Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 27486
Resolució del director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 29 d'octubre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 140, la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d'octubre de 2022, per la qual es va convocar el procediment per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita a la unitat de de recursos humans, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061.

2. El 09 de desembre de 2022 es va publicar la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, amb la llista provisional de persones admeses, excloses i de mèrits del procediment per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita a la unitat de de recursos humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061.

3. El 27 de desembre de 2022 i una vegada transcorregut el termini per formular al·legacions i reclamacions establert, d'acord amb les bases que regulen el procediment de la convocatòria,  es va publicar la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, amb la llista definitiva de persones admeses, excloses i de mèrits del procediment per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita a la unitat de de recursos humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061.

4. El 09 de gener de 2023 i conforme amb les bases que regulen el procediment de la convocatòria,  es va publicar la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es va publicar la llista de la puntuació total definitiva i es va adjudicar, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita a la unitat de de recursos humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 a favor de la senyora Sonia Carrillo García amb el número de DNI ****4739E.

5. De conformitat amb el punt 8.4 de la convocatòria, una vegada finalitzat el procés selectiu i elevada per la Comissió de Selecció la proposta de resolució de la convocatòria amb l'adjudicació definitiva, es procedeix a resoldre la convocatòria esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a aquest efecte s'estableixin en cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tengui el títol corresponent.

2. El 28 de febrer de 2012 es va publicar en el BOIB núm. 31 el Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012).

3. El 31 de maig de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 70 l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022 relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. El punt 2 l) de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials estableix que «es deleguen en les persones titulars de les gerències territorials dels diferents centres i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears les competències següents […] l) Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar la plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita a la unitat de de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 a la senyora Sonia Carrillo García, amb número de DNI ****4739E.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Informar a la persona seleccionada que, de conformidad  con el punto 9 de la convocatoria,  disposarà d'un termini de tres dies hàbils, a partir de l'endema a la publicació en el Butlleti Oficial de les Illes Balears de la present resolución, per prendre possessió de la plaça.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma,  10 de gener de 2023

El director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 P.D. del Director general del Servei de Salut de les Illes Balears (Resolució de 11 de març de 2021, BOIB nº39/2021, de 20 de març) Eloy Villaba Ballesteros