Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 3505
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil pel curs 2020/2021 (exp. 1505-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en sessió de dia 4 d'octubre de 2021, va acordar l'aprovació de les bases relatives a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d'educació infantil, així com la convocatòria corresponent al curs 2020/2021, i es van publicar tant les bases com la convocatòria en el BOIB núm. 142 de 16 d'octubre de 2021;

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar dia 16 de novembre de 2021 i s'han presentat devuit sol·licituds.

Un cop revisada la documentació dels sol·licitants, s'han aplicat els criteris i la puntuació prevists al punt 8è de les bases, de la qual cosa resulta el següent:

- A l'escola infantil Xipell a la qual, segons baremació, li correspondria un total de 36.565 €, se li concedeix un ajut de 402,28 € en la línia 1 d'acord amb la liquidació corresponent al curs 2020-2021, tal com estableix el punt 4.2 de les bases que diu: «l'import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajuts, el cost de l'activitat subvencionada».

Per altra banda, la direcció d'aquesta mateixa escola, ha presentat un certificat signat en què manifesta que l'import deixat d'ingressar corresponent a les quotes bonificades a les famílies ha estat sufragat per l'Ajuntament de Ciutadella, per la qual cosa es demana que la quantitat corresponent a aquest mòdul sigui endossada a l'Ajuntament-Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella.

- A l'escola infantil La Salle Maó, segons baremació, li correspondria un total de 26.963 €, i se li concedeix un ajut de 24.616 € d'acord amb la liquidació presentada corresponent al curs 2020-2021, tal com estableix el punt 4.2 de les bases que diu: «l'import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajuts, el cost de l'activitat subvencionada».

Atès que a la convocatòria es destinaven 450.000 € per als mòduls 1 al 6 i 130.000 per al mòdul 7;

Atès que una vegada aplicats els criteris dels mòduls 1 a 6 l'import resultant ha estat inferior als 450.000 euros previstos a la convocatòria, per la qual cosa la diferència s'ha repartit en el mòdul 6 de forma proporcional al nombre d'infants de cada centre;

Atès que, una vegada feta la baremació de punts, l'import que corresponia a la línia 2 no arribava al màxim permès en les bases per a aquesta línia, per la qual cosa hi quedava un romanent que s'ha revertit a la línia 1 amb l'increment del valor del mòdul 6 distribuït de forma proporcional entre les escoles infantils segons el nombre d'alumnes matriculats;

Atès que als centres que en la línia 1 rebien un import superior a 40.000 € se'ls ha ajustat l'ajut a aquest import i el romanent s'ha repartit entre la resta de sol·licituds;

Atès que s'ha reunit la comissió avaluadora per valorar les sol·licituds presentades;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports;

El Consell executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Concedir a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d'educació infantil per al curs 2020/2021, els ajuts següents:

ESCOLA INFANTIL / TITULAR

LÍNIA 1

LÍNIA 2

IMPORT TOTAL

ES BUSQUERETS - AJUNTAMENT DE MAÓ

40.000,00 €

739 €

40.739 €

FORT DE L'EAU - AJUNTAMENT DE MAÓ

37.344,00 €

470 €

37.814 €

CAP DE CREUS-AJUNTAMENT DE MAÓ

40.000,00 €

595 €

40.595 €

SANT CLIMENT- AJUNTAMENT DE MAÓ

23.906,00 €

0 €

23.906 €

ES PASSERELLS - AJUNTAMENT DE MAÓ

40.000,00 €

650 €

40.650 €

LA SALLE MAÓ - GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES

24.616,00 €

0 €

24.616 €

ARC DE SANT MARTÍ - AJUNTAMENT DES MERCADAL

35.148,00 €

2.655 €

37.803 €

ES MUSSOL - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

25.596,00 €

809 €

26.405 €

JOGUINA - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

29.290,00 €

993 €

30.283 €

ES PORIOL - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

34.507,00 €

969 €

35.476 €

SA GALERA - AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

37.398,00 €

1.778 €

39.176 €

ROSER GENER – AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

34.008,00 €

769 €

34.777 €

XIPELL - FUNDACIÓ PIA XIPELL

402,00 €

1.198 €*

1.600 €

EI ES CASTELL - AJUNTAMENT DES CASTELL

25.877,00 €

1.658 €

27.535 €

SES ORENELLES - AJUNTAMENT DE FERRERIES

40.000,00 €

1.746 €

41.746 €

SES CANALETES - AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

35.141,00 €

2.030 €

37.171 €

XIBIT - AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

11.734,00 €

1.332 €

13.066 €

ES POUET - AJUNTAMENT D'ALAIOR

40.000,00 €

6.642 €

46.642 €

TOTAL

554.967 €

25.033 €

580.000 €

* L'import de la línia 2 concedit a la Fundació Pia Xipell s'endossa a l'Ajuntament de Ciutadella-Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Ciutadella.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 4 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta, la secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)