Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 572937
Resolució del Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, sobre l’aprovació dels percentatges de reducció per incompliments de condicionalitat a la campanya 2019, d’acord amb el Reial Decret 1078/2014 de 19 de desembre, per al qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de recolzament al sector vitivinícola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

FONAMENTS DE DRET

El Reglament 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comú, estableix en el Títol VI les normes de condicionalitat que hauran d'aplicar-se a partir del 1 de gener de 2019.

El Reglament Delegat 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, per al qual se completa el Reglament 1306/2013, estableix en el seu títol IV una base harmonitzada per al qual càlcul de les penalitzacions derivades de la condicionalitat.

El Reglament d'Execució 809/2014, de 17 de juliol de 2014, per al qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1306/2013, estableix les normes tècniques i de procediment en relació amb el càlcul i aplicació de les penalitzacions.

L'article 3 del Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, per al qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de recolzament al sector vitivinícola, estableix que els beneficiaris als que es refereix l'article 1 hauran de complir les normes de condicionalitat que figuren a l'Annex I d'aquest Reial Decret i les normes en matèria de bones condiciones agràries i mediambientals de la terra establertes a nivell nacional a l'Annex II

FETS

En els controls, realitzats durant el 2019 per a verificar l' incompliment de les normes de condicionalitat establertes en el Reial Decret 1078/2014, així com en altres controls realitzats per al qual control de normativa sectorial específica, s'han detectat incompliments de la condicionalitat a certes explotacions.

La Circular del FEGA núm. 3/2019, “Condicionalitat. Pla nacional de controls i criteris per a l'aplicació de les penalitzacions”, estableix el sistema de reduccions i exclusions a aplicar per als casos d'incompliments de condicionalitat en l'any 2019.

La Secció de controls d'ajudes directes PAC ha elaborat un informe de control en el que se descriuen i valoren els incompliments detectats. Aquets incompliments han estat comunicats als titulars afectats.

Posteriorment la Secció de controls, a la vista de tots els incompliments detectats estableix el percentatge de reducció a aplicar per a cada expedient.

En el cas dels 110 titulars als que se refereix la present Resolució, els incompliments detectats en l'explotació suposen l'aplicació de reduccions, tal i com s'indica en l'article 8 del Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre

Atès el que estableix el Decret 45/2005, de 29 d'abril, pel qual es determina l'òrgan competent en matèria de control de la condicionalitat de les ajudes directes de la política agrària comuna.

Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), segons el qual l'objecte del FOGAIBA és, entre d'altres coses, executar la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la PAC i del fons procedents de l'instrument Financer d'Ordenació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres règims d'ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.

Vist els apartats 36.3, 44 i 45 de l'annex de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria, per a l'any 2019, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia

Per tant i vista la Proposta de Resolució del Cap de servei d'Ajudes Directes PAC del FOGAIBA, de data 29 d'octubre de 2021:

RESOLC

1. Aprovar per als 110 titulars relacionats a l'Annex adjunt, les reduccions de l'import global dels pagaments directes i de determinades primes anuals de desenvolupament rural, que s'hagin concedit o s'hagin de concedir per les sol·licituds d'ajuda presentades en el transcurs de l'any civil 2019, i dels pagaments en virtut de determinats programes de recolzament al sector vitivinícola.

Aquestes reduccions son conseqüència de la determinació d'incompliments dels requisits de condicionalitat, establerts en el Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre. 

A l'Annex adjunt en aquest informe s'indiquen, per a cadascun dels 110 titulars, els incompliments detectats, amb el seva valoració i el percentatge total de reducció a aplicar

2. PUBLICAR al BOIB la present resolució, amb indicació de que contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la  Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableix l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, 10 de novembre de 2021

El vicepresident del FOGAIBA Fernando Fernández Such

 

DNI

Códi línia

Línia

% de penalització

41331682S

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

41331682S

1

Pagament verd

5

41340063R

1

Pago Básico

1

41340063R

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41340063R

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41373154H

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41373154H

1

Pago Básico

3

41373154H

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41374350H

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41374350H

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41382174E

1

Pago Básico

100

41382174E

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

100

41382174E

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

100

02846026Y

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

1

02846026Y

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

02846026Y

1

Pago Básico

1

02846026Y

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

02846026Y

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

02846026Y

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

1

18221269W

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

3

18221269W

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

18221419Z

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

18221419Z

1

Pago Básico

3

18225344Y

1

Pago Básico

1

18225344Y

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

18225344Y

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

18233783G

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

18233783G

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

18233783G

1

Pago Básico

3

26483402Y

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

26483402Y

1

Pago Básico

3

37334823G

1

Pago Básico

3

37334823G

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

37334823G

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

37337113V

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

37337113V

1

Pago Básico

1

37339192A

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

37339192A

1

Pago Básico

3

37339504Q

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

37339504Q

1

Pago Básico

3

41117231Q

9040011

Pago de Producción Integrada. Convocatoria 2016

1

41117231Q

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41117231Q

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41117231Q

1

Pago Básico

1

41311528D

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41311528D

1

Pago Básico

3

41311528D

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41321283N

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41321283N

1

Pago Básico

3

41321283N

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41321283N

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41322232H

1

Pago Básico

9

41322232H

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

9

J07705155

303

Ayuda al Vacuno de Leche en función del número de animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

J07705155

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

J07705155

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

J07705155

1

Pago Básico

1

J07705155

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

J07722762

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

J07722762

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

J07722762

9040013

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2016

1

J07722762

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

J07722762

1

Pago Básico

1

J07722762

9040006

Pago Pastos para el aprovechamiento de la ganadería ecológica. Convocatoria 2015

1

J16502320

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

J16502320

1

Pago Básico

3

J16502320

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

J57050486

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

J57050486

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

J57050486

1

Pago Básico

3

J57050486

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

J57050486

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

J57050486

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

3

J57107153

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

J57107153

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

J57107153

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

J57107153

1

Pago Básico

5

J57107153

9040011

Pago de Producción Integrada. Convocatoria 2016

5

J57872970

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

J57872970

303

Ayuda al Vacuno de Leche en función del número de animales y de la ubicación de las unidades de producción

3

J57872970

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

3

J57872970

1

Pago Básico

3

Q5750018C

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

1

Q5750018C

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

1

Q5750018C

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

Q5750018C

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

Q5750018C

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

Q5750018C

1

Pago Básico

1

Q5750018C

9040006

Pago Pastos para el aprovechamiento de la ganadería ecológica. Convocatoria 2015

1

Q5750018C

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

V07226335

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

V07226335

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

V07226335

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

V57051005

1

Pago Básico

10

V57051005

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

10

V57051005

202

Ayuda a los Cultivos Proteicos en función del producto declarado

10

V57051005

201

Ayuda al Cultivo del Arroz

10

V57051005

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

10

V57051005

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

10

V57051005

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

10

V57051005

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

10

V57051005

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

10

V57175135

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

V57175135

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

V57175135

1

Pago Básico

3

V57529646

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

V57529646

202

Ayuda a los Cultivos Proteicos en función del producto declarado

1

V57529646

1

Pago Básico

1

V57779761

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

V57779761

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

V57779761

6

Pago para Jóvenes Agricultores

1

V57779761

1

Pago Básico

1

V57779761

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

V57779761

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B57471021

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

B57471021

9040019

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2018

1

B57597767

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

B57597767

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B57597767

1

Pago Básico

1

B58710351

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

3

B58710351

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

B58710351

1

Pago Básico

3

B58710351

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

B81322828

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

1

E07705163

303

Ayuda al Vacuno de Leche en función del número de animales y de la ubicación de las unidades de producción

5

E07705163

1

Pago Básico

5

E07705163

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

E07705163

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

E07709041

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

E07709041

1

Pago Básico

1

E07709041

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

E07709041

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

E07709041

303

Ayuda al Vacuno de Leche en función del número de animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

E07712573

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

E07712573

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

E07712573

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

E07712573

1

Pago Básico

1

F07330426

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

F07330426

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

F07330426

1

Pago Básico

3

F07330426

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43190278G

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43190278G

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43190278G

1

Pago Básico

3

43209987W

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

3

43209987W

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

43209987W

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

3

43209987W

9040019

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2018

3

43209987W

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

44327002E

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

44327002E

1

Pago Básico

3

44327002E

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

44328864K

1

Pago Básico

5

44328864K

6

Pago para Jóvenes Agricultores

5

44328864K

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

44328864K

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

44328864K

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

5

44328864K

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78172254S

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78180140N

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

78180140N

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78180140N

1

Pago Básico

1

78184216V

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

78184216V

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78184216V

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

5

78184216V

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78184216V

1

Pago Básico

5

78186855B

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

78186855B

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78186855B

1

Pago Básico

1

78190525R

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78190525R

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78190525R

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78190525R

1

Pago Básico

5

78192021W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78192021W

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78192021W

1

Pago Básico

5

78192887V

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78192887V

1

Pago Básico

5

78194250T

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78194250T

1

Pago Básico

5

78194250T

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78198665E

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

1

78198992G

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

78198992G

9040012

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2016

5

78198992G

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78198992G

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

5

78198992G

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

5

78198992G

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78198992G

1

Pago Básico

5

78198992G

9040006

Pago Pastos para el aprovechamiento de la ganadería ecológica. Convocatoria 2015

5

78203521W

1

Pago Básico

5

78203521W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

78207001D

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

78207001D

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78207001D

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78207001D

1

Pago Básico

1

78208340Z

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

78208340Z

9040003

Pago Protección de variedades autóctonas en riesgo de erosión genética. Convocatoria 2015

1

78208340Z

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

1

78208340Z

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

78208340Z

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78208340Z

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

78208340Z

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

1

78208340Z

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78208340Z

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

1

78208340Z

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78208340Z

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78208340Z

9040006

Pago Pastos para el aprovechamiento de la ganadería ecológica. Convocatoria 2015

1

78208340Z

204

Ayuda a las Legumbres de Calidad

1

78208340Z

1

Pago Básico

1

78208688V

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

4

78208688V

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

4

78208688V

9040006

Pago Pastos para el aprovechamiento de la ganadería ecológica. Convocatoria 2015

4

78208688V

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

4

78208688V

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

4

78208688V

9040003

Pago Protección de variedades autóctonas en riesgo de erosión genética. Convocatoria 2015

4

78208688V

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

4

78212058Y

1

Pago Básico

1

78212058Y

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78212058Y

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

78212058Y

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

1

78212058Y

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

78212058Y

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

78218099K

1

Pago Básico

3

78218099K

6

Pago para Jóvenes Agricultores

3

78218099K

202

Ayuda a los Cultivos Proteicos en función del producto declarado

3

78218099K

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

78218099K

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

78218099K

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

78219055B

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

9

78219055B

1

Pago Básico

9

78219055B

6

Pago para Jóvenes Agricultores

9

78219055B

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

9

78219055B

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

9

78219128S

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78219128S

9040001

Pago de Producción Integrada. Convocatoria 2015

5

78447639K

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

78447639K

1

Pago Básico

5

78447639K

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

A08279945

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

B07547086

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

B07547086

9040012

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2016

3

B07547086

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

B07547086

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

B07547086

1

Pago Básico

3

B07548878

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

B07548878

303

Ayuda al Vacuno de Leche en función del número de animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

B07548878

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B07548878

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

B07585342

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B07585342

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

B07585342

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

B07585342

1

Pago Básico

1

B07585532

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B07585532

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

B07585532

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

B07585532

1

Pago Básico

1

B07748254

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

B07748254

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

B07748254

1

Pago Básico

3

B20923819

1

Pago Básico

3

B20923819

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

B20923819

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

B57163412

1

Pago Básico

5

B57163412

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

B57163412

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

B57163412

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

B57163412

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

43051147T

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43051147T

1

Pago Básico

3

43051147T

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43051147T

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43051147T

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43051147T

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

3

43051147T

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43067791S

1

Pago Básico

1

43067791S

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

43067791S

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43067791S

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43072549N

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43072549N

1

Pago Básico

3

43073701Z

1

Pago Básico

3

43073701Z

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43073701Z

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43079669W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

43079669W

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43079669W

1

Pago Básico

1

43108922E

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43108922E

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

43108922E

1

Pago Básico

1

43108922E

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43108922E

6

Pago para Jóvenes Agricultores

1

43119226E

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

43119226E

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43119226E

1

Pago Básico

1

43119226E

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

43121598W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43121598W

1

Pago Básico

3

43121598W

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

3

43121598W

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

3

43121598W

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

43121598W

6

Pago para Jóvenes Agricultores

3

43133290X

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

43133290X

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

43133290X

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

5

43133290X

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

43133290X

1

Pago Básico

5

43172452A

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43172452A

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43172452A

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43172452A

1

Pago Básico

3

41402208T

1

Pago Básico

1

41402208T

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41402208T

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41403243T

1

Pago Básico

1

41416738V

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41457743J

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

41457743J

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41515802C

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41515802C

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41515802C

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41515802C

1

Pago Básico

3

41521326R

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41521326R

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41521326R

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41521326R

6

Pago para Jóvenes Agricultores

3

41521326R

1

Pago Básico

3

41521898K

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41521898K

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

1

41521898K

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

41521898K

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41521898K

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

41521898K

1

Pago Básico

1

41523295S

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

1

41523295S

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41523295S

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41523295S

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41523295S

6

Pago para Jóvenes Agricultores

1

41523295S

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41523295S

1

Pago Básico

1

41536082Z

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41536082Z

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41536082Z

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

41536082Z

202

Ayuda a los Cultivos Proteicos en función del producto declarado

1

41536082Z

6

Pago para Jóvenes Agricultores

1

41536082Z

1

Pago Básico

1

41570816H

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

41570816H

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41570816H

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41731134A

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

41731134A

1

Pago Básico

5

41734268D

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

41734268D

1

Pago Básico

5

41734268D

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

41736390S

9040012

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2016

3

41736390S

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

41736390S

1

Pago Básico

3

41736390S

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

3

41736390S

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

41739614L

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

41739614L

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

41739614L

1

Pago Básico

1

41739614L

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

42945063S

1

Pago Básico

3

42945063S

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

42951558R

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

42951558R

1

Pago Básico

5

42952395X

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

42952395X

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

42952395X

1

Pago Básico

3

42953269X

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

42953269X

1

Pago Básico

3

42953269X

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

42953269X

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

42973457G

9040003

Pago Protección de variedades autóctonas en riesgo de erosión genética. Convocatoria 2015

5

42973457G

1

Pago Básico

5

42973457G

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

5

42973457G

301

Ayuda a las Vacas Nodrizas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

42973457G

302

Ayuda al Vacuno de Cebo en función del origen de los animales y de la ubicación de las unidades de producción

5

42973457G

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

5

42973457G

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

42973680C

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

9

42973680C

9040005

Pago Mantenimiento del sistema de producción ecológica. Agricultura ecológica. Convocatoria 2015

9

42977526W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

42977526W

1

Pago Básico

5

42984518W

9040023

Pago compensatorio en zonas con limitaciones específicas. Convocatoria 2019

1

42984518W

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

42984518W

9040022

Pago Compensatorio en zonas de montaña de las Illes Balears. Convocatoria 2019

1

42984518W

305

Ayuda al Caprino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

42984518W

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

42984518W

1

Pago Básico

1

42986303Q

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

42986303Q

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

42986303Q

1

Pago Básico

1

42989807R

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

5

42989807R

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

5

42989807R

1

Pago Básico

5

42995190W

9040004

Pago Fomento de razas autóctonas en peligro de extinción. Convocatoria 2015

3

42997738C

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

6

42997738C

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

6

43009839T

1

Pago Básico

1

43009839T

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43009839T

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

1

43009839T

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

1

43017383T

308

Ayuda al ovino y caprino si mantuvo derechos especiales en 2014 y sin ha admisibles para DPB

1

43026120C

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43026120C

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43026120C

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43026120C

1

Pago Básico

3

43038113F

203

Ayuda a los Frutos de Cáscara y Algarrobas en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43038113F

2

Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

3

43038113F

304

Ayuda al Ovino en función de la ubicación de las unidades de producción

3

43038113F

1

Pago Básico

3