Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 593586
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 19/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 19/2021 per crèdit extraordinari i suplement, aprovada pel Ple en sessió de 26 d'octubre de 2021, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada:

Partides que augmenten:

Pro.

Eco.

Descripció

Import

342

622018

NOUS ACCESSOS AL POLIESPORTIU DE SA COMA

210.000,00

3322

625003

EQUIPAMENT ARXIU MUNICIPAL

250.000,00

3322

632011

REFORMA ARXIU MUNICIPAL

450.000,00

132

624005

ADQUISICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT

45.000,00

132

624005

ADQUISICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT

45.000,00

450

740000

APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALS. INFRAESTRUCTURES

75.000,00

1532

619012

REURBANITZACIO CARRER NOU

350.000,00

231

632012

AMPLIACIÓ TERCERA EDAT

800.000,00

231

221050

COMPRES ALIMENTS

25.000,00

231

226800

ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS

25.000,00

231

227113

CONVENI C.DIA/ SAD / MENJA A DOMICILI

110.000,00

342

212001

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

50.000,00

Partides que disminueixen:

Pro.

Eco.

Descripció

Import

231

622004

CONSTRUCCIÓ RESIDENCIA

2.225.000,00

011

913000

AMORT PREST. A MIG I LLARG PLAÇ

210.000,00

 

Sant Llorenç des Cardassar, 2 de desembre de 2021

El batle

Pep Jaume Umbert