figuren en l'annex 3, als efectes d'abstenció i recusació (regulades en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en els articles 21 i 22 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

7. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, 21 de març de 2022

El director general Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular  la convocatòria d'un procediment especial de selección de personal estatutari temporal per cobrir dues  places de metge/metgessa d'admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. Les característiques especials del lloc a cobrir són les següents:

- Experiència en el maneig d'eines informàtiques d'història clínica i gestió sanitària.

- Experiència laboral en càrrecs de direcció hospitalària.

- Experiència laboral en recursos extrahospitalaris.

1.2. Les seves funcions seran, a més de les generals de la seva categoria, les següents:

- Identificar les necessitats d'externalització del sistema públic a proveïdors sanitaris externs (llista d'espera, plans de contingències).

- Analitzar el mercat sanitari per identificar proveïdors assistencials concordes als estàndards de qualitat del sistema sanitari públic.

- Preparar els plecs tècnics i documentació necessària per contractar proveïdors externs.

- Implementar les eines informàtiques per a la integració de la història clínica entre sistema públic i privat

- Monitorar la qualitat assistencial del quadre mèdic ofert pel contractista.

- Controlar els materials implantables subministrats i autoritzats en el marc de la col·laboració publicoprivada.

- Vigilar el compliment dels convenis de col·laboració publicoprivada 

- Fer l'auditoria de factures de proveïdors assistencials i gestionar-ne les incidències

- Analitzar les sol·licituds de procediments assistencials programats. 

- Analitzar i resoldre incidències assistencials

1.3 El procediment selectiu ha de constar d'una fase de concurs i d'una prova teoricopràctica, que seran valorades per la Comissió de Selecció designada pel director general del Servei de Salut en la resolució d'aquesta convocatòria.

1.4    El procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016, publicat en el BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018, publicat en el BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018), que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, i s'ajusta a allò que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Requisits d'accés

2.1. Per accedir a la convocatòria d'aquesta categoria específica de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Hi poden participar igualment —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges dels ciutadans espanyols i dels d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tenguin menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents.

b) Tenir la titulació oficial de llicenciatura o grau en medicina i cirurgia, o estar en condicions d'obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel ministeri competent per raó de la matèria.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

d) Tenir complits 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, el candidat serà exclòs de les llistes.

e) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per accedir al cos o l'escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.

f) Presentar la sol·licitud en el mode i en el termini establert en la convocatòria de la categoria a la qual s'opti.

g) Satisfer la taxa establerta per la normativa vigent. No obstant això, no han d'abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 %.

h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons allò que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

i) No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa.

2.2. Els requisits esmentats s'han de complir en la data en què l'aspirant presenti la sol·licitud per participar en el procés selectiu. L'acreditació dels requisits s'efectuarà en els termes establits en la convocatòria, i s'han de mantenir durant tota la vigència del nomenament.

3. Sol·licituds

3.1. En aquest moment del procés, les persones que cursen una sol·licitud de participació són denominades aspirants.

3.2. La sol·licitud i les instruccions per a emplenar-la es poden descarregar en format PDF des de la web www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/convocatories-especifiques

Per pagar la taxa, es pot fer telemàticament en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que s'ha de consignar en el model de document tributari 046 és BOGN i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifiqui l'abonament.

3.3. La sol·licitud i els seus annexos —havent pagat prèviament la taxa corresponent— s'han de presentar en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds que es presentin mitjançant les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.

3.4. A fi d'agilitar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'hagi presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana als aspirants que n'informin la Unitat de Selecció enviant un missatge electrònic a l'adreça sscc.rrhh@ibsalut.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.

3.5. Tot aspirant és responsable de la veracitat de les dades, dels mèrits manifestats i de la valoració d'aquests. Amb les dades de les sol·licituds s'elaboraran les llistes provisionals d'aspirants admesos de la categoria convocada.

3.6. Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Procediment

4.1. Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment especial de selecció

a) Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut amb la llista provisional que contendrà els admesos i els exclosos (indicant-ne la causa de l'exclusió). 

b) Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució i esmenar deficiències (en cas que no ho facin es considerarà que han desistit de la sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a la Comissió de Selecció i es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.2. Llista definitiva d'admesos en el procediment especial de selecció

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut per mitjà de la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos (que passen a anomenar-se candidats) i la d'aspirants exclosos (fent-hi constar la causa de l'exclusió). Igualment, la resolució indicarà el lloc i termini per acreditar els mèrits al·legats, per mitjà dels documents originals i les còpies autèntiques.

4.3. Llista provisional de mèrits dels candidats

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut per mitjà de la qual s'aprova la llista provisional dels mèrits reconeguts als candidats, els quals disposaran d'un termini de cinc dies hàbils —comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista de puntuació provisional en el web del Servei de Salut— per formular reclamacions o al·legacions contra la resolució, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.4. Llista definitiva de mèrits dels candidats

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut per mitjà de la qual s'aprova la llista definitiva dels mèrits dels candidats.

4.5. Prova teoricopràctica dels candidats

Amb la publicació de la llista definitiva de mèrits dels candidats, s'obrirà un termini de deu dies hàbils—comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista esmentada en el web del Servei de Salut— durant el qual els candidats han de remetre a la Comissió de Selecció la prova teoricopràctica.

Aquesta prova consisteix en elaborar una memòria sobre les funcions de la plaça objecte de la convocatòria en què s'inclogui un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d'ocupar-lo.

S'adjunta com a annex 4 un model de memòria que han de presentar els candidats, dins el termini establert. Aquesta memòria, dirigida a la Comissió de Valoració, s'ha de presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

Per mitjà del web del Servei de Salut, i un cop exhaurit el termini establert per presentar la prova esmentada, es convocarà als candidats per fer una entrevista personal, per tal de fer l'exposició i defensa corresponent de la memòria, davant la Comissió de Selecció. En qualsevol cas, s'assenyalarà el lloc, hora i data en què es durà a terme l'entrevista.

L'entrevista ha de versar sobre el contingut de la memòria presentada, i s'han de valorar, entre d'altres, les competències professionals per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

De totes les entrevistes fetes se n'ha d'estendre una acta en la qual es deixi constància dels principals aspectes tractats i de la valoració, així com de la motivació d'aquesta, d'acord amb el model d'acta de l'annex 5.

Aquesta prova teoricopràctica es valorarà fins a un màxim de 30 punts i l'entrevista personal, per exposar i defensar la memòria, es valorarà fins a un màxim de 20 punts.

4.6. Llista provisional de puntuació de la prova teoricopràctica

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut per mitjà de la qual s'aprova la llista provisional de la puntuació de la prova teoricopràctica obtinguda pels candidats, els quals disposaran d'un termini de cinc dies hàbils —comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista de puntuació provisional en el web del Servei de Salut— per formular reclamacions o al·legacions contra la resolució, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.7. Llista definitiva de mèrits de la prova teoricopràctica

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut per mitjà de la qual s'aprova la llista definitiva de la puntuació de la prova teoricopràctica feta pels candidats.

4.8. Llista provisional de puntuació total dels candidats

a) Una vegada que la Comissió de Selecció hagi valorat els mèrits dels candidats i hagi valorat la prova teoricopràctica (la memòria, l'exposició i la defensa), es publicarà en el web del Servei de Salut una resolució del director del Servei de Salut la llista provisional amb la puntuació total obtinguda en el procediment.

b) Els candidats disposaran d'un termini de cinc dies hàbils —comptadors a partir l'endemà de la publicació de la llista— per formular reclamacions o al·legacions contra la puntuació total adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.9. Llista definitiva de puntuació total dels candidats

A proposta de la Comissió de Selecció, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades i n'establirà la llista definitiva (valoració del mèrits més puntuació de la prova teoricopràctica) dels candidats, amb la puntuació final obtinguda en el procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir una plaça de metge/metgessa d'admissió i documentació clínica corresponent a la gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears objecte d'aquesta convocatòria.

Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut.

5. Comissió de Selecció

5.1. Designada pel director general del Servei de Salut, la Comissió de Selecció està formada per un mínim de 5 membres —tots amb veu i vot— elegits entre el personal fix de la mateixa branca i, si hi escau, almenys un ha de tenir el títol de l'especialitat si aquest s'exigeix per cobrir la plaça convocada. La Comissió pot comptar amb un secretari, amb veu i sense vot, nomenat entre el personal fix de l'Administració sanitària, que ha de recollir en les actes corresponents les actuacions que la Comissió dugui a terme per elegir els candidats.

5.2. Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés —i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat— si hi concorren les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.3. La Comissió de Selecció té les següents funcions:

a) Valorar els mèrits que al·leguin i acreditin els candidats i valorar la prova teoricopràctica que han de fer seguint el mode establert en les bases de la convocatòria.

b) Requerir, si escau, als candidats que esmenin els defectes formals dels mèrits acreditats en el termini previst, o bé que aclareixin algun dels mèrits acreditats en el termini i el mode prevists.

c) Confeccionar la llista de les persones seleccionades, ordenada a partir de la puntuació més alta.

d) Resoldre les reclamacions que els candidats hagin presentat en el mode escaient i en el termini establert per fer-ho.

e) Proposar al director general del Servei de Salut la llista definitiva amb les puntuacions finals dels candidats.

6. Valoració de mèrits

6.1. La puntuació total màxima que poden obtenir els candidats en aquest procediment és de 100 punts: la puntuació màxima per a l'apartat de mèrits és de 50 punts i la puntuació màxima per a la prova teoricopràctica també és de 50 punts (dividits en 30 punts com a màxim per a l'exercici i 20 punts com a màxim per a l'exposició i la defensa).

6.2. La Comissió de Selecció ha de fer en primer lloc la valoració dels mèrits dels candidats desglossada d'aquesta manera i que pot arribar a un màxim de 50 punts:

a) Experiència professional: màxim de 20 punts. 

b) Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement: màxim de 22,5 punts.

c) Coneixements de català: màxim de 5 punts.

d) Altres mèrits: es valoren amb un màxim de 2,5 punts els exercicis superats de la fase d'oposició corresponents a la darrera convocatòria de la categoria a la qual s'opta i que s'hagin duit a terme en l'àmbit del Servei de Salut, i també altres mèrits no prevists en els altres apartats i aprovats en cada convocatòria.

No obstant l'anterior, per raons d'eficiència i agilitat, en el supòsit que es presenti un nombre d'aspirants igual o inferior a les places objecte de la convocatòria, en el moment en què, d'acord amb el que estableix el punt 4.2 d'aquestes bases, es publiqui en el web del Servei de Salut, la Resolució per mitjà de la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos en el procediment especial de selecció, s'obrirà un termini comú de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per tal que els candidats presentin els mèrits al·legats i la prova teoricopràctica que, en tot, cas són de presentació obligatòria.

Aquesta resolució, indicarà el lloc i termini per acreditar els mèrits al·legats —per mitjà dels documents originals i les còpies autèntiques— i per presentar la prova teoricopràctica. 

Un cop finalitzat el termini establert, i sempre que els aspirants compleixin tots els requisits de participació, es podrà formalitzar un nomenament com a personal estatutari de caràcter temporal de manera directa. 

6.3. Els mèrits que es valoraran en la convocatòria són els que figuren a l'annex 2 d'aquesta resolució.

7. Nomenament 

7.1. El nomenament s'oferirà al candidat amb la puntuació més alta que figuri en la llista assenyalada en el punt 4.9 d'aquestes bases. En cas que diversos candidats tenguin la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'hi aplicaran els criteris de desempat següents:

a) Amb caràcter general, tendran prioritat les dones en cas que el sexe femení estigui infrarepresentat en la categoria i l'especialitat, de conformitat amb l'article 43.4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de igualtat de dones i homes.

b) A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria dins del Servei de Salut i subsidiàriament en el sistema nacional de salut.

c) Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

d) Si tot i així l'empat persisteix, tendrà prioritat qui tengui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada.

e) Finalment, si els candidats continuen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere; i, per últim, qui tengui més edat.

7.2. Atès el punt 26.4 de l'acord d'11 de novembre de 2016 , la llista de candidats amb la puntuació final obtinguda en el procés de la convocatòria es podrà utilitzar com a borsa específica per fer crides de la categoria convocada, sempre que tengui les mateixes característiques especials que la plaça que s'ha de cobrir.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits

1. Experiència professional (puntuació màxima: 20 punts)

1.1 La puntuació del temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconegut fins a la data de presentació de la sol·licitud es computa d'acord amb els barems següents. No obstant això, la puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats d'experiència professional és de 20 punts, que es calcularan per mitjà del sistema de ponderació, pel qual s'assignaran 20 punts al candidat que obtengui la puntuació més alta en aquest apartat i a la resta dels candidats se'ls assignarà la puntuació que els correspongui pel sistema de ponderació d'acord amb els barems següents:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,125 punts. S'inclou en aquest punt el període com a resident. En el supòsit que se certifiquin serveis prestats en una categoria sanitària —excepte metges— no reconeguda en el Servei de Salut, els serveis prestats es puntuen d'acord amb aquest mateix apartat 1.1.a).

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària desenvolupant funcions pròpies de la categoria a què s'opta: 0,125 punts.

c) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a què s'opta i per a la qual s'exigeixi tenir el títol de la categoria: 0,09 punts. 

d) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a què s'opta: 0,09 punts.

e) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en alguna plaça amb el mateix contingut funcional: 0,09 punts.

f) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent d'aquella a què s'opta: 0,063 punts.

g) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries concertades o concessionàries amb la sanitat pública de la Unió Europea com a personal per compte d'altri en la mateixa categoria que aquella a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0415 punts.

h) Per cada mes de servei prestat en centres hospitalaris privats acreditats de la Unió Europea reconeguts pel ministeri de sanitat corresponent com a personal per compte d'altri en la mateixa categoria a aquella a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0205 punts. La puntuació per aquest apartat 1.1.h) no pot ser superior al 10 % de la totalitat dels serveis prestats.

1.2 Els aspirants han d'aportar la documentació que acrediti els mèrits al·legats amb els requisits adequats.

1.3 La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment.

1.4 Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents: un mes equival a 150 hores i un dia equival a 7,5 hores. Si, dins d'un mes natural s'ha treballat més de 150 hores, sols es pot valorar un mes de servei prestat, de manera que l'excés d'hores treballades durant aquell mes no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior.

1.5 Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

1.5.1 La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 20 punts.

1.5.2 Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 22,5 punts)

2.1. Formació especialitzada. Només es valoraran titulacions sanitàries d'igual o superior categoria a la qual es participa. Puntuació màxima 7 punts.

a) Per cada títol de metge/metgessa especialista reconegut per la normativa espanyola vigent i que no sigui requisit per a la categoria a què s'opta: 6 punts.

b) Per cada títol de sanitari/sanitària del grup A1 reconegut per la normativa espanyola vigent i que no sigui requisit per a la categoria a què s'opta: 4 punts.

c) Amb relació a la valoració dels metges de família i FEA pediatres d'atenció primària, els aspirants que tenguin el títol de l'especialitat requerida en la convocatòria i hagin complert el període de formació complet com a residents de formació sanitària especialitzada en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència reconegut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport obtenen una puntuació de 7 punts.

d) Quan s'opti a les llistes de la categoria de metge d'urgències (061 o Servei d'Urgències d'Atenció Primària). Per disposar del títol de l'especialitat d'anestèsia o de cures intensives o de cirurgia general obtenen una puntuació de 7 punts.

2.2. Formació postgraduada i proves específiques (puntuació màxima: 9 punts).

a) Formació postgraduada. Puntuació màxima 8,825 punts:

1) Els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta es valoren a raó de 0,0625 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària), o per cada 10 hores lectives i a raó de 0,15625 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits) o per cada 25 hores lectives.

2) Per haver completat tots els cursos de doctorat (sistema anterior al Reial decret 185/1985) o el programa de doctorat (suficiència investigadora): 1,5 punts.

3) Per tenir el grau de doctor: 6 punts. Si el grau de doctor s'ha obtingut amb la qualificació de cum laude s'hi afegeixen 0,5 punts. Es comptabilitzen els cursos de doctorat com a formació continuada en el supòsit que no es compleixin els requisits de l'apartat 2.2.a).2.

b) Proves específiques. Puntuació màxima: 0,175 punts. 

Per haver superat la prova d'avaluació clínica objectiva estructurada (ECOE), en una institució amb reconeixement oficial, internacional, estatal o autonòmic en l'àmbit de l'atenció primària.

2.3. Formació continuada (puntuació màxima: 2,5 punts)

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta, d'acord amb els criteris següents:

 

1) Les activitats formatives en ciències de la salut posteriors al 1r de gener de 2004 (tot i que per a la categoria de tècnics i tècnics superiors sanitaris, posteriors al 1r de gener de 2005), es valoren sempre que compleixin algun dels requisits següents:

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

 

2) Les activitats formatives en ciències de la salut anteriors al 1r de gener de 2004 (tot i que per a la categoria de tècnics i tècnics superiors sanitaris, anteriors al 1r de gener de 2005) i la resta d'activitats formatives, independentment de la data, es valoren sempre que compleixin algun dels requisits següents:

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

- Han d'haver estat impartides o organitzades per alguna de les institucions següents: centres universitaris, serveis de salut, conselleries de salut de les comunitats autònomes, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Institut Nacional de l'Administració Pública o els seus homòlegs en les comunitats autònomes, escoles de salut pública adscrites a qualsevol dels organismes esmentats, organitzacions sindicals, col·legis professionals, societats científiques, el SEPE o entitats sense ànim de lucre degudament registrades que tenguin com a finalitat la formació.

 

b) Als efectes del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:

 

1) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, docència i prevenció de riscos laborals.

2) Pel que fa a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i a programes informàtics aplicats a la investigació en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol; orientació psicològica, i qualsevol altra que segons el tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria a què s'opta.

3) La puntuació, depenent de l'antiguitat de la formació, té els límits següents:

 

- Fins a 5 anys: 0,009 per crèdit

- de 5 a 10 anys: 0,0063 per crèdit

- d'11 a 15 anys: 0,0045 per crèdit

- de 15 a 20 anys: 0,0009 per crèdit

 

c) Els diplomes o els certificats (dels últims cinc anys) es valoren a raó de 0,009 punts per cada crèdit CFC o LRU i a raó de 0,0225 punts per cada crèdit ECTS. En el supòsit que en el diploma o certificat figurin el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorgarà un crèdit per cada 10 hores per als crèdits CFC o LRU i 1 crèdit per cada 25 hores per als crèdits ECTS. En el supòsit que figurin simultàniament els crèdits i les hores, la valoració es farà sempre tenint en compte els crèdits. Finalment, si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valorarà l'activitat.

2.4. Docència (puntuació màxima: 1,5 punts)

a) Per cada crèdit o per cada 10 hores de crèdits CFC o LRU com a docent en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.3: 0,05 punt.

b) Per cada crèdit o per cada 25 hores de crèdits ECTS com a docent en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.3: 0,125 punts.

c) Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en estudis relacionats amb la categoria professional: 0,25 punts.

d) Per tutoritzar pràctiques en estudis relacionats amb la categoria professional i acreditada per universitats o organismes públics, per cada 10 hores: 0,0077 punts. En cas que la certificació sigui per curs acadèmic, la puntuació per curs és de 0,05 punts.

e) Per impartir docència en l'àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça vinculada al servei de salut o amb activitat simultània en aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de salut corresponent; 0,05 punts per cada 10 hores.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 2,5 punts).

a) Publicacions científiques

 

1) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta i que tenguin ISBN i dipòsit legal:

 

Per cada llibre complet:

- primer autor: 1,25 punts

- resta d'autors: 0,625 punts

 

Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior:

- primer autor: 0,25 punts

- resta d'autors*: 0,125 punts

 

* Màxim tres capítols per llibre

 

En el supòsit que el criteri seguit per citar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació corresponent al primer autor.

 

2) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

 

Per cada publicació en una revista de tiratge internacional:

- primer autor: 0,165 punts

- resta d'autors: 0,0825 punts

Per cada publicació en una revista de tiratge estatal:

- primer autor: 0,0,825 punts

- resta d'autors: 0,0415 punts

 

En el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació corresponent al primer autor.

 

b) Ponències, comunicacions, coordinador de taula i pertinença a comitès científics

 

1) Per cada ponència presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

- D'àmbit internacional: 0,33 punts

- D'àmbit estatal: 0,165 punts

- D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

 

2) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

- D'àmbit internacional: 0,165 punts

- D'àmbit estatal: 0,08 punts

- D'àmbit autonòmic: 0,04 punts

 

3) Per cada coordinació de taula presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

- D'àmbit internacional: 0,33 punts

- D'àmbit estatal: 0,165 punts

- D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

 

4) Per pertànyer a algun comitè científic:

- D'àmbit internacional: 0,33 punts

- D'àmbit estatal: 0,165 punt

- D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

 

c) Investigació

 

1) Per premis d'investigació atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats dels quals hi hagi la investigació, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:

- D'àmbit internacional: 0,165 punts

- D'àmbit estatal: 0,08 punts

- D'àmbit autonòmic: 0,04 punts

 

2) Per cada participació en projectes d'investigació finançats per organismes públics:

- Com a investigador principal: 0,08 punts

- Com a investigador col·laborador: 0,04 punts

3. Coneixements orals i escrits de català (puntuació màxima: 5 punts)

3.1. Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat de nivell A2 ( nivell bàsic):  0,5 punts.

b) Certificat de nivell B1 ( nivell llindar): 1 punt.

c) Certificat de nivell B2 ( nivell avançat): 2 punts.

d) Certificat de nivell C1 ( nivell de domini funcional efectiu) : 3 punts.

e) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 4 punts.

f) Certificat de llenguatge administratiu (LA): 1 punt.

3.2. Es valora només el certificat de més alt nivell de coneixement, excepte el certificat de llenguatge administratiu, que s'acumula a l'altre certificat de més alt nivell aportat.

Atès que en aquest procediment de provisió s'admetran els aspirants que no acreditin els coneixement de català ,es valoren como a mèrits de consideració necessària l'acreditació de qualsevol dels nivells de coneixements de català, inclosos els inferiors al establerts como a requisits.

4. Altres mèrits (puntuació màxima: 2,5 punts)

4.1 Per haver superat en la mateixa categoria a què s'opta algun dels exercicis de la fase d'oposició del darrer concurs oposició, convocat a partir de 2008 pel Servei de Salut de les Illes Balears o per una fundació sanitària dependent de la Conselleria de Salut i Consum o del Servei de Salut de les Illes Balears: 1,25 punts.

Si la fase d'oposició constava de més d'una prova, es dividiran els 1,25 punts entre la totalitat de les proves i es multiplicarà el quocient pel nombre de proves superades.

4.2 Per disposar d'un certificat que acrediti el coneixement d'una llengua estrangera, expedit per l'Escola Oficial d'Idiomes o un certificat oficial reconegut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o per un organisme competent:

a) Certificat acadèmic intermedi i B1 o equivalent: 0.125 punts.

b) Certificat acadèmic de nivell intermedi de la Conselleria d'Educació i Cultura B1+ o equivalent: 0,25 punts.

c) Certificat acadèmic de nivell avançat B2 o equivalent. 0,5 punts

d) Certificat de nivell avançat de la Conselleria d'Educació i Cultura B2+ o equivalent: 0,75 punts.

e) Certificat de nivell C1 de la Conselleria d'Educació i Cultura: 1 punt.

f) Certificat de nivell C2 de la Conselleria d'Educació i Cultura: 1,25 punts.

Es valorarà només el certificat de llengua estrangera de nivell més alt.

 

ANNEX 3 Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció estarà formada pels membres següents:

–    President: Francesc Josep Morado Xumet, cap del Servei de Documentació Clínica.

President suplent: Fernando Barturen Fernández, FEA.

–    Vocal: Alfonso Villegas Rey, FEA.

Vocal suplent: Carlos Fernández Palomeque, FEA.

–    Vocal: Oriol Lafau Marchena, FEA.

Vocal suplent: Ángel del Río Mangada, FEA. 

–    Secretari: Alfonso Macias Aymar, tècnic de la funció administrativa, cap del Servei de Control de Gestió. 

Secretari suplent: Juan Luis Marqués Pascual, tècnic de la funció administrativa. 

Documents adjunts