Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears relativa al cessament del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

    Número de registre 26 - Pàgina 787

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es reprèn el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018

    Número de registre 53 - Pàgines 788-791

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • DEPARTAMENT DE MOBILITAT - Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 26 de gener de 2022

    Número de registre 64 - Pàgines 792-793

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2021 i nova aprovació de bases oficial de policia

    Número de registre 65 - Pàgines 794-805

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, mitjançant el procés d'estabilització d'ocupació temporal, d'una plaça de SUBALTERN-NOTIFICADOR, personal funcionari de carrera, sistema de concurs oposició

    Número de registre 47 - Pàgines 806-807