Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Proposta de resolució que esdevé resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es nomena el director del Museu de l’Educació de les Illes Balears

    Número de registre 131 - Pàgines 927-928

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de gener de 2023 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

    Número de registre 129 - Pàgina 929

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria infermera/infermer d’urgència d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019)

    Número de registre 147 - Pàgines 930-931

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 2/2023, de 9 de gener, relatiu al cessament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat

    Número de registre 138 - Pàgina 932

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 5/2023, d’11 de gener, relatiu al nomenament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat

    Número de registre 171 - Pàgina 933

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament director general de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 155 - Pàgina 934

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una (1) plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT 2022_2)

    Número de registre 111 - Pàgines 935-943

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT 2022_3)

    Número de registre 112 - Pàgines 944-952

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 4 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Portocristo de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 124 - Pàgines 953-954

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Torrent de Sant Miquel de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 125 - Pàgines 955-956

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Coll d’en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 126 - Pàgines 957-958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 4 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de So Na Monda de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 127 - Pàgines 959-960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 4 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Camp Redó de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 128 - Pàgines 961-962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061

    Número de registre 153 - Pàgines 963-964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Hospital General.

    Número de registre 159 - Pàgines 965-966

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització de Neurociències (UH0M)

    Número de registre 160 - Pàgines 967-969

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització de Digestiu (UH2M)

    Número de registre 161 - Pàgines 970-972

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases per a la convocatòria de sis places d'administratiu/administrativa funcionari/a de carrera de l'ajuntament de Capdepera mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 154 - Pàgines 973-983

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases per a la convocatòria de setze places d'auxiliar admistratiu/administrativa funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Capdepera mitjançant concurs oposició

    Número de registre 156 - Pàgines 984-993

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Procediment de selecció per cobrir la plaça de jutge/jutgessa de pau titular del municipi des Mercadal

    Número de registre 141 - Pàgina 994

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Correcció errada material de la publicació de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs excepcional de mèrits, de tres places de tècnic d’educació infantil de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, publicada en el BOIB de 10 de desembre de 2022, fascicle 261 i, de modificació publicada en el BOIB de 29 de desembre de 2022

    Número de registre 149 - Pàgines 995-997

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0017 de 5 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir tres places d’oficial 2ª personal laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 118 - Pàgines 998-1004

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0016 de data 5 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir nou (9) places d’oficial primera, personal laboral fix, de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 119 - Pàgines 1005-1012

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0014 de data 5 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir tres (3) places de personal de neteja personal laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 121 - Pàgines 1013-1019

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 13 de 2023, de 5 de gener de 2023 de maig l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir dues places d’ajudant de cuina, personal laboral fix, de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 122 - Pàgines 1020-1026

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0012 de data 05 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir sis places de treballador/a familiar, personal laboral fixe de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 123 - Pàgines 1027-1034

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0015 de 5 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir tres (3) places de peó, personal laboral fix, de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 120 - Pàgines 1035-1041