Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 627109
Decret 54/2021, de 23 de desembre, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 17 m) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern separar i nomenar per decret als càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan li ho atribueixi la legislació vigent.

L'article 41 e) de la mateixa llei disposa que correspon als consellers proposar al Consell de Govern el cessament i nomenament dels càrrecs públics que depenen de la seva conselleria.

D'altra banda, l'article 15.2 de la llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que els directors generals seran nomenats i separats per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 23 de desembre de 2021,

DECRET

Primer

Disposar el nomenament del senyor Aram Ortega Adzerías com a director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.

Segon

Aquest Decret té efectes a partir del dia 1 de gener de 2022.

Tercer

Ordenar la publicació d'aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2021

 

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias