Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 2747
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 22 de desembre de 2021 de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS:

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. En data 10 d'octubre de 2019, per resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, s'aprova l'actualització de preus de les ajudes escolars establertes a la resolució de 16 de març de 2018 de prestacions econòmiques per acolliments familiars (BOIB núm. 141 de 17 d'octubre de 2019).

4. En data 23 de gener de 2020, per resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, s'aprova l'actualització de preus de les prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per acolliments preadoptius per a l'any 2020 (BOIB núm. 11 de 25 de gener de 2020).

5. Atès a la resolució de la Presidència de data 5 de juliol de 2021 d'actualització dels preus de les prestacions econòmiques, per la qual les ajudes s'incrementen en 100,00 € mensuals amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48004 (BOIB núm. 94 de 15 de juliol de 2021).

6. Es mantenen el preus vigents sense variació segons informe proposta per l'actualització de preus de les prestacions econòmiques de data 26 de gener de 2021.

7. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

8. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

9. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

Fonaments de dret

L'art. 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS atorguen a la Presidència la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

Vista la proposta anterior i l'informe de la Intervenció Delegada nº 2021/2817, de data 21 de desembre de 2021, fent ús de les meves atribucions conferides per l'art. 7.2, apartat 23) dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019).

Per tot l'exposat anteriorment,

RESOLC:

Primer.- Concedir ajudes econòmiques, puntuals i periòdiques pel mes de desembre de 2021, segons els dictàmens aprovats a la Comissió Tècnica Econòmica a favor de les persones, en qualitat d'acollidores, relacionades a l'Annex I i d'acord amb la relació comptable Q/2021/2443, per import total de 19.583,78 €.

Segon.- Autoritzar i disposar crèdits per import total de 19.583,78 repartits amb càrrec a les partides pressupostàries distribuïts de la següent manera: 6.624,70 €, 12.179,26 € i 779,82 € a la 20.23135.48001, 20.23135.48002 i 20.23135.48004 respectivament, del pressupost de despeses de l'IMAS de 2021.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La consellera executiva de Drets Socials i presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Biger

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CODI ECONÒMIC

43189264W

4.002,64 €

2021 20 23135 48002

43189264W

1.096,19 €

2021 20 23135 48002

43095317X

100,00 €

2021 20 23135 48004

43095317X

620,34 €

2021 20 23135 48001

41708730R

100,00 €

2021 20 23135 48004

41708730R

595,86 €

2021 20 23135 48002

45692420E

100,00 €

2021 20 23135 48004

45692420E

595,86 €

2021 20 23135 48002

43005183J

2.144,20 €

2021 20 23135 48001

43005183J

598,27 €

2021 20 23135 48001

49864266J

53,28 €

2021 20 23135 48004

49864266J

246,62 €

2021 20 23135 48004

49864266J

167,36 €

2021 20 23135 48001

49864266J

627,42 €

2021 20 23135 48001

49864266J

146,44 €

2021 20 23135 48001

42969471C

160,63 €

2021 20 23135 48001

42969471C

80,32 €

2021 20 23135 48001

42969471C

160,63 €

2021 20 23135 48001

42969471C

80,32 €

2021 20 23135 48001

42969471C

160,63 €

2021 20 23135 48001

42969471C

80,32 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

160,63 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

401,58 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

34,43 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

68,86 €

2021 20 23135 48001

42944052Q

34,43 €

2021 20 23135 48001

42944052Q

68,86 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

40,16 €

2021 20 23135 48001

X2584680D

100,40 €

2021 20 23135 48001

Y1605841H

139,02 €

2021 20 23135 48002

Y1605841H

19,86 €

2021 20 23135 48002

Y1605841H

385,89 €

2021 20 23135 48002

Y1605841H

23,31 €

2021 20 23135 48004

Y1605841H

3,33 €

2021 20 23135 48004

43157189N

100,00 €

2021 20 23135 48004

43157189N

3,33 €

2021 20 23135 48004

43157189N

595,86 €

2021 20 23135 48002

43157189N

19,86 €

2021 20 23135 48002

43157189N

385,89 €

2021 20 23135 48002

43072589Y

160,63 €

2021 20 23135 48002

43072589Y

401,58 €

2021 20 23135 48002

43058242B

160,63 €

2021 20 23135 48002

43058242B

401,58 €

2021 20 23135 48002

43052237D

160,63 €

2021 20 23135 48002

43052237D

80,32 €

2021 20 23135 48002

43118419C

160,63 €

2021 20 23135 48002

43118419C

401,58 €

2021 20 23135 48002

45613652Y

34,43 €

2021 20 23135 48002

45613652Y

68,86 €

2021 20 23135 48002

43058242B

34,43 €

2021 20 23135 48002

43058242B

68,86 €

2021 20 23135 48002

43052237D

34,43 €

2021 20 23135 48002

43052237D

17,22 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

34,43 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

68,86 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

34,43 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

68,86 €

2021 20 23135 48002

37336386A

275,34 €

2021 20 23135 48002

37336386A

826,02 €

2021 20 23135 48002

Y1605841H

275,34 €

2021 20 23135 48002

Y1605841H

275,34 €

2021 20 23135 48002

43099324S

34,43 €

2021 20 23135 48001

43099324S

68,86 €

2021 20 23135 48001

52684848J

34,43 €

2021 20 23135 48001

52684848J

68,86 €

2021 20 23135 48001

52684848J

160,63 €

2021 20 23135 48001

52684848J

321,26 €

2021 20 23135 48001

X0231163J

49,95 €

2021 20 23135 48004

X0231163J

297,90 €

2021 20 23135 48002