Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 24 - Pàgines 808-936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 25 - Pàgines 937-939

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració entre el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per a l’execució del projecte de “Vial Cívic i Ciclovia al costat de la Ma-15C

    Número d'edicte 63 - Pàgines 940-944

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d’una modificació del Reglament de Cooperació Municipal

    Número d'edicte 51 - Pàgines 945-946

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 29 de desembre de 2021, d’atorgament i denegació de subvencions a entitats sense afany de lucre per a projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021

    Número d'edicte 21 - Pàgines 947-948

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 22 de desembre de 2021 de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2021

    Número d'edicte 22 - Pàgines 949-952

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 21 de desembre de 2021 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2021

    Número d'edicte 23 - Pàgines 953-954

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a les escoles municipals de música de Menorca per al curs 2020-2021 (exp. 1521-2021-000001)

    Número d'edicte 33 - Pàgines 955-956

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil pel curs 2020/2021 (exp. 1505-2021-000001)

    Número d'edicte 34 - Pàgines 957-958

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a l’ampliació del termini per lliurar la justificació de diversos ajuts concedits dins la convocatòria d’ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca any 2020 (Exp. 2112-2020-000001)

    Número d'edicte 35 - Pàgines 959-960

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella

    Número d'edicte 12731 - Pàgines 961-974

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord que regula les condicions de treball aplicables al personal funcionari de l'Ajuntament de Deià

    Número d'edicte 5 - Pàgines 975-1004

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació definitiva del Reglament del Servei d'acollida municipal a les víctimes de violència masclista de l'Ajuntament de Palma (SAMVVM)

    Número d'edicte 54 - Pàgines 1005-1018