Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 592012
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe (BOIB Núm. 107 de dia 19-07-2005)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de dia 30 de setembre de 2021 en virtut del qual s'aprovava inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe (BOIB Núm. 107 de dia 19-07-2005).

En compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; es publica a continuació la nova redacció de les  disposicions afectades de la modificació aprovada definitivament: 

«Article 1 « Fonamentació i Naturalesa»

En ús de les facultats concedides pels article 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim Local i de conformitat amb allò que disposen els article 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regiran per la present Ordenança i el no previst en aquesta per la TRLRHL.

Article 6: « Exempcions i Bonificacions»

- No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.

Article 7 « Meritació»

1. De conformitat a l'article 26 del RDL 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial, no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.

2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà ene l moment d'inici de l'aprofitament.

Article 9 «Declaració i Ingrès»

1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments o en la prestació de serveis regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la Llicència corresponent, autoliquidar la taxa, conforme a l'article 27 del RDL 2/2004 i formular declaració en què constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 30 de setembre de 2021, entrarà en vigor dia 1 de gener de 2022, romanent en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.

ANNEX

QUADRE DE TARIFES

 

Epígraf

Euros

Epígraf 1

 

Reserva de la via pública per entrada de vehicles a través de les voravies mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar pugui contenir fins a 4 vehicles, mínim fins a 5 metres lineals

125

Per metre lineal o fracció que passi dels 5 mts

20

 

 

Epígraf 2

 

Reserva de la via pública per entrada de vehicles a través de les voravies mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar pugui més de 4 vehicles, mínim fins a 5 metres lineals

140

Per metre lineal o fracció que passi dels 5 mts

25

 

 

Epígraf 3

 

Reserva permanent de la via pública per a aparcaments a vehicles d'empreses de lloguer de vehicles

 

Mínim 5 metres lineals

200

Per metre lineal o fracció que passi dels 5 mts

25

 

 

Epígraf 4

 

Reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, mínim fins a 12 metres lineals

125

Per metre lineal o fracció que passi dels 12 mts

25

 

 

Epígraf 5

 

Per autorització de prohibició d'aparcament a requeriment d'empreses hoteleres i demés negocis per causes d'interès públic degudament motivades, mínim fins a 5 metres lineals

150

Per metre lineal o fracció que passi 5 mts

40

 

 

Epígraf 6

 

Per espai reservat a parada d'autotaxis, minitren i autobusos. Mínim fins a 5 metres lineals

60

Per metre lineal o fracció que passi del 5 mts

12

 

 

Epígraf 7

 

Per l'entrega de la placa de pas permanent

27

 

 

Epígraf 8

 

Per entrega d'altre plaques o senyals

150

 

 

Epígraf 9 *

 

Reserva de la via pública per entrada de vehicles a través de les voravies mitjançant concessió de dret de gual, mínim fins a 5 metres lineals.  Persones amb una minusvalidesa que les ocasioni problemes greus de mobilitat.

75

Per metre lineal o fracció que passi del 5 mts

10

 

 

Epígraf 10 **

 

Reserva de la via pública per entrada de vehicles a través de les voravies mitjançant concessió de dret de gual, mínim fins a 5 metres lineals. Quan l'amplària de la calçada (sense comptar voravies) sigui igual o inferior a 5,5mts es pintaran enfront del carrer 4mts.

150

Per metre lineal o fracció que passi dels 5 mts o per cada mts addicional pintat enfront

20

*) En tot cas serà preceptiu l'informe dels serveis socials municipals, que informaran i valoraran les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes qüestions. I justificant de la acreditació del grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

**) En tot cas serà preceptiu l'informe de la Policia Local on es constati que es dóna aquella circumstància.»

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació del present acord, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Santa Margalida, 30 de novembre de 2021

El batle Joan Monjo Estelrich