Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 3518
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a l’ampliació del termini per lliurar la justificació de diversos ajuts concedits dins la convocatòria d’ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca any 2020 (Exp. 2112-2020-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat tercer de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca per a l'any 2020 preveuen que: «El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d'un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el BOIB, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de finalització del termini per realitzar l'activitat.»

L'apartat 12.1 de les bases esmentades indica que «Les persones o entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l'ajut econòmic concedit en el mateix termini que s'indica a la base tercera per a la realització de l'actuació.»

L'acord de concessió dels ajuts es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 195 de 14 de novembre de 2020, de manera que en aquests moments ja ha finalitzat el termini de sol·licitud de pròrrogues.

Dins el termini previst, han sol·licitat pròrroga diversos beneficiaris dels ajuts corresponents.

Atès l'informe de la TAE del Servei de Patrimoni Històric de dia 29 de novembre de 2021, que figura en l'expedient;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,

El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis I senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Atorgar als beneficiaris següents, d'ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca per a l'any 2020, una ampliació del termini per dur a terme i justificar l'activitat subvencionada fins al 14 de maig de 2022:

Línia 2 Intervencions arqueològiques i paleontològiques

- Sociedad para la Recuperación e Investigación. «Intervención arqueológica y campo de trabajo en la zona central del poblado talayótico de Torre d'en Galmés».

Línia 3 Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic

- Xavier Jiménez González, Catalina Bosch Cardona, Joana Josep Matas Pastor, Jordi González Vidal i Elisabeth Ripoll Gil. «Processos electorals, iniciatives polítiques i realitzacions dels representants de Menorca a les institucions democràtiques (1977-2019)».

- Joan Pons Alzina i Joan Torres Coll. «Catalogació dels ponts històrics de Menorca».

- Miquel López Gual de Torrella. «Inventari, catalogació i digitalització de l'arxiu privat d'Antoni Pons Melià».

- Pere Alzina Seguí. «Catalogació i elaboració d'una monografia sobre els materials educatius històrics recollits en arxius públics i privats de Menorca».

- Carlos de Salort Giménez. «Catalogació i sistematització del fons d'assumptes judicials i penals de l'arxiu del Museu Històric Militar de Menorca (es Castell) relacionats amb la penitenciaria de la Mola».

Línia 4 Publicacions científiques

- Pau Sureda Torres. «La producción metalúrgica menorquina durante el período Naviforme (ca.1600-850 cal ANE). Aportaciones de los talleres de Son Mercer de Baix (Ferreries) y Cala Blanca (Ciutadella)».

- Amalia Pérez-Juez Gil. «El hábitat andalusí en Yacimientos talayóticos: espacios domésticos de los siglos XII y XIII en dos ejemplos: Torre d'en Galmés, Menorca y Almallutx, Mallorca».

- Antoni Puig Palerm. «Muralles de la Segona Edat del Ferro a les Illes Balears».

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 4 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,  La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)