Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 630753
Resolució de 28 de desembre de 2021, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD3/ 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de 15 de novembre de 2021 (BOIB de 16-11-2021 i BOE de 1-12-2021) es va anunciar per a la seva cobertura, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Prèvia la tramitació prevista en el Capítol III del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 22.4 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i en l'article 6.1.l) del Reglament de Funcionament i règim interior de l'Oficina, un cop acreditada l'observança del procediment degut, així com el compliment per part del candidat elegit dels requisits i especificacions exigits en la convocatòria, aquesta direcció ha disposat:

Primer

Resoldre la convocatòria per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD3/2021), en els termes que s'assenyalen en l'annex adjunt.

Segon

Revisada la documentació presentada per les persones participants en relació amb els mèrits al·legats i comprovat el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, les circumstàncies i aptituds professionals que s'han tingut en compte per a considerar que la persona adjudicatària resulten les més idònies per a l'exercici del lloc de treball, són les que s'indiquen en l'annex adjunt en relació amb aquest lloc.

Tercer

El termini per prendre possessió del lloc de treball obtingut és de tres dies hàbils si el lloc radica en el mateix municipi en el qual s'estava destinat l'aspirant, o de cinc dies hàbils si el lloc radica a un municipi diferent. No obstant, si el lloc radica en un municipi de fora de l'illa de Mallorca, el termini serà de 30 dies hàbils.

El termini per prendre possessió comença a comptar a partir de l'endemà d'haver cessat en el lloc de treball d'origen. El cessament s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

Quart

Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» (BOIB)

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que el va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficina de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà del de la publicació en el BOIB, d'acord amb el que disposen els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de desembre de 2021

El director Jaime Far Jiménez

 

LLOC ADJUDICAT

LLOC DE PROCEDÈNCIA

DADES PERSONALS DE L'ADJUDICATARI

MOTIVACIÓ

Codi lloc

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Grup

Nivell Compl.destí

Adm. Pública / Centre directiu

Nivell Compl.destí

Cognoms i Nom

DNI

Grup

Cos o escala

Situació

 

S1

Secretari / ària Personal

C1

20

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

16

PLAZA NIETO, JOSÉ MARÍA

XXXXX434F

C1

COS ADMINISTRATIU DE LA CAIB

Excedència per Servei actiu C2

- Experiència professional superior a 20 anys en diferents administracions públiques.

- Domini de 4 llengües estrangeres.