Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 591113
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se presentat una reclamació o suggeriment durant el període d'exposició al públic, respecte a l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,  havent-se publicat l'anunci relatiu en el Boib núm. 135 de dia 2 d'octubre de 2021, i es va acceptar al Ple ordinari de dia 30 de novembre de 2021, d'acord amb l'article 17.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament l'esmentada modificació,  publicant-se íntegrament a continuació el text complet de l'ordenança:

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Article 1.

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la realització dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent Llicència d'obra urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta Llicència, sempre que l'expedició correspongui a aquest Municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.

b) Obres de demolició.

c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com, el seu aspecte exterior.

d) Altres actuacions urbanístiques.

e) Alineacions i rasants.

f) Obres de fontaneria i clavegueram

g) Obres en cementiri.

 

Article 2.

Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, propietaris dels immobles sobre els quals es realitzin les construccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres, en els altres casos es considerarà contribuent a qui ostenti la condició de propietari de l'obra.

Article 3.

Base imposable, quota i gravamen

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà el següent:

Per a obres inferiors a 12.000 euros:............2,7%

Per obres entre 12.001 i 30.000 euros:.........2,9%

Per obres entre 30.001 i 120.000 euros:........3,1%

Per obres entre 120.001 a 360.000 euros:.....3,3%

Per obres superiors a 360.001 euros:............3,6%

4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar la instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la corresponent llicencia.

 

​​​​​​​Article 4.

Gestió

1. Quan es concedeixi Llicencia preceptiva es practicarà una liquidació provisional, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest hagués estat visat pel col·legi Oficial corresponent, en altre cas, la base imposable serà determinada pels tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat del projecte.

2. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real efectiu d'aquestes, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa, podrà modificar, si s'escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o li reintegrarà, si s'escau, la quantitat que correspongui.

Article 5.

Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 6.

Infraccions i sancions

En tot el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà en règim regulat de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Article 7.

Bonificacions

1.- Tindran dret a una bonificació parcial de la quota els habitatges, en els quals s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar que generin almenys un 70% de la potència contractada amb la companyia elèctrica (en el moment de fer la sol·licitud).

Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions tant tèrmiques com elèctriques. En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques, aquestes hauran de justificar la inclusió de col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent, a més del corresponent certificat d'instal·lació subscrit per instal·lador autoritzat.

En el cas d'instal·lacions solars fotovoltaiques, aquestes hauran de justificar la utilització de solucions que disposin dels corresponents certificats de conformitat dels productes instal·lats, a més del corresponent certificat d'instal·lació subscrit per instal·lador autoritzat. Totes dues instal·lacions, en cas de ser procedent, quedaran subjectes al compliment del que s'estableix en matèria de disciplina urbanística que li sigui aplicable.

a.-En cas de que la sol·licitud de la bonificació de l'ICIO per la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar elèctrica amb panells fotovoltaics de caràcter no obligatori estigui vinculat a un projecte que inclogui altres obres, la bonificació només  s'aplicarà a les obres d'instal.lació dels panells solars que siguin de caràcter no obligatori, no a la resta del projecte de l'obra en qüestió.

b.- La sol·licitud es presentarà pel titular de l'immoble afectat, acompanyada del certificat d'homologació emès per l'Administració competent, dins dels tres mesos següents a la finalització de la instal·lació, que haurà d'acreditar el compliment dels requisits que disposa el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm.714 de 28/03 /06).

c.-No es bonificarà cap instal·lació de panells solars fotovoltaics que s'haguin instal·lat en immobles que restin fora d'ordenació urbana, incorrin en disconformitat de volum o situades en zones no legalitzables.

d.-En el cas d'habitatges i locals en règim de propietat horitzontal on es faci una instal·lació compartida per subministrar energia a tots o alguns d'ells, gaudiran de la mateixa bonificació i s'aplicaran els mateixos requisits. En aquest cas, només es podran beneficiar els habitatges i locals vinculats a la instal·lació, per la qual cosa, hauran d'aportar la relació de propietaris partícips de la instal·lació.

e.-La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap mena de deute municipal en període executiu.

f.-L'incompliment d'aquests requisit donarà lloc a la denegació o pèrdua de la bonificació.

g.-La bonificació dependrà dels següents tipus d'habitatge:

                Tipus                                          Bonificació

• Habitatge Unifamiliar                     50%

• Habitatge Plurifamiliar                    75%

2. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges de protecció oficial.

3. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que favoresquin les condicions d'accés i habilitat dels discapacitats.

4. Els joves menors de 35 anys empadronats a Santa Eugènia seran beneficiaris d'un tipus de gravamen del 2.7% quan edifiquin o rehabilitin en qualitat de propietaris un habitatge dins del terme municipal.

L'edificació o reforma de l'habitatge ha d'anar destinada a primer habitatge del jove menor de 35 anys o unitat familiar, sense que pugui s'objecta de venda durant un període de deu anys.

Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de les Illes Balears, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Santa Eugènia,  1 de desembre de 2021

El batle

 Joan Riutort Crespí