Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 24625
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 2/2023, de 9 de gener, relatiu al cessament de la directora insular d’Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que per Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 272/2021, de 25 d'agost (BOIB núm.116 de 28-08-2021), vaig nomenar la senyora María Rosario Román Rivas directora insular d'Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat;

Atès que, d'acord amb els articles 21.1.d), 34 i 37 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, correspon a la presidència del Consell Insular, nomenar i cessar lliurement les persones titulars dels òrgans directius d'aquesta administració;

D'acord amb les atribucions que em confereix l'ordenament jurídic vigent, en particular els articles esmentats de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i l'article 94 del Reglament orgànic d'aquesta institució, en relació amb el nomenament i cessament del director insular;

RESOLC

Primer. Cessar en el càrrec de directora insular d'Habitatge, Participació ciutadana i Voluntariat, la senyora María Rosario Román Rivas.

Segon. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que s'estableix en aquest decret.

Tercer. Notificar aquesta resolució a l'interessada i al Servei de Gestió de Persones i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),per tal que tengui efectes d'ençà el mateix dia de la publicació.

Quart. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui.

 

Maó, 10 de gener de 2023

Per delegació de la presidenta

La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)