Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 630625
Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir, amb personal laboral fix, 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de turisme

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2021 s'aprova la convocatòria i les bases per a la cobertura d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a mitjà/ana de turisme, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, de l'Ajuntament de Santanyí, en els termes següents:

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB PERSONAL LABORAL FIX 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE TURISME VACANT A LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

PRIMERA. OBJECTE

Aquesta convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per proveir, amb personal laboral fix, 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de turisme, vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017, pel sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció de concurs-oposició.

Característiques del lloc de treball

Denominació: Tècnic/a de turisme

Nivell: 2 (assimilat al subgrup professional A2 del personal funcionari)

Categoria: tècnic/a de grau mitjà

Règim jurídic: laboral fix

Àrea: Turisme, cultura, educació, esports i joventut

També es formarà una borsa de treball a l'efecte de substituir les possibles baixes, permisos, llicències o qualsevol supòsit de contractació com a personal laboral temporal que preveu l'apartat 3 de l'article 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears, així com qualsevol altra modalitat de contractació temporal prevista en la legislació laboral.

SEGONA. NORMATIVA D'APLICACIÓ

La selecció es regirà pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB; el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

TERCERA.  REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o, també, la d'aquells altres que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol universitari de diplomatura en turisme o grau de turisme o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acrediti, si s'escau, l'homologació. 

Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la plaça a proveir.

e) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas en què haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament.

En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) Abans de firmar el contracte del lloc de treball, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmesa a cap dels motius d'incompatibilitat establerts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula el personal al servei de les administracions públiques o comprometre's, si escau, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfenesa.

g) Acreditar el requisit de coneixement de llengua catalana, nivell B2, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, amb la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears o equivalències previstes.

h) Haver satisfet els drets de participació en la forma establerta en la base quarta d'aquestes bases.

Tots els requisits anteriors, hauran de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i gaudir d'aquests durant el procediment de selecció, fins al moment de la contractació.

QUARTA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex II), es presentaran en el Registre General de la Corporació i es dirigiran a la Batlia de l'Ajuntament de Santanyí.

També podran presentar-se mitjançant les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, prèviament a la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. A més de les dades que han de constar a la sol·licitud, les persones aspirants han de consignar-les, i acompanyar la documentació que s'indica a continuació:

a) Còpia del DNI i còpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria.

b) Manifestació de què es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 3, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

c) El document d'ingrés de la taxa de 14 euros pels drets de participació. L'import dels drets de participació únicament serà retornat a aquelles persones que no siguin admeses per falta d'algun dels requisits exigits per prendre part en les proves selectives, sempre que formulin la seva reclamació en el termini d'un mes, comptat a partir de la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses.

L'abonament dels drets de participació haurà de ser satisfet al compte bancari següent: CAJAMAR - ES97 3058 4516 4227 3200 0011, indicant el DNI i el nom de la convocatòria la qual s'opta.

d) Coneixements de la llengua catalana: es presentarà una còpia del certificat acreditatiu de posseir, com a mínim, el nivell exigit en aquesta convocatòria.

L'aportació de la documentació acreditativa dels mèrits de les persones aspirants es realitzarà un cop superada la fase d'oposició en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació dels resultats definitius de dita fase.

L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament convocant o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas, la persona interessada ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

4. El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les persones interessades compleixen els requisits per a participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals d'aquesta convocatòria abans de la seva contractació.

5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

6. Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili, telèfon i email que hi figurin es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Pel fet de sol·licitar prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants es sotmeten expressament a les seves bases reguladores que constitueixen la norma d'aquest procés selectiu, sense perjudici de les responsabilitats en què poguessin incórrer si s'apreciàs inexactitud fraudulenta en la declaració que formulin.

Resultaran admeses les persones aspirants que acreditin reunir els requisits exigits, segons allò que s'ha exposat a la base tercera.

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant dictarà una resolució, en el termini màxim de dos mesos, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i concedint un termini d'esmena a les persones excloses de deu dies hàbils, indicant que, si no es du a terme l'esmena, s'entendrà que han desistit de la sol·licitud i seran definitivament excloses.

La llista de persones admeses i excloses contendrà també la causa o causes que han motivat l'exclusió.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

No serà esmenable l'abonament de les taxes després de la data de tancament del termini de presentació d'instàncies.

Una vegada publicades les bases en els butlleltins oficials indicats, els successius anuncis referits al procediment selectiu objecte de la present convocatoria es publicaran a la web municipal, tret dels que legalment s´hagin de publicar en els corresponents butlletins oficials.

SISENA. TRIBUNAL DE SELECCIÓ

1. El Tribunal qualificador es constituirà en la forma que determina l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre- TRLEBEP, i, supletòriament, l'article 51 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB.

2. Els membres del Tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, la qual cosa hauran de notificar a l'autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

De la mateixa manera, les persones aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'apartat anterior.

3. El president/a convocarà els membres titulars per tal de constituir el Tribunal.

La constitució i l'actuació del Tribunal s'ajustarà al que preveu la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic.

Els acords s'adoptaran per majoria d'assistents i el vot del president dirimirà els empats.

4. El Tribunal podrà comptar amb personal assessor especialista per a aquelles proves en què sigui necessari, i també de personal col·laborador amb tasques de vigilància i de control del desenvolupament de l'oposició. Aquest personal assessor i col·laborador es limitarà a donar l'assistència i la col·laboració que els sigui sol·licitada i tendrà veu, però no vot.

5. Correspon al Tribunal resoldre totes les qüestions derivades de l'aplicació d'aquestes bases i també allò que pertoqui en els casos no prevists.

6. La indemnització per assistència al Tribunal es regirà per la normativa autonòmica vigent.

7. Quan, en absència del president o presidenta titular del Tribunal, tampoc no sigui possible la presència del designat com a suplent, n'assumirà la presidència el vocal que resulti en atenció als criteris de major jerarquia, antiguitat o edat, aplicats per aquest ordre.

8. A la resolució que declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses es farà pública la designació del tribunal qualificador, el qual estarà integrat pels següents membres:

- President/a titular - President/a suplent

- Tres vocals titulars - Tres vocals suplents

- Secretari/ària titular - Secretari/ària suplent

SETENA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procés selectiu s'iniciarà amb la fase d'oposició i continuarà amb la fase de concurs.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i seran excloses de les proves selectives aquelles que no hi compareguin, tret dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal.

Entre la finalització d'una prova i el començament de la següent haurà de transcórrer un termini mínim de tres dies hàbils i un termini màxim de dos mesos. La selecció constarà de les fases següents:

A- FASE D'OPOSICIÓ

Puntuació total: 70 punts

Serà prèvia a la fase de concurs i tendrà caràcter eliminatori. Consistirà en la realització de dos exercicis: Un teòric i un pràctic. Les persones aspirants que no aprovin cada un dels exercicis quedaran eliminades del procés selectiu.

La fase d'oposició suposarà un 70% de la puntuació final.

Primer exercici de caràcter teòric      

Puntuació màxima: 35 punts

Consistirà a respondre un qüestionari tipus test d'un total de 70 preguntes amb quatre respostes alternatives i només una correcta, sobre el total del temari exposat en l'annex I d'aquestes bases.

Cada pregunta contestada correctament tendrà una puntuació d'0.50 punts.         

Les preguntes no resoltes o no contestades no puntuaran.  

Les preguntes contestades erròniament es penalitzaran amb 0,15 punts.    

L'exercici es puntuarà de 0 a 35 punts, essent eliminades les persones aspirants que no aconsegueixin una puntuació mínima de 17,5 punts.

Temps màxim: 90 minuts.

Segon exercici de caràcter pràctic    

Puntuació màxima: 35 punts

Consistirà en la realització d'un supòsit pràctic, d'entre tres opcions diferents, designat pel tribunal mitjançant el sistema a l'atzar. Els casos pràctics estaran basats en les matèries contingudes en el temari específic que hi figura a l'annex I d'aquestes bases i que, en tot cas, haurà de versar sobre continguts propis dels procediments, tasques i funcions habituals de la plaça objecte de convocatòria.

Per a la realització d'aquest exercici els/les opositors/as podran fer ús de textos legals no comentats ajustant-se a la normativa publicada en els Butlletins Oficials de les diferents Administracions Públiques que hauran de ser aportats per els/les aspirants.

L'exercici es puntuarà de 0 a 35 punts, essent eliminades les persones aspirants que no aconsegueixin una puntuació mínima de 17,5 punts.

Temps màxim: 90 minuts.

Conclosos els dos exercicis de la fase d'oposició, el Tribunal farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament la relació de persones aspirants que hagin aprovat aquesta fase, amb indicació de la puntuació total obtinguda. 

S'estableix un termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació dels resultats provisionals de la fase d´oposició per presentar reclamacions respecte de la mateixa i, una vegada el Tribunal Qualificador en un termini màxim de set dies hàbils hagi resolt les al·legacions presentades, es procedirà a publicar els resultats definitius.

 

SEGONA FASE: FASE DE CONCURS

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 30 punts.

Es valoraran els mèrits següents:

A) Experiència professional

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 15 punts.

a.1) Per serveis prestats a l'Administració Pública relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual o similar, o superior: 0,35 punts per mes complet treballat.

Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per l'aspirant, es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A tal efecte s'haurà de presentar certificat de l'Administració en el qual s'indiqui la data d'alta i baixa en la mateixa així com el lloc de treball ocupat.

No es valoraran els serveis prestats per l'Administració Pública en virtut d'un contracte administratiu subjecte a la Llei de contractes del sector públic. Tampoc es valoraran els serveis prestats en qualitat de personal eventual o de confiança, de conformitat amb l'establert en l'article 20.4 de la Llei 3/2007 de 3 d'abril, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

a.2) Per serveis prestats fora de l'Administració Pública, tant per compte aliena com a autònom, relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual o similar, o superior: 0'15 punts per mes complet treballat.

Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per l'aspirant, es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A aquest efecte s'haurà de presentar, necessariament, a més d'una vida laboral, la documentació que acrediti aquest fet (contracte, certificat d'empresa, etc). En cap cas es valorarà aquest apartat, si la documentació presentada no reflecteix el lloc ocupat ni les seves funcions.

B) Per coneixement de llengües estrangeres.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 5 punts.

El coneixement d'idiomes serà vàlid quan s'aporti la documentació acreditativa expedida per un centre oficial d'ensenyament d'idiomes: Escola Oficial d'idiomes, Escola d'administració pública i les diferents universitats de l'estat. Es reconeixeran les certificacions expedides per universitats, organismes i institucions acreditades i homologades. En cap cas es valorarà com a idioma la superació d'assignatures que formin part d'una titulació universitària.

La valoració serà la següent:

- Certificat B1 o equivalent: 0,30 punts per idioma.

- Certificat B2 o equivalent: 0,50 punts per idioma.

- Certificat C1 o equivalent: 1,00 punt per idioma.

- Certificat C2 o equivalent: 1,5 punts per idioma

La valoració d'un nivell superior (del mateix idioma) exclou la valoració de la resta.

C) Formació professional

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 8,5 punts. No es tendran en compte els punts que excedeixin d'aquesta.

La valoració d'aquest criteri es durà a terme d'acord amb el següent barem:

c.1) Titulacions acadèmiques.  

Puntuació màxima d'aquest subapartat 5,0 punts.

1. Per cada doctorat: 4 punts.

2. Per cada llicenciatura, grau, diplomatura (excepte les indicades a la lletra “c” de la base tercera de les presents bases reguladores): 3 punts.

3.Altres estudis de Postgrau (Màster, Especialista Universitari o Expert Universitari): es puntuaran segons el nombre de crèdits de què constin, a raó de 0,0025 punts per hora.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es poden valorar els de nivells inferiors necessaris per a obtenir-lo, excepte en el cas del títol de Doctor/a o estudis de màster, en què sí que es podrà valorar el grau, la llicenciatura o equivalent.

En el cas que en el diploma no s'especifiqui el valor dels crèdits, els crèdits anteriors al Pla Bolonya es valoraran a 10 hores per crèdit i els crèdits ECTS a 25 hores per crèdit.

Per a la valoració de les titulacions, s'estarà al que es disposa en la taula d'equivalències del Ministeri d'Educació.

c.2) Cursos de Formació.

Puntuació máxima d'aquest subapartat 3,00 punts.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions pròpies de Tècnic de Turisme. La valoració d'aquest criteri es du a terme d'acord amb el següent barem:

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per Universitats, escoles oficials de formació, escoles Municipals de Formació, l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), l'Administració de l'Estat, l'autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació contínua de les administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d'aquestes institucions. En aquest apartat s'inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. No són acumulatius els crèdits d'assistència  i els d'aprofitament.

No es valoraran les assignatures encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

Tampoc no es valoraran els cursos de doctorat ni la impartició d'assignatures a la Universitat.

L'hora d'impartició es valora amb: 0,01 punts

L'hora d'aprofitament es valora amb: 0,005 punts

L'hora d'assistència es valora amb: 0,003 punts

Un crèdit equival a 10 hores de formació.

D) Coneixements de català

La puntuació màxima d'aquest apartat és d'1,5 punts.

Es valoraran els certificats expedits o reconeguts com a equivalents per la Direcció General de Política Lingüistica del Govern de les Illes Balears. Només es computarà el nivell més alt acreditat. El certificat LA es pot acumular al C1 o al C2. La puntuació en cada cas serà:

- Certificat C1 o equivalent: 1 punts.

- Certificat C2 o equivalent: 1,25 punts.

- Certificat LA o equivalent: 0,25 punts.

VUITENA. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

La qualificació final de les persones aspirants vendrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició (70%) i en la fase de concurs (30%).

Una vegada acabada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà a la pàgina web municipal la llista de les persones candidates per ordre de puntuació obtinguda. 

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'establirà atenent als següents criteris: primer, millor puntuació en el segon exercici de l'oposició; segon, millor puntuació en el primer exercici i, tercer, millor puntuació en el concurs de mèrits. De persistir l'empat, aquest se solucionarà per sorteig en acte públic.

S'estableix un període d'al·legacions de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació dels resultats provisionals en la pàgina web d'aquest Ajuntament.

Per Resolució de Batlia s'acordarà la contractació de la persona candidata amb major puntuació obtinguda, formalitzant-se el corresponent contracte laboral fix. La resta de persones candidates passaran a formar part d'una borsa de treball, per ordre de puntuació, per a eventuals contractacions temporals.

NOVENA. FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Les persones que formin part de la borsa, a l'efecte de rebre ofertes de lloc de treball, estan en situació de disponibles o no disponibles.

Estan en situació de no disponibles les persones integrants de la borsa que estiguin prestant serveis a una administració pública, ja sigui fent substitucions diverses (IT, maternitat, etc.) o cobrint acumulacions de tasques, o que no hagin acceptat el lloc ofert per alguna de les causes indicades en aquesta mateixa base.

Mentre la persona aspirant estigui en situació de no disponible a la borsa no se li oferirà cap lloc de treball corresponent a aquesta convocatòria.

Estan en situació de disponibles la resta de persones aspirants de la borsa i, per tant, se les ha de cridar per oferir-les el lloc de treball, d'acord amb la seva posició a la borsa.

A aquests efectes, el Departament de Recursos Humans es posarà en contacte telefònic, o per mitjans telemàtics (correu electrònic o SMS), amb la persona que correspongui i li comunicarà el lloc a cobrir i el termini per incorporar-se.

Quedarà constància a l'expedient, mitjançant una diligència, del fet que ha rebut la comunicació o dels intents realitzats.

En el termini màxim de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la comunicació, la persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès en la contractació.

Si no en manifesta la conformitat dins termini, renuncia expressament a la contractació, no respon al telèfon de contacte que ha facilitat, o es dóna una altra circumstància, quedarà exclosa de la borsa i s'avisarà la següent de la llista.

A les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita se les exclourà de la borsa, llevat que al·leguin, dins el termini establert, la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies, les quals s'han de justificar documentalment en els deu dies hàbils següents comptadors des de l'endemà de la comunicació:

a) Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, adopció o acollida permanent o preadoptiva, inclosa l'excedència per cura de fills.

b) Prestar serveis a una altra administració pública.

c) Patir una malaltia o incapacitat temporal.

d) Estar exercint funcions sindicals.

Aquestes persones estan obligades a comunicar per escrit al Departament de Recursos Humans la finalització de les situacions previstes anteriorment, en un termini no superior a deu dies hàbils, des de l'endemà que es produeixi i amb la justificació corresponent. La manca de comunicació dins termini determinarà l'exclusió de la borsa.

Quan la persona seleccionada mitjançant aquesta borsa cessi en el lloc de treball, excepte si és per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre de prelació que tenia.

La posterior renúncia d'una persona al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc de treball prèviament acceptat, suposa la seva exclusió de la borsa de treball.

Aquesta borsa tendrà una vigència de tres anys.

DESENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

1. Aquelles persones aspirants a les quals es cridi, i que donin la conformitat a la seva contractació, hauran de presentar en el termini establert a partir de la crida, si no ho han presentat abans, els següents documents:

a) Original del DNI o del NIF o document acreditatiu de la nacionalitat certificat per l'autoritat competent del país d'origen, si n'és el cas.

b) Original de la titulació o certificació acadèmica que acrediti tenir cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, o el justificant d'haver satisfet els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació del títol.

c) Declaració jurada o promesa acreditativa de posseir la capacitat funcional que no impedesqui el normal exercici de les funcions.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separada mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de l'administració local o autonòmica o dels organismes que en depenguin, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.

Les persones aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) de la base 3, hauran d'acreditar igualment no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

e) Declaració jurada o promesa de no estar sotmesa a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

f) Declaració jurada o promesa de no ocupar cap lloc ni exercir cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, amb indicació, així mateix, que no realitza cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat, per drets passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori.

Si la persona interessada manifesta que no pot subscriure la referida declaració perquè desenvolupa alguna activitat pública o percep alguna de les pensions indicades anteriorment, se li assenyalarà que, d'acord amb la normativa sobre incompatibilitats, ha d'exercir l'opció que desitgi o, si les activitats públiques són susceptibles de compatibilitat, ha de sol·licitar la corresponent autorització.

Si la persona aspirant proposada du a terme alguna activitat privada per a l'exercici de la qual es requereixi el reconeixement de la compatibilitat, l'haurà d'obtenir o cessar en la realització de l'activitat privada abans de començar l'exercici de les seves funcions públiques.

En els supòsits en què se sol·liciti la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat pública o privada, el termini per a la presa de possessió es prorrogarà fins que se'n dicti la resolució corresponent.

2. Si dins el termini indicat, i llevat de casos de força major, les persones aspirants proposades no presenten la documentació o no compleixen els requisits exigits, no podran ser contractades i restaran anul·lades totes les seves actuacions sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud en què demanaven prendre part en el procés selectiu.

ONZENA. IMPUGNACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria, les presents bases i els actes administratius que es derivin de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Santanyí, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat

 

ANNEX I

TEMARI GENERAL 

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. Els drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 2. L'organització territorial de l'Estat en la Constitució espanyola. Les Comunitats Autònomes: Fonament constitucional. Els Estatuts d'Autonomia.

Tema 3. L'administració local: principis generals. El municipi: concepte, elements, organització i competències. Les formes d'activitat de les entitats locals.

Tema 4. L'administrat i el ciutadà: concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seves causes modificatives. Drets subjectius i interessos legítims.

Tema 5. L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 6. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la mateixa Administració: supòsits. L'acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet. La revisió i revocació dels actes dels ens locals.

Tema 7. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. El silenci administratiu. Finalització del procediment.

Tema 8. Els recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. La convalidació de l'acte administratiu. La revisió d'ofici.

Tema 9. La responsabilitat de l'administració pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys indemnitzables. L'acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat: procediment general i procediment abreujat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Especial referència a la potestat sancionadora local. Mesures cautelars i resolució en el procediment

Tema 11. El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d'execució. L'elaboració i aprovació del Pressupost General. La pròrroga pressupostària.

Tema 12. El règim local espanyol en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. El principi d'autonomia local: significat, contingut i límits. Les fonts del dret local.

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 1. Llei 9/1993, de 1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'informació turística.

Tema 2. Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació turística.

Tema 3. Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i d'ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d'Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig. Decret 50/2021 de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística.

Tema 4. Competències de la Comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el turisme segons la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Tema 5. Competències dels consells insulars en relació amb el turisme segons la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Tema 6. Competències dels ajuntaments en relació amb el turisme segons la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Tema 7. Drets i deures dels usuaris dels serveis turístics.

Tema 8. Drets i deures de les empreses turístiques.

Tema 9. Declaració responsable d'inici d'activitat turística i comunicació prèvia.

Tema 10. Classificació de les empreses turístiques.

Tema 11. Registres d'empreses, activitats i establiments turístics.

Tema 12. Empreses turístiques d'allotjament (classificació).

Tema 13. Principi d'ús exclusiu i d'unitat d'explotació.

Tema 14. Informació que han de subministrar els establiments d'allotjament turístic i règim de preus, publicitat i reserves de les empreses turístiques d'allotjament.

Tema 15. Règim d'usos secundaris compatibles.

Tema 16. Explotació conjunta d'establiments turístics.

Tema 17. Establiments d'allotjament hoteler i apartaments turístics subjectes a classificació obligatòria.

Tema 18. Allotjaments de turisme interior.

Tema 19. Allotjaments de turisme rural.

Tema 20. Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears.

Tema 21. Hostatgeries.

Tema 22. Instruccions generals d'aplicació a tots els establiments turístics subjectes a autoavaluació, sigui amb caràcter obligatori o voluntari.

Tema 23. Empreses comercialitzadores d'estades turístiques.

Tema 24. Llei 6/2017 de modificació de la Llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques.

Tema 25. Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears.

Tema 26. Estades turístiques segons la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques en habitatges.

Tema 27. Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures.         Tema 28. Empreses turístiques de restauració.

Tema 29. Empreses d'entreteniment i restauració en embarcacions.

Tema 30. Empreses d'intermediació turística.

Tema 31. Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme, d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i règim local, i s'autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.

Tema 32. Empreses d'activitats turístiques d'entreteniment, esbarjo, esportives, culturals, lúdiques i de turisme actiu.

Tema 33. Empreses de lloguer de vehicles sense conductor o rent a car.

Tema 34. Empreses d'activitats d'informació, orientació i assistència turística: guies de turisme.

Tema 35. Baixes dels establiments d'allotjament turístic i dels habitatges objecte de comercialització turística.

Tema 36. La inspecció de turisme.

Tema 37. Procediment que s'ha de seguir a la comunitat autònoma de les Illes Balears per tramitar queixes i reclamacions d'usuaris de serveis turístics.

Tema 38. Infraccions i sancions.

Tema 39. Classes de sancions, import de les sancions, gradació de les sancions i prescripció.

Tema 40. Procediment sancionador i competència.

Tema 41. Pla Territorial Insular de Mallorca i Norma territorial transitòria als efectes de l'ordenació turística

Tema 42. Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

Tema 43. Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.

Tema 44. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis.

Tema 45. El municipi de Santanyí: la realitat física. Història i cultura

Tema 46. El municipi de Santanyí: Nuclis urbans i els seus llocs d'interès.

Tema 47. El municipi de Santanyí: Fires, festes i mercats

Tema 48. Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi de Santanyí 

 

ANNEX II SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROCEDIMENT SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Nom i llinatges:

DNI núm.:                                                                                                                        

Domicili:                                                                                                                           

Localitat:                                                                                                                          

Codi postal:                                                                                                                      

Telèfon: 

E-mail:                                                                                                                              

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria (nom de la convocatòria):  

Les bases de la qual van ser publicades (BOIB -data i núm-; web municipal -data de l'anunci-, etc.):  

Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud i que he satisfet els drets de participació, la qual cosa acredit amb el document que s'adjunta.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT

Prendre part en aquesta convocatòria.

Santanyí,            de/d'                            de 202

[signatura]

 

 

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

 

ANNEX III RELACIÓ DELS MÈRITS ACREDITATS PER A LA FASE DE CONCURS

Nom i llinatges:   

DNI núm.:                                                                                                                        

Domicili:                                                                                                                           

Localitat:                                                                                                                          

Codi postal:                                                                                                                      

Telèfon:   

E-mail:   

EXPÒS

Que adjunt tramet la documentació que es relaciona a continuació per a la valoració dels mèrits en la fase de concurs del procés selectiu (nom de la convocatòria):


 


 


 


 


 


 


 


 

Santanyí,            de/d'                            de 202

[signatura]

 

 

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ