Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 590425
Modificació puntual definitiva de les NNSS per a la delimitació del Punt Verd de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Nova fitxa del Sistema General en sòl rústic SG-INF-08 Punt Verd. Aquesta s'ha d'incloure a l'Annex III Normativa de les NS de Costitx

IDENTIFICACIÓ

TIPUS D'INFRAESTRUCTURA

Serveis

NOM DE L'ESPAI

Punt Verd

CODI

SG-INF-08

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ

A 400 metres al sud-oest del nucli de Costitx

REF. CADASTRAL

07017A00100171

SUPERFÍCIE

1.426 m2

COORDENADES UTM

X: 495089

Y: 4389023

CONTEXT

Entre la carretera de Sencelles (Ma-3121) i el camí dels Horts

TITULARITAT

TITULARITAT

1.060 m2 de propietat privada i 269 m2 de titularitat pública. Segons el parcel·lari cadastral, els 69 m2 restants corresponen a superfície viària.

ORDENACIÓ URBANÍSTICA APLICABLE

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl rústic

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Sistema General d'Infraestructures destinat a la recollida municipal de residus. 500 m2 qualificats com a sòl rústic general (SRG) i 926 m2 afectats per una APT de carreteres.

CATÀLEG

No compta amb elements catalogats.

SISTEMA ACTUACIÓ

Expropiació

EDIFICABILITAT

0,1 m2/m2 de sòl. Les noves edificacions, així com les instal·lacions necessàries, s'ubicaran en sòl rústic general (SRG), respectant l'APT de carreteres.

MESURES PER UNA ACCESSIBILITAT ADEQUADA

L'accés del Punt Verd es situarà sobre el camí dels Horts, en el punt més allunyat de la seva confluència amb la carretera Ma-3121. Per tal de garantir una adequada circulació de vehicles i radis de gir suficients per a camions de recollida, s'ampliarà a 8 metres l'amplada del Camí dels Horts des de la Ma-3121 fins al nou punt d'accés.

MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

- Restauració ambiental de l'àmbit actual del punt verd. Serà necessària la demolició de l'actual caseta i la reubicació dels contenidors. Dins d'aquesta àrea, s'eliminarà l'asfalt i es recuperarà la coberta vegetal. 

- Ubicació adequada de les noves construccions i elements per a la recollida i selecció de deixalles. Aquests elements se situaran, en la mesura del possible, a la màxima distància de l'APT de carreteres i en el punt topogràfic més deprimit possible.

- Disseny i dimensionat adequat de les instal·lacions, especialment pel que fa a la seva altura. Les noves construccions tindran les dimensions mínimes per a donar resposta a les necessitats funcionals i, en cap cas, superaran els 3,5 metres d'altura.

- Creació d'una pantalla verda en tot el perímetre del recinte, a base d'espècies vegetals autòctones de baix requeriment hídric, preferentment existents en l'entorn proper, amb una alçada mínima de 3 metres i frondositat suficient per tal de minimitzar la intervisibilitat i disminuir l'impacte acústic.

- En totes les edificacions, així com en els tancaments exteriors, s'utilitzaran tècniques constructives tradicionals, així com les condicions d'estètica i d'integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM.

- La il·luminació del recinte dirigirà sempre cap a terra, utilitzant sempre lluminàries de baix consum i d'acord amb els paràmetres indicats a l'article 45 de les presents NS. L'alçària màxima dels bàculs, es limitarà a 3 metres.

- En la mesura del possible, conservació dels arbres existents.

- En la mesura del possible, minimitzar la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d'aparcament, aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.

MESURES AMBIENTALS I D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

- Durant la fase d'obres es duran a terme els regs periòdics per disminuir la generació de pols, els quals s'hauran de fer amb aigües residuals regenerades.

- Es complirà amb els criteris d'eficiència energètica establerts en l'article 25 del PDSRNPM, mitjançant mesures ambientals i d'eco disseny adequades en els edificis i potenciant l'ús d'energies renovables.

- Es donarà compliment a l'article 51 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica, segons el qual les noves edificacions en sòl rústic han de cobrir la totalitat del seu consum elèctric mitjançant generació renovable d'autoconsum.

- Es recomana la instal·lació de panells fotovoltaics (preferentment situats a terra en una zona de poc impacte visual) i la construcció d'un aljub per a la recollida i reutilització de les aigües pluvials per al reg i tasques de neteja.

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA

Infraestructura destinada a la recollida de residus al municipi de Costitx.

PLANÒL D'ORDENACIÓ

El que es publica per a general coneixement.

 

Costitx, 1 de desembre de 2021

El batle

Antoni Salas Roca