Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 624993
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14, de 31 de gener; correcció d'errors en el BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019), es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 2. Segons la base 11 de la convocatòria, una vegada confeccionada la llista de persones seleccionades pel Tribunal el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar i publicar les llistes d'aspirants que han superat el procés selectiu en la que també constarà la llista complementària d'aspirants segons el que estableix  la base 10.2 de la convocatòria.

Fonaments de dret

 1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

 2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

 4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Publicar, únicament a efectes informatius, les llistes de persones –referides a cadascun dels torns- amb el total de la puntuació de la fase d'oposició i de la fase de concurs (annex 1).

2. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per mitjà de la Resolució de 22 de gener de 2019 (annex 2).

3. Publicar la llista complementaria de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix (annex 3).

4. Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de preferència (annex 4).

5. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears —sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figurin en la llista complementaria aportin la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.

 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurso oposició, sempre que ho indiquin.

 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

 • Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat —per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

 • Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

 • Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista s'ha d'emplenar i registrar telemàticament des del web www.ibsalut.es (web del candidat). Així mateix, hi haurà a la seu del Polígon de Son Castelló la Unitat de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció per donar suport tant presencialment com a telefònicament, per facilitar als candidats l'eina informàtica per emplenar i registrar la tria de les places ofertes.

6. Recordar que, de conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, i segons establert per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut de 26 de maig de 2016, és requisit per accedir a les professions que impliquin contacte habitual amb menors no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual. Per això cal acreditar aquesta circumstància aportant un certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals (certificat de delictes de naturalesa sexual).

7. Establir que s'ha de presentar tota la documentació en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol altra gerència del Servei de Salut o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correos, ha d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari corresponent la segelli i la dati abans d'enviar-la per correu certificat.

8. Recordar que, llevat dels casos de força major constatats degudament, si no es presenta tota la documentació exigida en el termini establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal estatutari, per la qual cosa s'anul·laran les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

9. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 22 de desembre de 2021

El director general del Servei de Salut

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 10, de 21/012016)

   

 

ANNEX 1

TORN LLIURE

DNI/NIE

Nom 

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****3052Z

RAMIS MURILLO , MICAELA

50,79500

14,21570

65,01070

****8501G

ADELA FERNANDEZ , MARIA VICTORIA

37,84100

15,69730

53,53830

****3641K

LLAMAZARES JUAN , VANESA MARIA

35,28400

13,48161

48,76561

****7441M

PLOU FELIPE , MARIA DEL PILAR

38,69300

7,21267

45,90567

****9418H

SERRA FRAU , CATALINA MARIA

40,90900

2,54195

43,45095

****6404D

RIVERA IGLESIAS , PALOMA

33,58000

9,69278

43,27278

****5658D

MERCANT MORRO , SONIA

32,72700

7,64021

40,36721

****4880E

MONSERRAT OLIVER , ANTONIA

35,45500

3,79519

39,25019

****4544L

SASTRE FRANCO , PEDRO URBANO

34,09100

5,09369

39,18469

****8343S

JAREÑO REY , MARIA JESUS

33,23900

5,85753

39,09653

****6124V

GUTIERREZ FAJARNÉS , MARINA RAQUEL

31,36400

7,56394

38,92794

****0426G

GÓMEZ MARTÍNEZ , FERNANDO

33,75000

2,58154

36,33154

****4477E

SIMO CAMPOY , MARIA CRISTINA

32,21600

1,53388

33,74988

****6383Y

ROMAN PASCUAL , XAVIER

31,53400

1,54980

33,08380

****8112D

ACEVEDO ADAN , MARIA JOSE

30,00000

2,46130

32,46130

   

ANNEX 2

TORN LLIURE

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****3052Z

RAMIS MURILLO , MICAELA

50,79500

14,21570

65,01070

****8501G

ADELA FERNANDEZ , MARIA VICTORIA

37,84100

15,69730

53,53830

****3641K

LLAMAZARES JUAN , VANESA MARIA

35,28400

13,48161

48,76561

****7441M

PLOU FELIPE , MARIA DEL PILAR

38,69300

7,21267

45,90567

****9418H

SERRA FRAU , CATALINA MARIA

40,90900

2,54195

43,45095

****6404D

RIVERA IGLESIAS , PALOMA

33,58000

9,69278

43,27278

****5658D

MERCANT MORRO , SONIA

32,72700

7,64021

40,36721

****4880E

MONSERRAT OLIVER , ANTONIA

35,45500

3,79519

39,25019

****4544L

SASTRE FRANCO , PEDRO URBANO

34,09100

5,09369

39,18469

****8343S

JAREÑO REY , MARIA JESUS

33,23900

5,85753

39,09653

 

ANNEX 3

TORN LLIURE

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****6124V

GUTIERREZ FAJARNÉS , MARINA RAQUEL

31,36400

7,56394

38,92794

****0426G

GÓMEZ MARTÍNEZ , FERNANDO

33,75000

2,58154

36,33154

****4477E

SIMO CAMPOY , MARIA CRISTINA

32,21600

1,53388

33,74988

****6383Y

ROMAN PASCUAL , XAVIER

31,53400

1,54980

33,08380

****8112D

ACEVEDO ADAN , MARIA JOSE

30,00000

2,46130

32,46130

  

 

 

ANNEX 4

 

 

 

Descripció

Núm. Places

Illa

Servicios Centrales

10

Mallorca