Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 5202
Aprovació inicial d’una modificació del Reglament de Cooperació Municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2021, va adoptar el següent acord:

“1.- Aprovar inicialment unes modificacions al Text Refós del Reglament de Cooperació Municipal, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 12 d'abril de 2018 (BOIB núm. 56, de dia 5 de maig de 2018), concretament els articles 32 i 33, que tendran la següent redacció en lloc de la que tenen actualment:

<< Article 32. Serveis

1.- Els serveis que prestarà el Consell de Mallorca mitjançant el Servei d'Assistència Tècnica (SAT) seran:

  1. Assistència jurídica.
  2. Assistència econòmica i financera.
  3. Assistència per garantir la prestació de les funcions de secretaria i d'intervenció.
  4. Assistència tècnica.
  5. De naturalesa informàtica.

2.- A més dels serveis descrits, el Servei d'Assistència Tècnica col·laborarà en la formació contínua del personal de les entitats locals mitjançant l'organització de cursos de formació, conferències, realització de models d'expedients i qualssevol altres activitats d'interès municipal.

Article 33. Cost dels serveis

1-. Tots els serveis d'assessorament i d'assistència establerts en aquest títol són gratuïts.

2-. No s'atendran les peticions de finançament de qualssevol tipus d'assistència que l'entitat sol·licitant hagi encarregat directament a persones alienes al Consell.

3-. No obstant la gratuïtat, tots aquells serveis de naturalesa informàtica no inclosos en el punt g) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local tendran la consideració de servei remunerat.

4.- Si el Consell Insular concedeix la prestació dels serveis d'assessorament i d'assistència informàtica, es firmarà un conveni entre la consellera o el conseller competent en la matèria del Consell i la batlessa o el batle de l'Ajuntament corresponent.

5.- El conveni determinarà, en relació a la contraprestació:

a) Si el servei té o no la consideració de servei remunerat, atenent a la naturalesa del servei i la seva concurrència amb el sector privat.

b) La remuneració que en el seu cas procedeixi tendrà la consideració de preu, sense que tengui la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic. La seva fixació s'efectuarà por resolució de la consellera o del conseller competent de conformitat amb el decret d'organització del Consell de Mallorca i en base al preu real del servei i tenint en compte l'efecte de l'impost sobre el valor afegit.>>

2.- Sotmetre aquest acord de modificació del Text Refós del Reglament de Cooperació Municipal a informació pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del Consell de Mallorca per un termini de trenta dies perquè es pugui examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

 

3.- Aquest acord s'entendrà aprovat definitivament una vegada transcorregut el termini d'informació pública si no es presenten reclamacions o suggeriments.”

  

Palma, a la data de la signatura electrònica (4 de gener de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

(Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019)

Rosa Mª Cañameras Bernaldo