Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 6088
Conveni de col·laboració entre el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per a l’execució del projecte de “Vial Cívic i Ciclovia al costat de la Ma-15C

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que al punt 4t de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 15 de desembre de 2021, relatiu a l'aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor per a l'execució del projecte de “Vial Cívic i Ciclovia al costat de la Ma-15C”, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes del seu general coneixement.

Per tal de donar compliment a aquesta previsió, vist que dia 27 de desembre de 2021 es va formalitzar l'esmentat conveni mitjançant la signatura del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i de el batle-president de l'Ajuntament de Manacor que s'exposa a continuació, es procedeix a la seva publicació:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE MANACOR PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE VIAL CÍVIC I CICLOVIA AL COSTAT DE LA Ma-15C

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Iván Sevillano Miguel, conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, d'acord amb el vigent Decret d'organització del Consell Insular de Mallorca de 9 de desembre de 2019, modificat pels decrets de dia 6 de març de 2020, de dia 22 de maig de 2020, 9 de juliol de 2020 i 26 de gener de 2021 (BOIB núm. 167, de dia 12 de desembre de 2019, BOIB núm. 29, de dia 7 de març de 2020, BOIB núm. 95, de dia 28 de maig de 2020, BOIB núm. 131de 25 de juliol de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 respectivament)

I de l'altra, el Sr. Miquel Oliver Gomila, alcalde de Manacor, en virtut de les facultats que li atribueix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa,

EXPOSEN

I. El nucli urbà de la localitat de Manacor té una variant de la carretera Ma-15, pertanyent al Consell de Mallorca, que comunica la rotonda existent al costat del polígon Industrial de Manacor fins a la rotonda confluència amb la Ma-4100. Aquest tram connecta sense travessar la ciutat de Manacor, Palma amb les localitats del llevant de l'illa (p. ex. San Llorenç des Cardassar, Artà, etc.).

En la intersecció de la travessia d'Artà (direcció cap a Palma) amb la rotonda on coincideix amb la Ma-15 i amb la Ma-15c, es produeix una problemàtica consistent, en hores punta, en importants retencions de trànsit.

L'elevada intensitat de trànsit, d'entrades i sortides, provoca que aquesta intersecció es torni un punt perillós de difícil maniobrabilitat i per tant es fa necessària la realització d'una actuació de millora de la seguretat d'aquest tram.

II. El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha redactat un projecte tècnic, amb Clau 18-16.0-ML, que té per objecte millorar la fluïdesa de la circulació per la Variant Nord, comprensiu d'un carril cero que donarà una sortida directa en direcció a Palma, la qual cosa rebaixarà considerablement les retencions que es produeixen diàriament en hores punta i disminuirà el trànsit interurbà pel casc urbà de Manacor, el qual va ser aprovat inicialment per resolució del conseller executiu en data 11 de gener de 2021 i publicat al BOIB núm. 8 de 19 de gener 2021, sent la seva aprovació definitiva de dia 9 de juliol de 2021.

L'esmentat projecte contempla actuacions a l'efecte de continuar i unir els trams existents de voravies amb un vial cívic a l'efecte de garantir la seguretat dels vianants que circulen pel marge sud de la Ma-15C. En aquest sentit, es proposa una ciclovia independent de la calçada, que connectarà la rotonda intersecció entre la Via Majórica i la Ma-15C amb la via de servei (direcció Vilafranca de Bonany), paral·lela a la Ma-15, en dos trams que estaran units pel vial cívic esmentat i que donarà una major seguretat en aquest tram i per a aquests tipus d'usuaris.

Els terrenys de titularitat municipal, que juntament amb els terrenys de titularitat del Consell de Mallorca, destinats al vial cívic i a la ciclovia, la configuració i ubicació del quals és la que ve representada al plànols adjunts que s'adjunten i que formant part d'aquest document, comprenen les següents superfícies lineals:

a) Ciclovia: 707 m., sobre terrenys de titularitat municipal.

b) Eix cívic: 225 m, sobre titularitat del Consell de Mallorca.

c) Ciclovia: 285 m., sobre el vial de servei dret, sentit ascendent.

Que la valoració patrimonial de les actuacions és de 313.041 €, amb la desagregació següent:

  • Eix cívic: 180.276 €
  • Ciclo via: 132.765,00 €

III. Que el Consell de Mallorca és el titular del domini públic viari de la Ma-15C i que l'Ajuntament de Manacor és el titular de la resta dels terrenys necessaris per poder fer efectiu aquest projecte, la grafia dels quals resta acreditada als plànols adjunts.

Per tot això, acorden subscriure aquest conveni, que es regira per les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor, per la qual l'Ajuntament de Manacor posarà a disposició del Consell de Mallorca la titularitat dels terrenys municipals per a l'efectiva construcció d'un vial cívic al costat de la Ma-15C i una ciclovia com a part de les actuacions que es duran a terme amb el projecte constructiu de “Ramal en rotonda  d'accés a Manacor en la Ma-15 (pk 47+000), vial cívic al costat de la Ma-15c i ciclovia”.

Per altra banda, el Consell de Mallorca preveu la cessió a l'Ajuntament de Manacor de la titularitat de l'eix cívic, així com la cessió de part del domini públic viari de la Ma-15C, existent entre la rotonda del polígon industrial i la rotonda de Felanitx i que també consta grafiat als plànols adjunts i les obres d'execució de la ciclovia executada sobre terrenys municipals.

SEGONA. Naturalesa i règim jurídic

La naturalesa d'aquest conveni és l'administrativa, i, en cas de litigi entre les parts, les qüestions en controvèrsia seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que es preveu a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

El règim jurídic és el que es preveu en l'article 47.2 a) de la LRJSP, dins del Capítol VI del seu Títol Preliminar, que contempla el règim jurídic complet dels convenis i recull definició, tipus, contingut, etc., quants elements es consideren necessaris per a la seva aprovació, subscripció i validesa.

TERCERA. Obligacions de les parts

Per part del Consell de Mallorca

3.1 Licitar, finançar i executar les obres relatives al vial cívic al costat la Ma-15C i la ciclovia, i que formen part del projecte constructiu “Ramal en rotonda d'accés a Manacor en la Ma-15 (pk 47+000), vial cívic al costat de la Ma-15c i ciclovia”, en el terme municipal de Manacor, amb Clau 18-16.0-Mu.

Comunicar a l'ajuntament de Manacor l'empresa adjudicatària de les obres així com el termini de garantia de les obres, i convidar a un representant de l'Ajuntament de Manacor a participar en la recepció de les obres.

3.2 Una vegada finalitzades i rebudes les obres derivades del projecte amb Clau 18- 16.0-Mu, mitjançant la corresponent acta :

3.2.1 Retornar a l'Ajuntament de Manacor els terrenys que haurà posat a disposició al Consell de Mallorca als sols efectes d'executar les obres del la ciclovia (707 m.) i fer-li entrega de les obres executades en aquest terrenys

3.2.2 Cedir les obres i la titularitat de la ciclovia i l'eix cívic a l'Ajuntament de Manacor  que s'hauran executat en terrenys del Consell de Mallorca

3.2.3 Cedir el domini públic viari consistent en els vials de servei laterals de la Ma-15C, existents entre la rotonda del polígon industrial i la rotonda de la Ronda de Felanitx, així com l'existent al marge dret del vial de sortida  de la Ma-15 en la confluència amb l'Avinguda Industrials, l'àrea del qual té una forma triangular, tal com venen definits en els plànols adjunts.

En conseqüència, passaran a integrar-se en el patrimoni de l'ajuntament de Manacor des del moment en què, formalment, li sigui notificada la recepció de les obres per part del Consell de Mallorca.

Per part de l'Ajuntament de Manacor

3.3 Posar a disposició del Consell de Mallorca els terrenys de titularitat municipal necessaris per a l'execució de la ciclovia al costat de la Ma-15C (707 m.), terme municipal de Manacor, en el marc del projecte “Ramal en rotonda d'accés a Manacor en la Ma-15 (pk 47+000), vial cívic al costat de la Ma-15c i ciclovia”, amb Clau 18-16.0-Mu.

3.4 Una vegada notificada formalment l'acta de recepció de les obres, acceptar a tots els efectes, amb totes les competències i deures que comporta, les cessions següents per part del Consell Insular de Mallorca:

3.4.1 L'eix cívic i la ciclovia al costat de la via Ma-15C, i en conseqüència, assumir-ne la conservació i el manteniment d'aquestes infraestructures, tot això sense perjudici que durant el període de garantia de les obres serà el Consell de Mallorca qui exigirà, si és el cas, la reparació dels desperfectes a l'adjudicatari del contracte.

Per altra banda, l'Ajuntament mantindrà el vial cívic i la ciclovia a l'ús públic, garantint el lliure trànsit de vianants i ciclistes. Així mateix, se'n farà càrrec de futures indemnitzacions a tercers per responsabilitat patrimonial.

3.4.2 El domini públic viari consistent en els vials de servei laterals de la Ma 15C, existents entre la rotonda del polígon industrial i la rotonda de la Ronda de Felanitx, així com l'existent al marge dret del vial de sortida de la Ma-15 en la confluència amb l'Avinguda Industrials, l'àrea del qual té una forma triangular.

Les zones de domini públic viari objecte de cessió a l'Ajuntament de Manacor consten gràficament en els plànols que s'adjunten.

QUARTA. Gestió del conveni

Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin derivar del present conveni i proposar, si escau el cas als òrgans competents les mesures a adoptar, es podrà constituir una Comissió de Seguiment.

CINQUENA. Vigència i duració del conveni

L'aprovació i vigència d'aquest conveni és a partir de la data de la signatura d'aquest document i, en conseqüència, obliga a les parts des d'aquest moment i fins a la notificació formal a l'Ajuntament de Manacor de l'acta de recepció de les obres, que no podrà ser superior a quatre anys, podent acordar-se una pròrroga del mateix de fins a quatre anys addicionals.

S'exceptua del termini de l'esmentada vigència, l'estipulat en la clàusula 3.4.

El text d'aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SISENA. Modificacions del Conveni

La modificació del Conveni s'atendrà al procediment i requisits establerts per a la LRJSP 40/2015.

Les modificacions es tractaran prèviament a la Comissió de Seguiment que, si escau, es podrà constituir.

Les modificacions hauran de ser acordades per les parts intervinents en el Conveni, atenent a l'article 49 g) de la LRJSP 40/2015, i per a la seva tramitació s'haurà incloure el contingut mínim que estableix l'article 49.

SETENA. Extinció i resolució del Conveni

El conveni s'extingirà una vegada finalitzat el seu termini de vigència.

Seran causes de resolució les contemplades a l'article 51.2 de la Llei 40/2015 (LRJSP); és a dir, l'incompliment de les obligacions i compromisos per alguna de les parts, l'acord unànime entre aquestes, la decisió judicial que declari nul el conveni o per qualsevol altra causa prevista en el conveni o a les lleis corresponents.

VUITENA. Resolució de conflictes

No obstant l'establert a la clàusula segona, les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que pugin sorgir de la interpretació i el compliment d'aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la comissió de seguiment del conveni que es creï.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

 

 

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (4 de gener de 2022)

El secretari tècnic de Mobilitat i Infraestructures

Jaume Andreu Sabater Malondra