Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 2744
Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 29 de desembre de 2021, d’atorgament i denegació de subvencions a entitats sense afany de lucre per a projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'11 d'octubre de 2021, la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va resoldre aprovar la convocatòria pública de subvencions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats sense afany de lucre per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2020.

2. Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 142 de 16 d'octubre de 2021.

3. En aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant per l'import de dos-cents noranta-cinc mil cent vuitanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims d'euro (295.183,44 €), amb càrrec a la partida 40 23128 48006 del pressupost de l'IMAS del 2021.

4. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, si era possible, les deficiències que presentaven, la Comissió Avaluadora es va reunir el 23 de desembre de 2021. Aplicats els criteris de valoració establerts a les bases i a la convocatòria, va formular la corresponent proposta de resolució, proposant que es facin les gestions pertinents per tal de concedir a FUNDACIÓ ES GARROVER amb CIF G57356057 en representació de l'AGRUPACIÓ D'ENTITATS PER LA SALUT MENTAL 295.183,44 euros per dur a terme un projecte d'atenció integral per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental. L'Associació Asperger de Balears ha estat exclosa per no complir el punt 8.h de les bases de la convocatòria consistent en disposar de l'autorització i acreditació per a prestar un servei d'atenció integral i de promoció de l'autonomia, o un servei ocupacional.

5. El 23 de desembre va entrar al servei juridicoadministratiu l'informe proposta de la cap de servei de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, perquè es facin les gestions oportunes per tal d'atorgar la subvenció d'aquesta convocatòria.

Fonaments de dret

1. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert al seu article 2, d'acord amb el qual aquest organisme té com objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

2. L'IMAS en el marc de les seves competències i de l'activitat de foment pròpia de les administracions públiques, vol promoure accions dirigides a donar suport a entitats que sense afany de lucre desenvolupen activitats de serveis socials dirigides a diferents perfils socials, mitjançant activitats de caràcter preventiu, d'informació, atenció i suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d'aïllament, discriminació, marginació i exclusió social, així com, activitats d'inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col·lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o exclosos socialment ; així com actuacions que complementin programes d'assistència, inserció i reinserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i/o dels serveis socials d'atenció primària que es gestionin des de l'àmbit municipal.

3. Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.

4. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears que estableix com a principis rectors dels sistemes de serveis socials balear la descentralització i la desconcentració.

5. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, i d'acord amb l'article 2.c) i d), l'IMAS té d'entre les seves funcions desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones depenents.

L'article 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS que estableix que correspon a la Presidència aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i/o subvencions.

6. La Llei 38/2003, General de Subvencions, amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en el termes que preveu la Llei.

7. L'Ordenança General de Subvencions (BOIB núm.21 de 18 de febrer de 2017) aprovada mitjançant acord de Ple del Consell de Mallorca de 23 de desembre de 2016, així com les seves modificacions aprovades per l'acord de Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 i publicades al BOIB núm. 96 del 4 d'agost del 2018, en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta Ordenança dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

8. Els punts 10 i 11 de la convocatòria pública de de subvencions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats sense afany de lucre per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021, al BOIB núm. 142 de 16 d'octubre de 2021.

RESOLC

Primer. ATORGAR i DISPOSAR la despesa de les subvencions a entitats sense afany de lucre per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021 a FUNDACIÓ ES GARROVER amb CIF G-57356057 en representació de l'AGRUPACIÓ D'ENTITATS PER LA SALUT MENTAL per un import de DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-TRES AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (295.183,44 €), amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.48006 i núm. referència comptable 22021013961 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS per dur a terme un projecte d'atenció integral per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental.

Segon. EXCLOURE a l'Associació Asperger per no complir el punt 8.h de les bases de la convocatòria.

Tercer. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats relacionades amb indicació dels recursos pertinents.

Quint. COMUNICAR a la cap de servei de la Direcció Insular de Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

  

Palma, 30 de desembre de 2021

La presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler