Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 631366
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d’exclusió d’una aspirant per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 28 de gener de 2021, es va publicar al BOIB (núm. 12) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de desembre de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. En data 27 d'abril de 2021, es va publicar en la página web http://oposicions.caib.es, les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

3. En data 17 d'agost de 2021, es va publicar al BOIB (núm. 109) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública , per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca. En aquesta llista la Sra. (dades personals ocultes)ar consta com admesa condicional a la presentació de l'acreditació del nivell B2 de coneixements de llengua catalana.

No obstant això, l'EBAP ha comprovat que el nivell de coneixements de llengua catalana que ha acreditat (B.1) la Sra. (dades personals ocultes) no es correspon amb la que es requereix per participar en la borsa esmentada.

4. Per aquest motiu, per escrit d'11 de novembre de 2021 es fa un requeriment a la Sra. (dades personals ocultes) i se li requereix la documentació relativa al Certificat d'homologació o d'equivalència per la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB del títol de català nivell B2 de llengua catalana. La notificació electrònica d'aquest requeriment ha estat rebutjada per caducitat, i el requeriment no ha estat complimentat per l'interessat, al no haver entregat cap tipus de documentació ni haver formulat al·legacions.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

4. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig regula el procediment extraordinari de selecció de personal funcionari interí per exhauriment de les borses formades per mitjà del procediment ordinari (sistema de borses de persones aspirants que provenen de la superació d'alguna prova en una convocatòria pública de selecció).

5. El Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

6. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de desembre de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca. En particular, el punt 3 g) de l'annex 1 de les bases de la convocatòria, que requereix estar en possessió del coneixement de la llengua catalana nivell B2, i el punt 4.2 e) pel que fa a la presentació, juntament amb la sol·licitud, per part de les persones interessades d'una declaració responsable, segons el model oficial, del compliment dels requisits per participar en la borsa convocada, i a la possibilitat de l'Administració de requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.

Resolució

1. Excloure a la Sra. (dades personals ocultes) del concurs, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de desembre de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca i, en conseqüència, fer la pertinent modificació en la llista definitiva d'admesos i exclosos d'aquest procés selectiu.

2. Ordenar que l'esmentada exclusió tengui els efectes oportuns en les posteriors fases del procediment del concurs per constituir la borsa extraordinària esmentada en el punt anterior.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març. De règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de desembre 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez La directora gerent de l'EBAP Maria del Carmen Iglesias Manjón