Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 11906 - Pàgines 47412-47413

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11973 - Pàgines 47414-47415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 11974 - Pàgines 47416-47417

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, del local núm. 8 de l’edifici Naorte al carrer Blaise Pascal núm. 3, del Parc Bit, per part de la Fundació Balear d’Innovació, per ubicar la seu del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (Exp. SP 115/2021)

    Número d'edicte 11895 - Pàgines 47418-47419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2021 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 11976 - Pàgines 47420-47421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de centre d’atenció telefònica, sistemes i comunicacions i CAU, i de l’àrea d’innovació per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

    Número d'edicte 11982 - Pàgines 47422-47424

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la direcció general d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 23 de novembre de 2021 relativa al procés de selecció de l’operadora que gestionarà el servei de retirada i eliminació dels cadàvers dels animals generats a les explotacions ramaderes de Mallorca, en el marc dels 43º, 44º y 45º Plans Nacionals d’Assegurances Agràries Combinades (Plans 2022, 2023 i 2024), i per la qual s’estableixen les condicions i requisits tècnics mínims a complir per les operadores que optin a fer la gestió esmentada

    Número d'edicte 11990 - Pàgines 47425-47433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 27 i 29 d’octubre i els dies 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 24 i 26 de novembre de 2021

    Número d'edicte 11949 - Pàgines 47434-47436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per a projectes culturals de l’any 2021

    Número d'edicte 11961 - Pàgines 47437-47448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Can Picafort (Santa Margalida). Exp. RP 7/2021

    Número d'edicte 11919 - Pàgines 47449-47450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’agost de 2021 al 31 de juliol de 2022, relatiu al contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida d’Inca i Pollença. Exp. RP 5/2021

    Número d'edicte 11921 - Pàgines 47451-47452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida de Calvià, Marratxí i Capdepera. Exp 1/2021

    Número d'edicte 11922 - Pàgines 47453-47454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, de 10 de novembre de 2021, d’aprovació de les tarifes de preus de la Unitat de Trastorns Conductuals de la Residència Can Carbonell, de Marratxí, per al període comprès entre l’1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022. Exp RP 2/2021

    Número d'edicte 11923 - Pàgines 47455-47456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021, per la qual s’aproven les tarifes per al període comprès entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a persones majors assistides a Montuïri i Sant Joan. Exp RP 3/2021

    Número d'edicte 11924 - Pàgines 47457-47458

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears de 10 de novembre de 2021, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2021 al 31 de maig de 2022, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida de Santanyí. Exp RP 4/2021

    Número d'edicte 11925 - Pàgines 47459-47460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, sobre l’aprovació dels percentatges de reducció per incompliments de condicionalitat a la campanya 2019, d’acord amb el Reial Decret 1078/2014 de 19 de desembre, per al qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de recolzament al sector vitivinícola

    Número d'edicte 11969 - Pàgines 47461-47473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa i es trasllada el crèdit que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes corresponents als anys 2018-2022 per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca

    Número d'edicte 11945 - Pàgines 47474-47475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual es resol la destrucció de tretze embarcacions tipus pasteres i la pública subhasta de deu motors declarats abandonats per aquest ens públic

    Número d'edicte 11889 - Pàgina 47476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per la compensació de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2017-2019

    Número d'edicte 11850 - Pàgines 47477-47480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats

    Número d'edicte 11851 - Pàgines 47481-47484

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, es reconeix l'obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2018-2020

    Número d'edicte 11853 - Pàgines 47485-47488

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2019-2021

    Número d'edicte 11854 - Pàgines 47489-47492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 11857 - Pàgines 47493-47500

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 11858 - Pàgines 47501-47518

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució d’aprovació definitiva del projecte de reforç de ferm i dotació d'eix cívic a la carretera Ma-6100, del PK 8+300 al PK 13+200, tram Ses salines - Colònia de Sant Jordi, Clau 17-13.0-RF

    Número d'edicte 11998 - Pàgines 47519-47523

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de les subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca en el 2021 en règim de concurrència no competitiva. (LINIA 2)

    Número d'edicte 11908 - Pàgines 47524-47529

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de delegació de signatura de determinades actuacions en nom i representació de menors amb mesura de guarda provisional, guarda voluntària o tutela

    Número d'edicte 11917 - Pàgines 47530-47532

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 22 de novembre 2021, relativa a la concessió per al mes d’octubre de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 11996 - Pàgines 47533-47538

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament de Santa María del Camí

    Número d'edicte 11994 - Pàgines 47539-47540

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts ADV 2021 (exp. 3201-2021-000001)

    Número d'edicte 11981 - Pàgines 47541-47542

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de mobilitat - Convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2022

    Número d'edicte 11932 - Pàgines 47543-47546

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat.- Secció de Transports.- Modificació de Resolució complementària sobre torns de treball del servei municipal d’ autotaxi entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022

    Número d'edicte 11948 - Pàgina 47547

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021-2022, a centres de fora de l’illa

    Número d'edicte 11963 - Pàgines 47548-47555

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització al primer cicled’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 21/22)

    Número d'edicte 11964 - Pàgines 47556-47564