Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 631244
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 22 de desembre de 2021, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de la presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 3 de juny de 2021 (BOIB núm 76, de 8 de juny de 2021) es varen aprovar les bases específiques i la convocatòria d'un concurs per constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional.

2. Per Resolució de la Presidència de l'IMAS de data 28 de juliol de 2021, es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs de referència.

3. Per Acord del Tribunal Qualificador de data de 11 de novembre de 2021, en data 18 de novembre de 2021 es va publicar la llista provisional de valoració de mèrits atorgant un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de la seva publicació, per presentar al·legacions i per acreditar, si escau, les circumstàncies per dur a terme els desempats. Així mateix es convocà a les persones aspirants, que haguessin sol·licitat revisió o presentat al·legacions a la baremació provisional, el dia 1 de desembre.

4. Dins el termini per presentar al·legacions s'han presentat sis al·legacions i en relació a les persones aspirants afectades per situació d'empats a la llista provisional de mèrits no s'ha presentat cap documentació acreditativa del compliment dels criteris de desempat. La base específica 8 de la Resolució del president de l'IMAS de dia 3 de juny de 2021 relativa a l'aprovació de les bases específiques i a la convocatòria disposa que «Revisades les al·legacions interposades i resolts els empats detectats, el Tribunal Qualificador ha d'elaborar una llista definitiva amb les puntuacions obtingudes i amb l'ordre de prelació final de les persones que formen part de la borsa. S'ha d'elevar proposta de resolució a la Presidència perquè dicti la Resolució de constitució de la borsa. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional. Aquesta llista ha d'indicar l'ordre de prelació de totes les persones integrants segons la puntuació global obtinguda.»

5. En data 1 de desembre de 2021 es reuneix el Tribunal qualificador per revisar les al·legacions presentades dins termini i acorda:

1. Estimar parcialment les al·legacions del senyor Jesús María Alguacil García, i desestimar les al·legacions corresponents a la senyora Catalina María Fiol Galmés, al senyor Antonio Marco Sabater, la senyora Olga Romero Beiro, la senyora Ana Mercedes Sanchez Fernández i la senyora Catalina María Vanrell Munar.

2. Resoldre els empats de puntuació existents a la llista provisional d'acord al punt 7.7 de les Bases generals mitjançant la Resolució de la presidència de l'IMAS de dia 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

3. Aprovar la llista definitiva de les puntuacions obtingudes, amb l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda de les persones aspirants.

Per tot això, i d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 7.2 13) del text consolidat dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019),

RESOLC

Primer. Estimar parcialment les al·legacions del senyor Jesús María Alguacil García

Segon. Desestimar les al·legacions corresponents a la senyora Catalina María Fiol Galmés, al senyor Antonio Marco Sabater, la senyora Olga Romero Beiro, la senyora Ana Mercedes Sanchez Fernández i la senyora Catalina María Vanrell Munar.

Tercer. Aprovar, segons la proposta que ha efectuat el Tribunal Qualificador anomenat a l'efecte, la llista definitiva de la borsa de treball extraordinària única de l'especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional, amb la indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda en els termes que estableix l'annex d'aquesta Resolució.

La borsa de treball entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà activa amb les actualitzacions corresponents que es realitzaran com a mínim cada dos anys.

Quart. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS. A més, a efectes informatius, es publicarà en el Portal de selecció i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 27 de desembre de 2021

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX Llista definitiva borsa extraordinària única de l'especialitat o categoria de

Terapeuta ocupacional

ORDRE DE PRELACIÓ

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***4168**

SEIJAS MELLADO, AIMARA ESTEFANIA

29,478

2

***6358**

MOYA OCAÑA, ANDREA

24,785

3

***9327**

MARQUEZ SANCHEZ, MARIA DEL PATROCINIO

23,996

4

***3881**

BLANCO MANRESA, FRANCISCO

22,506

5

***9992**

ALGUACIL GARCIA, JESUS MARIA

21,221

6

***5247**

PIOLETTI , LAURA

19,279

7

***6355**

LLOMPART VILA, MARIA ANGELS

18,383

8

***4044**

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER

18,345

9

***4025**

LOPEZ BASSA, EVA MARIA

17,701

10

***8972**

FERRA GARCIA, JOSE DANIEL

15,352

11

***7100**

MARCO SABATER, ANTONIO

14,224

12

***3375**

ROMERO BEIRO, OLGA

13,490

13

***2275**

CANOSA LOPEZ, NATALIA

13,451

14

***4310**

DOMINGUEZ ESTEVEZ, BEATRIZ

11,115

15

***4148**

FIOL GALMES, CATALINA MARIA

10,324

16

***1018**

MIR DARDER, LEOPOLDO

9,237

17

***8357**

ESTRANY MUNAR, MARIA FRANCESCA

7,709

18

***5381**

SAPIÑA LÓPEZ, TANYA

7,284

19

***6084**

PARREÑO ALONSO, ROBERTO

6,090

20

***9658**

MUSOLAS CARDONA, MARINA

5,625

21

***6527**

SEDANO DEL OLMO, MIRIAM

5,532

22

***7916**

QUIROGA PARADA, DIANA CAROLINA

5,204

23

***9527**

FERRER PUIG, MARIA

5,155

24

***3815**

GAYA BARROSO, AINA ISABEL

4,085

25

***3967**

ANDRES RODRÍGUEZ, MARIA DEL MAR

3,740

26

***5733**

DIAZ HORMIGO, ELENA

3,465

27

***0592**

PLANAS GAYA, ANTONIA NEUS

2,838

28

***3243**

CANO HERNANDEZ, NOEMI

2,774

29

***7374**

ADROVER LLULL, MARGALIDA

2,760

30

***8345**

MAYOL GOMILA, CATALINA MARIA

2,000

31

***3657**

VANRELL MUNAR, CATALINA MARIA

2,000

32

***2097**

BETETA RIERA, MARINA

0,000

33

***0513**

SANCHEZ FERNANDEZ, ANA MERCEDES

0,000