Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 3496
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a les escoles municipals de música de Menorca per al curs 2020-2021 (exp. 1521-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell Executiu de dia 4-10-2021 (BOIB núm. 142 de 16-10-2021) es van aprovar la convocatòria i les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles de música de Menorca per al curs 2020-2021.

Atès que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar dia 16 de novembre de 2021 i s'han presentat set sol·licituds;

Atès que a la convocatòria es destinen 73.000 € amb càrrec a la partida 4620000 del programa 32600 i l'import màxim per sol·licitud és de 15.000 €;

Atès que s'ha reunit la comissió avaluadora corresponent per valorar les sol·licituds presentades;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports;

El Consell executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Concedir a les entitats que es relacionen a continuació els ajuts següents:

1)

Beneficiari: Ajuntament des Migjorn Gran

NIF: P0700001A

Ajuda: 5.455 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

 

2)

Beneficiari: Ajuntament des Mercadal

NIF: P0703700E

Ajuda: 15.000 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

 

3)

Beneficiari: Ajuntament de Ciutadella

NIF: P0701500A

Ajuda: 15.000 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

 

4)

Beneficiari: Ajuntament de Maó

NIF: P0703200F

Ajuda: 9.119 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

 

5)

Beneficiari: Ateneu Musical de Ferreries

NIF: G57036477

Ajuda: 13.663 €

Motiu: Ajut escola de música

 

6)

Beneficiari: Ajuntament de Sant Lluís

NIF: P0705200D

Ajuda: 8.716 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

 

7)

Beneficiari: Ajuntament d'Alaior

NIF: P0700200I

Ajuda: 6.047 €

Motiu: Ajut escola municipal de música

Es distribueixen un total de 73.000 €.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 4 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,  La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)