Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 2750
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 21 de desembre de 2021 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS:

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatu d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. En data 10 d'octubre de 2019, per resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, s'aprova l'actualització de preus de les ajudes escolars establertes a la resolució de 16 de març de 2018 de prestacions econòmiques per acolliments familiars (BOIB núm. 141 de 17 d'octubre de 2019).

4. La resolució de la Presidència de l'IMAS de 23 de gener de 2020, que aprova l'actualització de preus de les prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per acolliments preadoptius per a l'any 2020 (BOIB núm. 11 de 25 de gener de 2020).

5. Es mantenen el preus vigents sense variació segons informe proposta per l'actualització de preus de les prestacions econòmiques de data 26 de gener de 2021.

6. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

7. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

8. L'art. 7.2.7 dels Estatuts atorguen a la Presidència de l'IMAS la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

9. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

10. I vista la proposta de la directora insular d'Infància i Família de data 20 de desembre de 2021.

Per tot l'exposat anteriorment,

RESOLC:

Primer.- Donar de baixa a les persones detallades a la llista adjunta com a perceptores de les ajudes econòmiques per acolliment familiar, d'acord amb la motivació que consta a la relació comptable Q/2021/2442 per un import total de 3.383,96 €; distribuïts de la següent manera: 1.792,24 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48001, 1.191,72 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48002 i 400,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48004, del pressupost de despeses de 2021.

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

  

Palma, 28 de desembre de 2021

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CONCEPTE

43051463V

620,34 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43005183J

383,85 €

BAIXA PER CANVI DE NIVELL

43076086F

313,71 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43076086F

313,71 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43189264W

595,86 €

BAIXA PER CANVI DE NIVELL

X0231163J

595,86 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43051463V

100,00 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43076086F

100,00 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43076086F

100,00 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

X0231163J

100,00 €

BAIXA PER RETORN FAMILIAR

43224284Q

160,63 €

BAIXA MENJADOR ESCOLAR