Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 589610
Aprovació definitiva de l'expedient 8398/2021 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de la modificació de crèdit per transferència finançat amb baixa d'altres aplicacions, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària del dia 09 de novembre de 2021, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del què disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s'aprova el Text Refós de la lleu reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

PROGRAMA

ECON.

NOM PARTIDA

RECURSOS

APLICACIONS

0110

9130000

AMORTITZACIONS

192.199,83

 

3200

2270600

ESTUDIS I FEINES T.

137.335,00

 

3214

2270600

ESTUDIS I FEINES T.

39.000,00

 

3380

2269900

FESTES

 

30.550,00

9200

2260400

DESPESES JURÍDIQUES

 

17.797,22

3330

2210000

ENERGIA ELÈCTRICA

 

2.000,00

9200

2160000

MANTEN. PROGRAM.

 

25.990,80

2301

2270600

CONTR. RESIDÈNCIA

 

25.000,00

1692

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

30.000,00

1640

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

12.000,00

1692

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

9.379,92

1700

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

9.528,75

1692

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

20.571,94

9200

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

10.000,00

9200

2269901

DESP. ESPEC. FUNC.

 

5.492,69

9200

1210300

RETRIB. COMPLEM.

 

126.700,00

3300

1210300

RETRIB. COMPLEM.

 

12.150,00

3370

1210300

RETRIB. COMPLEM.

 

9.873,51

1640

1210300

RETRIB. COMPLEM.

 

12.500,00

9200

2260100

ATT. PROTOC.

 

9.000,00

TOTAL

 

 

368.534,83

368.534,83

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El batle- president

Carlos Simarro Vicens