Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 629555
Convocatòria i bases del concurs de trasllat per a la provisió definitiva de sis llocs de feina d'administratiu d'administració general

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 5801 de data 7 de desembre de 2021, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s'aprova la convocatòria i les bases per a la provisió definitiva de sis (6) llocs de feina d'administratiu d'administració general vacants a la plantilla de l'Ajuntament de Marratxí, en els termes següents:

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE TRASLLAT PER A PROVEÏR DE FORMA DEFINITIVA SIS LLOCS DE FEINA D'ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria.

L'objecte de les presents bases es regular el procediment per a la provisió definitiva de sis (6) llocs de feina d'administratiu d'administració general vacants a la plantilla municipal d'aquest Ajuntament (Llocs de feina núm. 76, 182, 183, 214, 239 i 252 RPT).

Característiques dels llocs de feina convocat:

1. Lloc de feina núm. 76 RPT. Administratiu adscrit al Negociat d'Estadística, Informació, OAC i Registre.

Específic anual: 8.693,97 €

Complement de destí: 18

2. Lloc de feina núm. 182 RPT. Administratiu adscrit al Negociat de Tresoreria.

Específic anual: 9.636,19 €

Complement de destí: 19

3. Lloc de feina núm. 183 RPT. Administratiu adscrit al Negociat d'Urbanisme.

Específic anual: 8.693,97 €

Complement de destí: 18

4. Lloc de feina núm. 214 RPT. Administratiu adscrit al Negociat d'Urbanisme.

Específic anual: 8.693,97 €

Complement de destí: 18

5. Lloc de feina núm. 239 RPT. Administratiu adscrit al Negociat de Medi ambient.

Específic anual: 8.693,97 €

Complement de destí: 18

6. Lloc de feina núm. 252 RPT. Administratiu adscrit al Negociat d'Actes, Contractació i Secretaria general.

Específic anual: 8.693,97 €

Complement de destí: 18

 SEGONA. Requisits.

Podran prendre part a aquest Concurs els funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament, administratius d'Administració general, que duguin un mínim de dos anys continuats de permanència al lloc de feina que ocupen, excepció feta dels supòsits d'adscripció provisional com a conseqüència del reingrés després d'una excedència o del supòsit d'excedències quan es dugui en aquesta situació més de dos anys continuats.

TERCERA. Instàncies.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, es dirigiran al Batle de la Corporació i es presentaran al Registre general de l'Ajuntament durant el termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí oficial de les Illes Balears.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que s'indica a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels justificants (originals o fotocòpies degudament confrontades) dels mèrits que es vulguin fer valer a la fase de concurs. Quan els mèrits al·legats constin a l'expedient personal de l'interessat, no serà necessària la seva acreditació, si bé per a que siguin valorats serà necessari que els interessats manifestin a la instància quins d'ells volen que se'ls valori. Els demés mèrits al·legats sense constància a l'expedient i que no s'acompanyin de suport documental no seran valorats.

A les sol·licituds s'haurà d'assenyalar l'ordre de preferència als llocs de feina convocats.

QUARTA. Admissió dels aspirants.

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'autoritat convocant o persona en qui delegui dictarà resolució aprovant la llista dels aspirants admesos i exclosos. La relació dels aspirants admesos i exclosos es publicarà únicament al tauler d'anuncis electrònic de la Casa Consistorial (seu electrònica), i en ella hi figurarà el nom i llinatges dels aspirants, el núm. de DNI i, en el seu cas, la causa d'exclusió, concedint-se un termini de deu dies hàbils per a que els interessats puguin al·legar el que considerin oportú i així poder rectificar els errors.

Una vegada resoltes les al·legacions s'aprovarà mitjançant resolució de l'Alcaldia el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos, que únicament es publicarà al tauler d'anuncis electrònic de la Casa Consistorial (seu electrònica).

Al tractar-se d'una convocatòria múltiple, es considerarà com a causa específica d'exclusió el no assenyalar a la sol·licitud l'ordre de preferència als llocs de treball convocats, si bé aquesta omissió serà esmenable durant el termini de deu dies hàbils recollit a l'apartat primer d'aquesta base.

Els errors materials o de fet podran ser rectificats o esmenats en qualsevol moment, ja sia d'ofici o a petició de la part interessada.

CINQUENA. Comissió de valoració.

La comissió de valoració quedarà constituïda en la forma següent:

President:

 • Titular: Gabriel Enrique Llorens González.

Secretari (amb veu i vot):

 • Titular: Catalina Eva Alemany Covas.

Vocals en representació del personal fix de l'Ajuntament, designat pel senyor Batle:

 • Titular 1: Pedro Mayoral Zazo.

 • Titular 2: Queralt Ribot Bautista de Lisbona.

 • Titular 3: Jaume Canyelles Veny.

 • Suplent: Caridad Umaran Campo. 

Així mateix es permetrà l'assistència, sense formar part de la comissió de valoració i als únics efectes de supervisió del procés selectiu, d'un representant de la Junta de personal designat per aquesta.

La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s'adoptaran per majoria. El Tribunal podrà designar assessors quan ho consideri convenient, sempre amb el límit de que el número d'aquests no podrà ser superior al número de membres de la Comissió de valoració.

Els membres de la Comissió de valoració hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho notificaran a l'autoritat convocant quan es vegin afectats per alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com també aquelles persones que haguessin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Així mateix, els aspirants podran recusar els membres de la comissió quan es doni alguna de les circumstàncies ressenyades a l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els vocals de la Comissió de valoració hauran d'estar en possessió d'un nivell de titulació igual o superior al de la categoria convocada.

Categoria de la comissió de valoració: segona.

SISENA. Concurs.

En subjecció a l'establert als articles 79 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril), 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 76 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears i al Capítol II del Decret 33/1994, de 28 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de feina i promoció professional de les Illes Balears (RPLFIB), els mèrits a valorar en aquest concurs seran els que s'esmenten a continuació (valorats sempre en referència a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds).

Mèrits de necessària consideració (article 14 RPLFIB): 

1. Grau personal corresponent al complement de destí consolidat per l'aspirant (Puntuació màxima d'aquest apartat: 10 punts):

 • Nivell 12 a 15: 5 Punts.
 • Nivell 16 a 18: 10 Punts. 

2. Llocs de feina desenvolupats amb anterioritat a l'Administració pública (Puntuació màxima d'aquest apartat: 35 punts).

 • Serveis prestats a l'Ajuntament de Marratxí en lloc de feina de categoria professional superior o similar a la convocada: 0,12 Punts per mes complet.
 • Serveis prestats a l'Ajuntament de Marratxí en lloc de feina de categoria professional inferior a la convocada o serveis prestats a qualsevol altra Administració pública en lloc de feina de categoria professional superior o similar a la convocada: 0,08 Punts per mes complet.
 • Serveis prestats a qualsevol altra Administració pública en lloc de feina de categoria professional inferior a la convocada: 0,04 Punts per mes complet. 

3. Antiguitat reconeguda a l'Administració pública (Puntuació màxima d'aquest apartat 12,5 Punts).

 • Per cada any d'antiguitat a l'Administració pública: 0,5 Punts per any complet. 

4. Coneixement de la llengua catalana (Puntuació màxima d'aquest apartat: 2,5 punts).

En aquest apartat es valoraran el certificats expedits per l'EBAP, els expedits u homologats per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, i també la resta de certificats reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica.

 • Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 1 punt.
 • Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 1,75 punts.
 • Certificat de nivell E (coneixements específics de llenguatge administratiu): 0,75 punts.

Es valorarà únicament un certificat, excepció feta en el supòsit de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s'acumularà a la de l'altre certificat que s'aporti.

Altres mèrits (article 15 RPLFIB): 

1. Titulació acadèmica (Puntuació màxima d'aquest apartat: 7 punts): 

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa en tot el territori nacional. En cas de presentació de títols d'estudis cursats a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a la que s'exigeix per a la categoria a la qual s'accedeix o a partir d'una segona titulació acadèmica oficial igual a la que s'exigeix per a la categoria a la qual s'accedeix.

Únicament es valorarà el nivell de titulació més alt obtingut per la persona aspirant. 

 1. Per cada titulació acadèmica de tècnic especialista de formació professional (FP2), de formació professional de grau superior, ensenyances professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior, així com tots els títols que hagin sigut declarats equivalents, distinta de l'exigida a la convocatòria: 1,5 punts.

 2. Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 3,5 punts.

 3. Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyança artística superior: 4,5 punts.

 4. Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària equivalent: 5,5 punts.

 5. Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 punts per cada 25 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1,50 punts. Els estudis de grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c, obtindran 1 punt, d'acord amb l'article 12.10 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

 6. Per cada títol de doctor: 7 punts.

2. Cursos de formació i perfeccionament (Puntuació màxima d'aquest apartat: 11 punts): 

A aquest apartat es valoraran els cursos de de formació i perfeccionament directament relacionats amb les funcions a desenvolupar i els complementaris o transversals.

En qualsevol cas tindran la consideració de cursos directament relacionats amb les funcions a desenvolupar i/o cursos complementaris o transversals els realitzats en matèria de dret administratiu, dret financer i tributari, igualtat de gènere, informàtica de gestió, prevenció de riscos laborals i qualitat.

Només es valoren els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartits per l'Escola balear d'administració pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per l'EBAP, els cursos superats en altres escoles oficials d'administració pública, en universitats en l'àmbit de la Unió Europea, en altres administracions públiques de l'Estat espanyol o en entitats promotores de formació acreditades efectuats dins el marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada, només es valora la que imparteixin i homologuin l'EBAP o les universitats de l'àmbit de la Unió Europea i l'efectuada dins el marc de l'acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

La valoració es realitzarà en funció del següent barem: 

 1. Per cada certificat de formació rebuda amb aprofitament o d'impartició de formació: 0,005 punts per hora.

 2. Per cada certificat de formació rebuda únicament amb assistència: 0,0025 punts per hora. 

En relació als cursos o activitats expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores, excepció feta dels crèdits ECTS que equivalen a 25 hores. No es valoraran els certificats que no indiquin el número d'hores o crèdits o amb contingut de la formació indefinit. Tampoc es valorarà la formació que constitueixi una part d'altres estudis o cursos que s'hagin aportat per a la seva valoració o s'exigeixin com a requisit, ni la formació repetida a menys que s'hagi produït un canvi substancial en el seu contingut. 

3. Coneixement d'altres llengües (Puntuació màxima: 2 punts): 

En aquest apartat es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial d'altres comunitats autònomes o estrangera, expedits u homologats per escoles oficials d'idiomes o escoles d'Administració pública, d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació: 

Nivells del Marc comú europeu MCE

Puntuació

A1

0,50

A2

0,75

B1

1,00

B1+

1,25

B2

1,50

B2+

1,75

Per a una mateixa llengua només es valorarà la titulació de nivell superior.

Puntuació màxima assolible: 80 punts.

En el supòsit d'empat tindrà preferència en l'assignació del lloc de feina aquell aspirant que tingui major puntuació a l'apartat 3 del mèrits de necessària consideració (antiguitat a l'Administració pública), i en el supòsit de mantenir-se l'empat aquest es resoldrà per sorteig públic.

SETENA. Resolució de la convocatòria.

El termini per a la resolució del concurs serà de dos mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en que es publiqui el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos. Un cop acomplert aquest termini, la Comissió de valoració publicarà en el tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament (seu electrònica) la proposta provisional de qualificacions.

A la vista de l'esmentada proposta, els interessats podran formular observacions o reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data d'exposició pública de la proposta provisional de qualificacions.

Una vegada revisades les observacions i reclamacions presentades dins termini la Comissió de valoració elevarà a definitives les qualificacions fins a les hores provisionals, efectuant la corresponent proposta d'adjudicació de llocs de feina. La proposta de qualificacions definitives juntament amb la proposta d'adjudicació de llocs de feina s'exposaran al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica).

VUITENA. Presa de possessió.

Un cop efectuats els nomenaments, els aspirants nomenats hauran de prendre possessió del lloc de feina adjudicat en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir del següent al de la notificació del nomenament.

No obstant això, aquest termini es podrà ampliar a sol·licitud de l'interessat, per causes degudament justificades, fins a un màxim d'un mes.

NOVENA. Irrenunciabilitat del destí.

Amb el venciment del termini de presentació de sol·licituds caducarà el termini per a renunciar o desistir de participar al concurs de trasllat. Una vegada transcorregut l'esmentat termini, les sol·licituds formulades seran vinculants pel peticionari i els destins irrenunciables, excepció feta de que abans de la presa de possessió s'obtingués un altre destí mitjançant convocatòria publica.

DESENA.

La Comissió de valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris i precisos pel bon ordre del procés selectiu, en tots aquells assumptes que no es recullin a les presentes bases, sempre amb estricta observança de la normativa vigent aplicable en la matèria.

La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés selectiu i les actuacions de la Comissió de valoració podran ser impugnats per les persones interessades en els terminis i formes establerts per la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Marratxí, 23 de desembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez.