Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 20527
Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT 2022_3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir, pel sistema de promoció interna temporal,  dos (2) places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, depenent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per desenvolupar les funcions derivades de la gestió de la nòmina del personal en el Servei de Recursos Humans, posicions plaça núm.12 25055074 i plaça núm. 13 25055075.

Fonaments de dret

1.- L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei -i en els supòsits i sota els requisits que a l'efecte s'estableixin en cada servei de salut- es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o de un nivell superior, sempre que es tingui el títol corresponent.

2.- El 28 de febrer de 2012 es va publicar al BOIB núm. 31 el Pacte de 24 de febrer de 2012, pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit al BOIB núm. 36, de 8 de març de 2012).

3.- El 31 de maig de 2022 es va publicar al BOIB núm. 70 l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022 relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012,  pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

4.- El punt 2.l) de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials (BOIB núm. 39,  de 20/03/2021) estableix que «es deleguen en les persones titulars de les gerències territorials dels diferents centres i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears les competències següents [...] l) Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut».

Per tot això dicto la següent

RESOLUCIÓ

1.- Aprovar la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1) corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF), per desenvolupar les funcions derivades de la gestió de la nòmina del personal en el Servei de Recursos Humans.

2.- Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que figuren a l'Annex 1.

3.- Publicar el model de sol·licitud per participar en el procediment objecte d'aquesta convocatòria, que figura a l'Annex 2.

4.- Designar els membres de la Comissió de Selecció, que figura a l'Annex 3.

5.- Aprovar el barem de mèrits aplicable a aquesta convocatòria, d'acord amb l' indicat a l'Annex 4.

6.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'ASEF (www.asef.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Eivissa, 19 de desembre de 2022

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021) M. Carmen Santos Bernabeu

 

ANNEX 1 BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1.- Places convocades i funcions a desenvolupar.

1.1.- Es convoquen dos (2) places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), que estan vacants i sense ocupar, adscrites al Servei de Recursos Humans de l'Hospital Can Misses, Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per desenvolupar les funcions derivades de la gestió de la nòmina del personal en el Servei de Recursos Humans.

1.2.- Les funcions generals a desenvolupar per les persones seleccionades són les pròpies de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, així com totes aquelles que siguin encomanades en l'àmbit de les seves competències pels responsables del Servei de RRHH o de la Direcció de Gestió.

1.3.- Les funcions específiques a desenvolupar en els llocs de treball objecte de la present convocatòria són les que es detallen a continuació:

a) Càlculs i control manual de mitjana d'IT Covid.

b) Càlculs ITs/MAT/PAT/RIE.

c) Càlculs, seguiment i quadre de deutes pendents de personal que ja no està d' alta a l'hospital amb SSCC i Gestió Econòmica.

d) Control, seguiment i quadre de deutes entre gerències a causa del canvi d'empleats amb SSCC i Gestió Econòmica.

e) Càlcul i control de pagaments de carrera professional.

f) Les pròpies de la nòmina de cada mes, com ara: canvi de domiciliacions bancàries, introducció de dades de pagament complementari, rebut de salaris (guàrdies i atenció continuada), absentismes, cursos, càlculs de mitjana d'alliberats sindicals, notes, resolucions, retrocessions de nòmines, expedients de devolució, càlcul i revisió de càlcul de nòmina diari, treballs de quadre i punteig a través de queys i excels,  càrregues massives d'incidències, control i càlculs de venciment de triennis i serveis previs, atenció telefònica per a resolució de dubtes de nòmina.

g) Tramitació i seguiment de permisos sense sou.

h) Tramitació de certificats d'empresa per a gestions a la Seguretat Social relacionades amb prestacions econòmiques (maternitat/paternitat, esgotament incapacitat temporal, etc.).

i) Tramitació de liquidacions de retencions a la Seguretat Social.

j) Maneig de les aplicacions SILTRA i Sistema RED.

k) Maneig de l'aplicació SAP-RRHH.

l) Maneig de les aplicacions VALIB, NOTIFIC@, DIGITALIB i SHAREPOINT.

2.- Característiques de les places convocades.

2.1.- Centre de treball: Servei de RRHH de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses, Edifici J, c/ Corona s/n, 07800 Eivissa).

2.2.- Tipus de nomenament: A les persones seleccionades se'ls expedirà un nomenament de personal estatutari, en la modalitat de promoció interna temporal, d'una plaça de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa (subgrup C1).

2.3.- El règim jurídic durant el temps en què les persones seleccionades ocupin la plaça serà el següent:

a) Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la categoria d'origen.

b) Percebrà les retribucions corresponents a les funcions exercides, excepte els triennis i el complement de carrera professional, que seran els corresponents a la categoria d'origen.

c) No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o amb relació amb l'obtenció d'un nou nomenament, sense perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

3.- Requisits per participar.

3.1.- Les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i pertànyer a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi el requisit de l'apartat a), es preveu expressament que s'estengui al personal de la Gerència de l'Àrea de Salut d' Eivissa i Formentera que compleixi els requisits restants.

b) Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent.

També podran accedir els qui acreditin haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en educació secundària obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), tècnic auxiliar o equivalent.

En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

e) Acreditar coneixements de català de nivell B2 o equivalent que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

L'acreditació d'aquest requisit s'haurà d'efectuar per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears i els reconeguts per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols,  diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12/03/2013).

f) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit s'ha d'acreditar abans de la presa de possessió.

g) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria professional a la qual s' opta.

3.2.- Aquests requisits s'han de complir l'últim dia del termini per presentar sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu.

3.3.- Les persones aspirants han d' acreditar-los fefaentment en el moment de presentar les sol·licituds, llevat del requisit del punt f), que s' ha d' acreditar abans de la presa de possessió.

4.- Presentació de sol·licituds.

4.1.- Les persones interessades a participar en la selecció per cobrir les places convocades han de presentar una sol·licitud segons el model de l'Annex 2.

4.2.- El termini per presentar sol·licituds és de 10 (deu) dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.3.- La documentació requerida s'ha de presentar preferentment de forma telemàtica i en el seu defecte a través de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de l'Hospital Can Misses (ubicada a l'Edifici J, planta principal, c/ Corona, s/n d'Eivissa), o a les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol altre de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sigui quina sigui l'opció escollida per presentar la sol·licitud, es recomana enviar per e-mail el justificant del registre d'entrada al Departament de RRHH de l'Hospital Can Misses a l'adreça electrònica "rrhh@asef.com".

Les persones que participin en el procés són responsables de la veracitat de la documentació aportada i estan obligades a presentar els documents originals en qualsevol moment a requeriment de l'Administració convocant.

Els aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si és requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

5.- Documentació.

5.1.- A la sol·licitud segons el model de l'Annex 2 cal adjuntar una còpia autèntica de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats, com a mínim la que es detalla a continuació:

a) DNI o NIE. En cas de tenir la nacionalitat espanyola, el requisit serà verificat d'ofici per l'Administració, llevat que hi hagi oposició expressa de l'aspirant (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa). També es pot presentar voluntàriament el DNI en vigor. Si l'Administració no pogués comprovar el compliment d' aquest requisit ho notificarà a l'aspirant, perquè l'aporti.

b) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit a la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no ha estat expedit.

c) Còpia autèntica del títol que acrediti els coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria.

d) Justificació dels mèrits al·legats.

e) Barem segons el model de l'Annex 4, amb les caselles de la columna "AUTOBAREM" emplenades.

5.2.- Consignar dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de l'aspirant o de la persona seleccionada en el procés selectiu.

5.3.- Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà s'han de lliurar traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6.- Sistema de selecció i valoració dels mèrits.

6.1.- La selecció, en cas de concurrència, es durà a terme pel sistema de concurs de mèrits.

6.2.- El barem dels mèrits al·legats per optar a les places convocades és el que s'estableix a l'Annex 4 d'aquesta convocatòria i que es desglossa com s'indica a continuació:

I.- Experiència professional: màxim, 40 punts.

II.- Formació continuada i docència: màxim, 20 punts.

III.- Mèrits específics relacionades amb les funcions del lloc: màxim 20 punts.

IV.- Coneixements de català: màxim, 5 punts.

7.- Comissió de Selecció.

7.1.- La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears, del mateix grup professional o d'un grup superior al de les places convocades, tots amb veu i vot.

7.2.- Les persones integrants d' aquesta Comissió són les que figuren a l'Annex 3 d'aquesta convocatòria.

7.3.- Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés - i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat - si concorre alguna de les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

7.4.- Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

- Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones candidates segons el model establert en aquestes bases, desglossant la puntuació en els apartats que s'indiquen a l'apartat 6.2 i segons el barem establert a l'Annex 4.

- En cas necessari, requerir a les persones candidates que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin, en el termini i en la forma previstos, algun dels mèrits al·legats.

- Confeccionar una llista de les persones seleccionades per ordre de prelació.

- Resoldre les reclamacions presentades per les persones candidates en el termini establert i en la forma oportuna.

- Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de les persones seleccionades i de les puntuacions obtingudes.

 

8.- Procediment de selecció i resolució de la convocatòria.

8.1.- Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

a) Un cop vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà al web de l'ASEF la resolució de la directora gerent amb les llistes provisionals, que contindran el nom de les persones aspirants admeses, de les excloses -indicant la causa de la seva exclusió- i de les que han d'esmenar les deficiències de la seva sol·licitud.

b) Tota persona aspirant disposarà d'un termini de set (7) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució o esmenar deficiències (en cas que no ho faci, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i poden presentar-se per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

8.2.- Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

En els deu (10) dies hàbils següents, la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera dictarà una resolució amb la llista definitiva de persones candidates admeses i excloses –fent constar les causes de la seva exclusió-, llista que es publicarà al web de l'ASEF.

8.3.- Puntuacions provisionals dels mèrits de les persones candidates.

En els deu (10) dies hàbils següents, la Comissió de Selecció baremarà els mèrits de les persones candidates i per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, s'establirà la llista provisional de la puntuació dels mèrits reconeguts a les persones candidates, les quals disposaran d'un termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al web del ASEF, per formular reclamacions o al·legacions contra l'esmentada resolució, adreçades a la Comissió de Selecció i que poden presentar-se en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

8.4.- Puntuacions definitives dels mèrits de les persones candidates i llista de les persones seleccionades.

A proposta de la Comissió de Selecció, en els 10 dies hàbils següents s'estimaran o desestimaran les al·legacions formulades contra les puntuacions provisionals per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, en la que s'establiran les puntuacions definitives dels mèrits i la llista de les persones candidates amb la puntuació total per ordre de prelació i es publicarà al web del ASEF.

8.5.- El nomenament s'oferirà a les dos persones candidates proposades per la Comissió de Selecció que figurin amb la puntuació més alta. Si diverses persones aspirants tenen la mateixa puntuació a la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

- Amb caràcter general, tenen prioritat les dones en cas que estiguin infrarepresentades en la categoria i en la especialitat, de conformitat amb l'article 43.4. a)  de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- A continuació, qui hagi acreditat a la llista més serveis prestats dins del Servei de Salut de les Illes Balears i subsidiàriament a la resta Sistema Nacional de Salut.

- Si l' empat persisteix, el nomenament s'ofereix en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

- Si tot i així l'empat persisteix, té prioritat qui tingui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada i docència.

- Finalment, si els candidats continuen empatats, el desempat es dirimeix segons l'escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere i, finalment, qui tingui més edat.

8.6.- La resolució d'adjudicació definitiva de les places convocades es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'ASEF.

9.- Nomenament i presa de possessió.

Les persones seleccionades disposaran d'un termini de tres (3) dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears per prendre possessió de les places.

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD

Procés per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (grup C, subgrup C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT 2022_3)

Dades de la persona aspirant:

DNI / NIE :_____________________________________________________________________________________________________  

LLINATGES I NOM:_____________________________________________________________________________________________  

Dades a efectes de notificacions:

DOMICILI:_____________________________________________________________________________________________________ 

MUNICIPI:______________________________________________________________________________________________________

CODI POSTAL: _________________________________________________________________________________________________

TELÈFON:_____________________________________________________________________________________________________  

ADREÇA ELECTRÒNICA:                                                                                                

EXPOSO:

1.- Que el _______ de ______________de 2022 es va publicar al BOIB núm. _______ la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del dia 19 de desembre de 2022, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dos (2) places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de la Gerència del Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per desenvolupar funcions derivades de la gestió de la nòmina del personal en el Servei de Recursos Humans.

2.- Que compleix els requisits exigits a la convocatòria.

Per això SOL·LICITO: Ser admès/admesa en la convocatòria, per a la qual cosa adjunta a aquesta sol·licitud la documentació exigida i l'acreditació dels mèrits.

……………….,  …….. de  ..................................   de  2022

[rúbrica]

 

 

 

 

 

 

 

GERÈNCIA DEL ÁREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA

 

ANNEX 3 COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional —o d'un grup superior— que el de les places convocades, tots amb veu i vot:

  • Presidenta: Isabel Navas Rubio. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
  • Vocal: Felisa Ferrer López. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
  • Secretària: Carmen Costa Bonet. Suplent: empleat estatutari fix de la mateixa categoria o superior en qui delegui.
 

ANNEX 4 BÀREM DE MÈRITS

PIT 2022_3

Nom i llinatges: __________________________________________________________________________________________________

DNI / NIE: ______________________________________________________________________________________________________

1.- Experiència professional (màxim, 40 punts).

1.1.- Es computa el temps de serveis prestats que la persona candidata tingui reconeguts fins al termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d' acord amb el barem següent:

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

a) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,20 punts.

 

 

b) Per cada mes de serveis prestats en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,10 punts.

 

 

c) Per cada mes de serveis prestats ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si es té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,10 punts.

 

 

d) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en la categoria inferior a la categoria a la qual s'opta: 0,07 punts.

 

 

e) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent a la categoria a la qual s'opta i que no hagi estat valorada en els apartats anteriors: 0,05 punts.

 

 

Puntuació total per experiència professional

 

 

1.2.- Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

I.- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 40 punts.

II.- El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtingut i se li aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent.

III.- Un mateix període de temps no pot ser valorat en més d' un dels subapartats que l'integren.

IV.- Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l' extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea.

2.- Formació continuada i docència (màxim, 20 punts).

a) Cursos, seminaris, tallers, congressos, jornades, reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

- Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015) o per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent. Si l'activitat ha estat organitzada per una entitat de dret públic conforme a l'article 2.3 la Llei 39/2015, el candidat ha d'acreditar aquesta condició.

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l' efecte del que disposen els apartats anteriors, es considera que estan relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta les activitats relacionades amb les àrees temàtiques següents: jurídica administrativa, qualitat, prevenció de riscos laborals, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari, gestió de personal, així com qualsevol altra que a judici del Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria.

c) Els diplomes o els certificats es valoren de la manera següent:

- Quan s'acrediti l'assistència o l'aprofitament: 0,1 punts per crèdit.

- Quan s'acrediti la impartició: 0,2 punts per cada crèdit.

- Si en el diploma o en el certificat figura el nombre d' hores en lloc del de crèdits, s'atorga 1 crèdit per cada 10 hores. Si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. Si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

 

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Puntuació total per formació continuada i docència

 

 

3.- Mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc (màxim 20 punts).

Serveis prestats a la unitat de RRHH d'ASEF, a la qual estan adscrites les places convocades, a raó de 0,20 punts /mes.

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Puntuació total per mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc

 

 

4.- Coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts).

4.1.- Es valoraran els certificats mitjançant els quals s'acrediti posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears i els reconeguts per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats,  de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12/03/2013):

 

AUTOBAREM

VALORACIÓ COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Certificat nivell C1: 3 punts

 

 

Certificat nivell C2: 4 punts

 

 

Certificat llenguatge administratiu (LA): 1 punt

 

 

Puntuació total per coneixements de català

 

 

4.2.- Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, la puntuació del qual s'acumula a la de l'altre certificat que s' aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valora igualment amb 1 punt.