Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628977
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 20 de desembre de 2021 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primaria de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 23 de setembre de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 131 la Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atenció Primària, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d'agost.

2. El 15 de desembre de 2021 es va reunir la Comissió de Valoració per examinar les sol•licituds presentades i avaluar els aspirants. D'acord amb el que es desprèn de l'acta de la reunió, per cobrir el lloc convocat es varen presentar tres persones, que complien tots els requisits per ser-ne designades candidates.

Per això, una vegada valorada la documentació aportada i d'acord amb la proposta de 17 de desembre de 2021 del director gerent d'Atenció Primària es considera convenient adjudicar-lo al senyor Gabriel Lladó Vidal, atès que acredita una formació i una experiència adequades i es considera que és un candidat idoni.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb l'article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel conseller competent en matèria de sanitat. No obstant això, el 27 de setembre de 2012 es va publicar en el BOIB núm. 141 la Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social de 12 de setembre de 2012 per la qual es delega la signatura de les convocatòries, les resolucions i els contractes d'alta direcció del personal directiu del Servei de Salut de les Illes Balears, i també els cessaments; en conseqüència, delega en el director general del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i de les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu que s'efectuïn en l'àmbit de les gerències territorials.

2. Segons la base 7 de la convocatòria, aquesta s'ha de resoldre per mitjà d'una resolució motivada de la consellera de Salut i Consum, dictada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears per delegació de signatura, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

 

Resolució

1. Adjudicar el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d'Atención Primària, al senyor Gabriel Lladó Vidal, atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i acredita una formació i una experiència adequades i idònies per ocupar-lo.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El director general del Servei de Salut Julio Miguel Fuster Culebras​​​​​​​​​​​​​​ Per delegació del conseller de Salut, Família i Benestar Social (BOIB núm. 141, de 27/09/2012)