Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 591397
Aprovació definitiva 15a Modificació de crèdit: Transferència de crèdits diferent àrea de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient núm. 2427/2021 de modificació pressupostària en la modalitat de Transferència de crèdit de diferent àrea que no afecten baixes ni altes de crèdits de personal, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

ALTES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Aplicació pressupostària

Concepte

Euros

3230

13000.02

Diferència regularització salaris auxiliars

5.000,00

3231

22100.01

Subministrament electricitat centre escolars

10.000,00

3420

22100.01

Subministrament electricitat poliesportiu

12.000,00

3420

22100.02

Subministrament electricitat piscines

8.000,00

0111

91300.01

Cajamar: Préstec 1649008082

8.416,93

TOTAL ALTES

43.416,93

BAIXES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Aplicació pressupostària

Concepte

Euros

1522

13000.01

Laboral fix. Neteja centres públics

18.416,93

1621

22700.01

Servei de recollida de fems en contenidors

5.000,00

1623

22700.03

Serveis d'incineració

10.000,00

9290

50000.01

Fons de contingència

5.000,00

9430

46701,01

Consorci d'Informàtica Local de Mallorca

5.000,00

TOTAL BAIXES

43.416,93

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa a l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Sa Pobla, 1 de desembre de 2021

El batle

Llorenç Gelabert Crespí