Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Modificació de l’Acord de la mesa del Parlament de les Illes Balears pel qual es regula la creació del tribunal de recursos contractuals del Parlament de les Illes Balears

    Número d'edicte 11903 - Pàgina 47292

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva Modificació de crèdit 17/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 11898 - Pàgines 47293-47294

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 12/2021

    Número d'edicte 11991 - Pàgina 47295

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit núm 25/2021

    Número d'edicte 11955 - Pàgina 47296

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 24-2021 de crèdits extraordinaris

    Número d'edicte 11992 - Pàgina 47297

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 26-2021 de suplement de crèdit

    Número d'edicte 11993 - Pàgina 47298

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Aprovació definitiva expedient de prescripció d'obligacions i ordres de pagament d'exercicis tancats

    Número d'edicte 11894 - Pàgina 47299

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Apróvació definitiva modificació Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 11914 - Pàgines 47300-47304

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número d'edicte 11915 - Pàgines 47305-47307

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva ordenança municipal reguladora de la utilització dels edificis municipals per a actes o activitats

    Número d'edicte 11960 - Pàgines 47308-47310

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematrogràfic

    Número d'edicte 11934 - Pàgines 47311-47314

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats a càrrec de la policia local

    Número d'edicte 11935 - Pàgines 47315-47317

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 11936 - Pàgines 47318-47321

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva de l'Expedient de Modificació al Pressupost de 2021, per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 11970 - Pàgina 47322

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a exercicis anteriors

    Número d'edicte 11972 - Pàgina 47323