Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de desembre de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019

    Número de registre 12874 - Pàgina 50159

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 19 de desembre per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor de la Unitat de Cures Perioperatòries de l’àrea Quirúrgica de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 12888 - Pàgines 50160-50161

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 19 de desembre de 2019 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Contractació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 12889 - Pàgines 50162-50163

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de llicenciats/ades en dret o graduat/ada en dret, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 12850 - Pàgines 50164-50171

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’Administració General, subescala tècnica, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de Formentera

    Número de registre 12851 - Pàgines 50172-50179

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret d'aprovació de les bases generals i específiques per les quals es regirà la convocatòria de les proves selectives de 15 places de Policia Local, incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2018, pel procediment extraordinari

    Número de registre 12872 - Pàgines 50180-50195

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu de persones aspirants a formar part d’una borsa de treball per a la provisió temporal l’assessors jurídics de l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 12845 - Pàgines 50196-50199