Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 592937
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent transcorregut trenta (30) dies hàbils d'exposició al públic de l'expedient relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l'exposició de la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 124 de data 9 de setembre de 2021, i no constant-hi la presentació de reclamació en aquesta Entitat, una vegada donat compte al Ple del Consell de Formentera de data 25 de novembre de 2021 de l'aprovació definitiva, en compliment del que preveu l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat definitivament aprovada la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el text de la qual és el següent:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 Capítol I Disposició general

 Article 1

 D'acord amb l'article 15, en relació a l'article 59.1, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell continuarà exigint l'impost sobre vehicles de tracció mecànica d'acord amb les normes reguladores de l'impost contingudes en la citada Llei, amb les altres disposicions legals i reglamentàries que la complementen, així com per aquesta Ordenança fiscal.

 

Capítol II Naturalesa i fet imposable

 Article 2

 1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualssevol que en siguin la classe i la categoria.

 2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics corresponents i mentre no n'hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

 3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del model, poden rebre excepcionalment l'autorització per circular en ocasió d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.

 

 Capítol III Exempcions i bonificacions

 Article 3

 1. Estan exempts d'aquest impost: 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, de les oficines consulars, dels agents diplomàtics i del personal funcionari consular de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seu personal funcionari o membres amb estatut diplomàtic. 

c) Els vehicles, d'acord amb el que disposen tractats o convenis internacionals. 

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant pel que fa als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com pel que fa als destinats al seu transport. 

En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció no podran gaudir-ne per a més d'un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consideren persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi les nou places, inclosa la del conductor o conductora. 

g) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin de la cartilla d'inspecció agrícola. 

2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 d'aquest article, les persones interessades han de demanar-ne la concessió, indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Quan aquest benefici es declara, l'Administració municipal ha d'expedir un document que n'acrediti la concessió. 

A més, i pel que fa a l'exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra e) de l'apartat anterior, la persona interessada haurà d'aportar el certificat de la discapacitat atorgat emès per l'òrgan competent i justificar la destinació del vehicle. 

Article 4 

Els vehicles que amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, estiguin exempts de l'impost per aplicació de la redacció anterior de l'article 93.1.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que no compleixen els requisits fixats per l'exempció en la nova redacció donada per la inicialment esmentada Llei a dit precepte, continuaran tenint dret a l'aplicació de l'exempció prevista en la redacció anterior del citat precepte, sempre que el vehicle mantingui els requisits fixats per a tal exempció. 

Article 5 

1. Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclusivament fonts d'energia no contaminant podran gaudir d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost. A tal efecte, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal en el període d'un mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró de cobrament, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'impost. 

2. Els vehicles híbrids podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost. A tal efecte, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal en el període d'un mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró de cobrament, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'impost. 

3. Tindran una bonificació d'un 100% de la quota de l'impost, els vehicles declarats històrics.  La reducció de la totalitat de la quota de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aquells vehicles considerats de caràcter històric pel Reglament de Vehicles Històrics (Reial Decret 1247/1995) es tramitarà prèvia sol·licitud de la persona interessada. Poden ser bonificats únicament els vehicles amb matrícula històrica tipus H-0000-BBB, segons la classificació de la Direcció General de Trànsit, que compleixin amb la totalitat dels següents requisits: 

a) La prèvia inspecció en laboratori oficial acreditat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

b) Resolució favorable de catalogació de el vehicle com a històric, dictada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

c) Inspecció tècnica, prèvia a la seva matriculació, efectuada en una estació d'ITV de la província de la persona interessada.

d) Matriculació del vehicle com a històric a la Prefectura Provincial de Trànsit de el domicili de la persona interessada. 

4. No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament previstos a les normes de rang de Llei o les derivades de l'aplicació dels tractats internacionals. 

 

Capítol IV Subjectes passius

 Article 6 

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 

2. Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, hauran de satisfer l'impost en aquest Consell quan el domicili que consti en el permís de circulació del vehicle estigui en el terme municipal de Formentera. 

Article 7 

Respecte a les persones responsables del tribut, se sotmetrà al que disposa la Llei general tributària i totes les altres disposicions que li siguin d'aplicació. 

 

Capítol V Base imposable

 Article 8 

1. La base imposable dels vehicles que tot seguit se citen, constituïda per la magnitud en unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals s'aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent:

 a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.

b. Per a autobusos, el nombre de places.

c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.

d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.

e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada. 

2. Per a ciclomotors, el deute tributari vendrà determinat per una quantitat fixa. 

 

Capítol VI Quota tributària

 Article 9 

1. De conformitat amb el previst a l'article 95 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el coeficient d'increment sobre el quadre de tarifes vigents queda fixat en dos (2). Les quotes tributàries figuren a l'annex d'aquesta Ordenança. 

2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l'aplicació de les tarifes, s'hauran de tenir en compte les següents regles: 

a. A l'efecte d'aquest impost, el concepte de las diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes serà el que recull l'Ordre de 16 de juliol de 1984. 

b. En tot cas, la rúbrica genèrica de “Tractors”, a què es refereix la lletra d) de les esmentades tarifes, comprèn els “tractocamions” i els “tractors d'obres i serveis”. 

c. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb el que disposa l'article 260 del codi de circulació. 

d. Els “vehicles mixtos“, definits en el número 26 de l'annex al RDL 339/1990 (Llei de trànsit, circulació i seguretat vial), es classificaran, a efectes de l'aplicació de les tarifes de l'impost, d'acord amb els següents criteris: 

a) Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.

b) Com a camions, si el vehicle està autoritzat a transportar més de 525 kg de càrrega útil. 

 

Capítol VII Període impositiu i meritació

 Article 10 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels casos de primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeixi l'esmentada adquisició. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle. 

 

Capítol VIII Gestió de l'impost

 Article 11 

1. A l'efecte del que disposa ‘article 98.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es consideraran com a instruments acreditatius del pagament de l'impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciades de cobrament per la recaptació municipal o les seves entitats col·laboradores. 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles, els subjectes passius presentaran a les dependències municipals de Gestió Tributària, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data d'adquisició, una declaració/liquidació segons el model determinat per aquest Consell, la qual contindrà els elements imprescindibles de la relació tributària per a la liquidació procedent, així com la seva realització. S'hi acompanyarà la documentació original acreditativa de la seva compra, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o número d'identificació fiscal del subjecte passiu. 

3. Simultàniament a la prestació de la declaració/liquidació a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota resultant. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre l'oficina gestora no comprovi que s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost. 

4. Qui sol·liciti la matriculació d'un vehicle, haurà de presentar al mateix temps a la Direcció Provincial de Trànsit, en exemplar triplicat, l'esmentada declaració/liquidació que acrediti el pagament de l'impost o la seva exempció, degudament diligenciada de cobrament per la Tresoreria Municipal, o revisada per les Oficines de Gestió Tributària, respectivament. 

Un cop resolt favorablement l'expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, es trametrà a aquest Consell un exemplar del document al·ludit, segellat per la Direcció de Trànsit, amb indicació de la data de presentació i la matrícula del vehicle.

5. Les persones titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Direcció Provincial de Trànsit la seva reforma, sempre que alteri la seva classificació a efectes d'aquest impost, així com també en el cas de transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa de dits vehicles, hauran d'acreditar prèviament davant la Direcció Provincial de Trànsit el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per dit concepte, vençuts, liquidats, presentats a cobrament i no prescrits. S'exceptua de la referida obligació el fet d'acreditar el supòsit de baixes definitives de vehicles de quinze o més anys d'antiguitat. 

6. En tots els casos prevists a l'apartat anterior del present article, els subjectes passius hauran de presentar davant la Direcció Provincial de Trànsit declaració a efectes d'aquest impost, d'acord amb el model establert o que s'estableixi en un futur. 

7. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de pagament que estableixi cada any el Consell. 

8. En el supòsit regulat a l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es trobin inscrits en el corresponent Registre Públic, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. 

9. El padró o matrícula de l'impost s'exposaran al públic en un termini de 15 dies perquè les persones interessades legítimes puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

Article 12 

El disposat a l'article anterior sobre la gestió de l'impost, s'entendrà modificat quan normes de rang superior disposin una altra cosa.

 

Capítol IX Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOIB i romandrà efectiva fins que sigui modificada o derogada, d'acord amb l'establert a l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Disposició transitòria 

Podran gaudir de la bonificació del 100% de la quota de l'impost, els vehicles que ja tenien concedida aquesta bonificació prèviament a l'aprovació d'aquesta modificació de l'ordenança fiscal, sempre que la titularitat del vehicle no canviï i aquest sigui destinat a ús particular. 

 

Annex impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Tarifes vigents a partir de l'1 de gener del 2012 

Classe de vehicle i potència

A) TURISMES

Quota (€)

De menys de 8 cavalls fiscals

25,24

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

68,16

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

143,88

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

179,22

De 20 o més cavalls fiscals

224,00

B) AUTOBUSOS

 

De menys de 21 places

166,60

De 21 a 50 places

237,28

De més de 50 places

296,60

C) CAMIONS

 

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

84,56

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

167,66

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil

237,28

De més de 9.999 kg de càrrega útil

296,60

D) TRACTORS

 

De menys de 16 cavalls fiscals

35,34

De 16 a 25 cavalls fiscals

55,54

De més de 25 cavalls fiscals

166,60

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ESTIRATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

35,34

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

55,54

De més de 2.999 de càrrega útil

166,60

F) ALTRES VEHICLES

 

Ciclomotors

8,84

Motocicletes fins a 125 cc

8,84

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

15,14

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

30,30

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

60,58

Motocicletes de més de 1.000 cc

121,16

La qual cosa es fa pública, per a general coneixement,

Formentera, 1 de desembre de 2021

La  presidenta Ana Juan Torres