Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Acord per a la formalització d’una encomana de gestió amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (en endavant, AETIB) per la tramitació administrativa de la convocatòria d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses derivades d’inversions, instal·lacions o obres de modernització o d’adaptació a criteris de competitivitat i qualitat realitzades als establiments d’entitats afectades pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup

    Número d'edicte 12949 - Pàgines 50200-50202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Manacor Seniors, SA, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a les residències Grupo 5 Inca i Grupo 5 Manacor

    Número d'edicte 12920 - Pàgines 50203-50209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears d’exclusió del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada de la reprogramació del programa operatiu FEDER 2014-2020 de Balears presentada mitjançant ofici de la Direcció General de Fons Europeus de 26 de març de 2019 (59C/2019)

    Número d'edicte 12852 - Pàgines 50210-50213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de finalització de l’avaluació d’impacte ambiental ordinària de l'expedient núm. 166a/2016,en relació al projecte d'urbanització dels sectors 4.23 i 4.24 de Sant Josep de Sa Talaia

    Número d'edicte 12853 - Pàgines 50214-50215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, R23 de data 11 de novembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 12863 - Pàgines 50216-50217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, R1, exp. 075, de data 9 de desembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 12905 - Pàgines 50218-50219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, R31 de data 11 de novembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 12906 - Pàgines 50220-50221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, R22 de data 11 de novembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 12907 - Pàgines 50222-50223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l’any 2020 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

    Número d'edicte 12865 - Pàgines 50224-50231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2019-2021, les ajudes per a inversions productives en aqüicultura

    Número d'edicte 12866 - Pàgines 50232-50242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova el règim de suplència i es designen les persones suplents de la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP

    Número d'edicte 12858 - Pàgines 50243-50244

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l’ONG Formenterers Solidaris, per a l’execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, així com d’activitats de sensibilització i assistència social bàsica al propi municipi, a Formentera per a l’any 2019

    Número d'edicte 12880 - Pàgines 50245-50248

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar per a regular la cessió temporal d'espais del Centre Administratiu i Cultural Polivalent “Casa del Poble de la Mola” i l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2019

    Número d'edicte 12881 - Pàgines 50249-50256

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció directa nominativa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2019

    Número d'edicte 12882 - Pàgina 50257

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2019

    Número d'edicte 12909 - Pàgines 50258-50262

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de data 27 de novembre de 2019 de concessió d’ajudes econòmiques, puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2019

    Número d'edicte 12839 - Pàgines 50263-50270

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de data 27 de novembre de 2019 de baixes d’ajudes econòmiques puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2019

    Número d'edicte 12840 - Pàgines 50271-50272

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació oferta d’ocupació pública per l'any 2019

    Número d'edicte 12917 - Pàgina 50273

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019 Ajuntament d'Eivissa

    Número d'edicte 12910 - Pàgina 50274

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació de l'oferta d'ocupació pública 2019 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 12896 - Pàgina 50275

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística PD 2017/2. Aprovació definitiva projecte urbanització UA 5 Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma, en els carrers Xaloc i Padua

    Número d'edicte 12904 - Pàgines 50276-50277