Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva modificació de l'ordenança tinença animals

    Número d'edicte 60 - Pàgines 708-721

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi de Costitx

    Número d'edicte 6 - Pàgines 722-744

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva Reglament Municial del Servei d'aigua potable de Llucmajor

    Número d'edicte 17 - Pàgines 745-781

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 48 - Pàgines 782-785

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Correcció error detectat a l'edicte núm. 13101 del BOIB 180, de 30/12/21, sobre aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 52 - Pàgina 786