Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Medi ambient i Benestar Animal Contractacio servei salvament, vigilancia, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma

    Número de registre 12855 - Pàgines 50286-50287

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 828/2018 relativa al projecte de reforma d'habitatge unifamiliar, polígon 15, parcel.la 150, del terme municipal de Formentera, zona de policia

    Número de registre 9656 - Pàgina 50288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3513/2018 relativa al projecte parc solar fotovoltaic de 3,485MWP i 2,880 MW en Rotes Noves, al polígon 2, parcel·les 407 i 557 al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, a domini públic hidràulic, zona de servitud i de policia

    Número de registre 9764 - Pàgina 50289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 872/2017 relativa al projecte de soterrament d’una derivació individual a la zona de Sant Vicent de sa Cala, TM de Sant Joan de Labritja, a domini públic hidràulic, zona de servitud i de policia

    Número de registre 9953 - Pàgina 50290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 890/2016 relativa a la legalització d'edificació d'habitatge en la parcel.la 731, polígon 7, a zona de domini públic hidràulic, servitud i policia, al terme municipal de Petra

    Número de registre 10146 - Pàgina 50291

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3100/2018 relativa a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, polígon 5, parcel·la 560, al terme municipal d’Alcúdia, a zona de policia

    Número de registre 11139 - Pàgina 50292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, exp. 198 de data 11 de novembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 12915 - Pàgines 50293-50294

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R11 de data 11 de novembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 12864 - Pàgines 50295-50296

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió. Convocatòria: PIFO2018_1 Grup: Exp. núm. 016

    Número de registre 12867 - Pàgines 50297-50299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió. Convocatòria: PIFO2018_1 Grup: REMESA 8

    Número de registre 12868 - Pàgines 50300-50303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació a l’interessat de la ajuda “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2018 de data 12 de desembre de 2019, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 12869 - Pàgines 50304-50306

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm, declaració d'interès general2018/4

    Número de registre 12358 - Pàgina 50307

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del compte general de l’exercici 2018

    Número de registre 12848 - Pàgina 50308

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Pla de Desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques en el municipi de Deià

    Número de registre 12919 - Pàgina 50309

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Informació pública Pressupost General i Plantilla de l'Ajuntament des Migjorn Gran per al 2020

    Número de registre 12871 - Pàgina 50310

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial pressupost exercici 2020

    Número de registre 12847 - Pàgina 50311

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci subsanació errada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o el aprofitament especial de domini públic per cerimònies de matrimonis civils

    Número de registre 12912 - Pàgina 50312

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial del projecte tècnic integrat "Ampliació de l'oficina de turisme del Port de Pollença"

    Número de registre 12849 - Pàgina 50313

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial del Reglament del Consell de Participació Infantil i Juvenil de l’Ajuntament de Sant Josep

    Número de registre 12841 - Pàgina 50314

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2019-4043, de 16 de desembre de 2019, de la convocatòria de subvencions per a les associacions de vesins, comissions de festes, grups folklòrics i associacions culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a la realització de les següents actuacions que s’hagin celebrat dins l’any 2019 al municipi de Sant Josep de sa Talaia: organització de festes patronals, de nadal o festivitat de la barriada i festes populars

    Número de registre 12842 - Pàgines 50315-50316

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pressupost i Plantilla 2020

    Número de registre 12903 - Pàgina 50317

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Recurs Contenciós-Administratiu

    Número de registre 12870 - Pàgina 50318

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A.

   • Comunicació tall subministrament aigua per impagament de rebuts

    Número de registre 12736 - Pàgines 50319-50321