Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 590814
Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics i de companyia; de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via; de l’Ordenança municipal de neteja viària; de l’Ordenança municipal de regulació de l’execució d’obres i del depòsit de material per a la construcció a la via pública; de l’Ordenança municipal de policia i bon govern i del Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació definitiva del'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i de companyia (BOIB Nº 143 de 14/10/2006; BOIB Nº 106 de 21/07/2012; BOIB Nº 95 de 3/08/2017), de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública (BOIB Nº 131 de18/09/2003; BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIB nº 131 de 15/10/2016), de l'Ordenança municipal de neteja viària (BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIB nº 86de 18/06/2013; BOIB nº 91 de 29/06/2013), de l'Ordenança municipal de regulació de l'execució d'obres i del depòsit de material per a la construcció a la via pública (BOIB nº 45 de 08/04/2000; BOIB nº 58 de14/05/2002), de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27/01/2001;BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017 i proposta de modificació de dia 14/09/2021) i del Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida (BOIB nº 33 de 7/03/2015)

En no haver-se presentat cap reclamació o el suggeriment durant el termini d'exposició al públic, l'acord inicialment adoptat d'aprovació de les ordenances que a continuación s'enumeren s'ha d'entendre definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears:

- Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i de companyia(BOIB Nº 143 de 14/10/2006; BOIB Nº 106 de 21/07/2012; BOIB Nº 95 de 3/08/2017).

- Ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública (BOIB Nº 131 de18/09/2003; BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIB nº 131 de 15/10/2016).

- Ordenança municipal de neteja viària (BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIB nº 86de 18/06/2013; BOIB nº 91 de 29/06/2013).

- Ordenança municipal de regulació de l'execució d'obres i del depòsit de material per a la construcció a la via pública (BOIB nº 45 de 08/04/2000; BOIB nº 58 de14/05/2002).

- Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27/01/2001;BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017 i proposta de modificació de dia 14/09/2021)

- Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida (BOIB nº 33 de 7/03/2015)

El text íntegre de les modificacions, es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

1. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA (BOIB Nº 143 DE 14/10/2006; BOIB Nº 106 DE 21/07/2012; BOIB Nº 95 DE 3/08/2017)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi.

Per aquest motiu, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes.

Article Un. Es modifica l'apartat 8 de l'article 22 de l' Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i de companyia (BOIB Nº 143 de 14/10/2006; BOIB Nº 106 de 21/07/2012; BOIB Nº 95 de 3/08/2017), que passarà a tenir el següent contingut:

Article 22.8.- Les infraccions seran sancionades amb:

a) Advertència o multa de 100 a 750.-€ per les infraccions lleus.

b) Multa de 751.-€ a 1.500.-€ per les infraccions greus

c) Multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€ per les infraccions molt greus.

2. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA (BOIB Nº 131 DE 18/09/2003; BOIB Nº 65 DE 08/05/2004; BOIB Nº 131 DE 15/10/2016)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi.

Per aquest motiu, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes.

Article Un. Es modifica l'article 17 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública (BOIB Nº 131 de18/09/2003; BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIB nº 131 de 15/10/2016), que passarà a tenir el següent contingut:

Article 17.-

Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa en funció de l'existència d'intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels perjudicis causats d'acord amb la graduació següent:

a) Infraccions lleus, amb multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Infraccions greus, amb multa de 751.-€ a 1.500.-€

c) Infraccions molt greus, amb multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€.

La comissió dins el mateix any natural de tres infraccions de les tipificades en aquest article, es sancionarà també amb la revocació de la llicència en vigor i la prohibició de obtenir-la per l'any natural següent al de dita revocació.

3. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA (BOIB Nº 65 DE 08/05/2004; BOIB Nº 86 DE 18/06/2013; BOIB Nº 91 DE 29/06/2013)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi.

Per aquest motiu, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes.

Article Un. Es modifica l'article 72 de l'Ordenança municipal de neteja viària (BOIB nº 65 de 08/05/2004; BOIBnº 86 de 18/06/2013; BOIB nº 91 de 29/06/2013), que passarà a tenir el següent contingut:

Article 72.-

Les infraccions a què es refereix l'article anterior podran comportar la imposició d'alguna de les següents sancions:

a) Per a les infraccions lleus, multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Per a les infraccions greus, multa de 751.-€ a 1.500.-€. En els casos de les infraccions greus especificades en els apartats a), d), l), m) es podrà imposar, a més de la multa pecuniària, una sanció consistent en la clausura temporal de l'establiment instal·lació, o, si escau, la suspensió de la llicència per un període de 1 a 3 mesos.

c) Per a les infraccions molt greus, multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€. En cas de infraccions molt greus es podrà imposar, a més de la multa pecuniària, una sanció consistent en la clausura temporal de l'establiment o instal·lació, o, si n'és el cas, la suspensió de la llicència per un període de 3 a 6 mesos.

4. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE REGULACIÓ DE L'EXECUCIÓ D'OBRES I DEL DEPÒSIT DE MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ A LA VIA PÚBLICA (BOIB Nº 45 DE 08/04/2000; BOIB Nº58 DE 14/05/2002)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi. A la vegada, és veu necessari actualitzar les sancions de multa ja que aquestes actualment es troben en pessetes i s'han de convertir a la moneda de curs legal, és a dir, a euros.

Per aquest motiu, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes i convertir-les a euros.

Article Un. Es modifica l'article 29 de l'Ordenança municipal de regulació de l'execució d'obres i del depòsit de material per a la construcció a la via pública (BOIB nº 45 de 08/04/2000; BOIB nº58 de 14/05/2002), que passarà a tenir el següent contingut:

Article 29.- Sancions

Les sancions motivades per les infraccions a aquesta Ordenança seran les que a continuació es determinen:

a) Per infraccions lleus, multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Per infraccions greus, multa de 751.-€ a 1.500.-€ i la impossibilitat d'obtenir autorització per a l'ocupació de la via pública per un temps de fins a dos anys quan la infracció tengui relació amb la sanció.

c) Per infraccions molt greus, multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€ i la impossibilitat d'obtenir autorització per a l'ocupació de la via pública per un temps de fins a cinc anys quan la infracció tengui relació amb la sanció.

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran tenint en compte la transcendència de l'activitat sancionada per a la tranquil·litat i seguretat del veïnat, el medi ambient protegit, la intencionalitat, reiteració i la capacitat econòmica de l'empresa i les demés circumstàncies concurrents.

A més de la imposició de la sanció de tipus econòmic, la Batlia o la regidoria delegada d'Urbanisme podran procedir, de conformitat amb el procediment establert en la legislació aplicable, a la revocació de la llicència d'obres o d'autorització municipal.

L'aplicació de les sancions establertes en aquesta ordenança no exclou, en els casos de desobediència o de resistència a l'autoritat municipal o als seus agents que el tant de culpa sigui traslladat als tribunals de justícia.

5. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN (BOIB Nº 12 DE 27/01/2001; BOIB Nº 106 DE 21/07/2012; BOIB Nº 90 DE 3 DE JULIOL DE 2014; BOIB Nº 95 DE 3 D'AGOST DE 2017; BOIB Nº 42 DE 8 D'ABRIL DE 2017)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi.

Tanmateix i respecte de l'aplicabilitat de l'Ordenança, aquesta no qualifica les infraccions que de les conductes que prohibeix, sinó que simplement les subdivideix amb Lleus, Greus i Molt greus sense especificar quines conductes estan incloses en cada grup, de forma que la seva qualificació queda al criteri de l'Administració, la qual cosa no resulta acord amb el principi de taxativitat en tant que no garanteix mínimament la seguretat jurídica dels ciutadans, els que ignoren les conseqüències que han de seguir-se de la realització d'una conducta genèricament tipificada com a infracció administrativa. L'informe conclou que no és aplicable aquesta ordenança en tant no es procedeixi a la seva modificació en el sentit indicat.

No obstant l'anterior, només resulta necessari qualificar les infraccions de les normes contingudes en el capítol relatiu a la protecció del medi ambient, ja que les altres conductes tenen una normativa especifica en base a la qual es pot qualificar la seva infracció.

Per aquests motius, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes i qualificant les infraccions de les conductes regulades en el Capítol VIII.

Article Un. S'afegeix l'article 54 bis de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27/01/2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017)amb el següent contingut:

Article 54 bis.-

Les infraccions de les conductes que estiguin tipificades dins aquest Capítol es consideraran greus.

Article Dos. Es modifica l'article 86 de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27/01/2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017) , que passarà a tenir el següent contingut:

Article 86.- Infraccions.

1.- Les infraccions assenyalades en aquesta ordenança es graduen en lleus, greus i molt greus atenent al seu contingut o al seu rebuig cívic:

- LLEUS

- GREUS

- MOLT GREUS

Article Tres.- S'afegeix l'article 86 bis de l'Ordenança municipal de policia i bon govern (BOIB nº 12 de 27/01/2001; BOIB nº 106 de 21/07/2012; BOIB nº 90 de 3 de juliol de 2014; BOIB nº 95 de 3 d'agost de 2017; BOIB nº 42 de 8 d'abril de 2017) amb el següent contingut:

Article 86 bis.- Sancions.

Les sancions motivades per les infraccions a aquesta ordenança seran les que a continuació es determinen:

a) Per a les infraccions lleus, multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Per a les infraccions greus, multa de 751.-€ a 1.500.-€.

c) Per a les infraccions molt greus, multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€.

6. PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA VENDA AMBULANT EN EL TERME DE SANTA MARGALIDA (BOIB Nº 33 DE 7/03/2015)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb el principi de proporcionalitat establert a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la quantia de les sancions no pot resultar més beneficiosa per l'infractor que el compliment de la norma.

Actualment, les sancions imposades per a la comissió de les infraccions regulades en aquesta ordenança és molt baixa, de forma que pot suposar la vulneració d'aquest principi.

Per aquest motiu, es considera necessari procedir a la seva modificació, incrementant únicament les quanties mínimes de les sancions de multa previstes.

Article Un. Es modifica l'article 25 del reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de santa margalida (BOIB nº 33 de 7/03/2015) , que passarà a tenir el següent contingut:

Article 25.- Tipologia de les sancions i sancions aplicables:

1.- A les infraccions recollides als articles anteriors, s'hi podran aplicar les següents sancions, segons la tipificació que es recull a continuació:

a. Sancions pecuniàries:

a) Per a les infraccions lleus, multa de 100.-€ a 750.-€.

b) Per a les infraccions greus, multa de 751.-€ a 1.500.-€

c) Per a les infraccions molt greus, multa de 1501.-€ fins a 3.000.-€.

b. De manera compatible amb la sanció pecuniària, i atenent la rellevància de la pertorbació causada en el normal funcionament del servei, podrà imposar-se la privació a l'infractor de la possibilitat d'exercir la venda no sedentària durant un termini específic.

c. Revocació de l'autorització concedida amb la consegüent cessació definitiva de l'activitat, que serà aplicable per:

- En els casos de l'article 14 de la present Ordenança.

  • Transcórrer el termini màxim per al pagament de la taxa.
  • Quan es presentin les circumstàncies de reincidència o reiteració, quan el venedor no sedentari hagués estat objecte prèviament de dues sancions fermes en via administrativa.
  • En cas d'amenaces o agressions a l'autoritat municipal, els seus agents o l'encarregat del mercat.
  • Per la comissió d'una infracció considerada molt greu.

2. Amb caràcter accessori, podrà imposar-se l'abonament de les despeses de reparació que s'haguessin ocasionat, i la intervenció dels béns, quan procedís per la naturalesa dels fets.

3. Com a mesura cautelar, es podran confiscar les mercaderies.”

Contra el present Acordo es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

  

Santa Margalida, amb data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El batle

Joan Monjo Estelrich